Nr.147 - Program og materialer til budgetseminar august 2015

Sagsnr.: 15/13282

 

Beslutningstema

 

Økonomiudvalg og Byråd forelægges udkast til program samt materialeliste til budgetseminariet i september 2015 for at godkende det.

Sagsfremstilling og økonomi

Programmet til byrådets andet budgetseminar lægger op til et seminar over to dage, hvor der drøftes strategi for Fremtidens Fredensborg Kommune herunder planstrategien for kommunen. Strategidrøftelserne danner grundlag for seminariets efterfølgende økonomidrøftelser, idet det økonomiske udgangspunkt for den fremtidige budgetperiode fremlægges og følges op af politiske drøftelser.

 

På anden-dagen vil rammerne for et kommende budgetforlig blive præciseret og eftermiddagen afsluttes med budgetforhandlinger i forhandlingskredsen. Se vedhæftede program.

 

Materialerne til budgetseminariet fremgår af den vedhæftede materialeliste og indeholder udgangspunktet for den kommende budgetperiode i form af budgetvurdering og understøttende materialer.

 

Herudover vil der indgå materialer, som beskriver rammerne for økonomiaftalen 2016 mellem kommunerne og staten. Der lægges op til at der udarbejdes notater for de tre udfordringer, som indgik i administrationens budgetvurdering i april: refusionsomlæggelsen på beskæftigelse, handicap samt aktivitetsbestemt medfinansiering.

 

Partiernes spørgsmål vil ligeledes indgå i materialet ligesom et notat der beskriver hvordan ændringer af skatten vil påvirke indtægtsgrundlaget.

 

Fagudvalgene har på deres junimøder peget på sager, som de ønsker, skal gå videre til budgetforhandlingerne. Til slut skal nævnes, at materialet ligeledes vil indeholde det af byrådet bestilte ”Katalog for mulige budgetforbedringer”.

 

I forhold til afholdelsen af budgetseminaret har Folketingsvalget betydet, at forhandlingerne med regeringen om kommunernes økonomi for 2016 ikke bliver færdig foreløbig. KL’s formand har imidlertid meldt ud, at alle forhandlinger er sat i stå ved udskrivelsen af Folketingsvalget, og at der derfor ikke kommer en aftale foreløbig.


Det betyder, at det ikke vil være muligt for administrationen at præsentere et gennemarbejdet talgrundlag og dermed en budgetvurdering med anbefalinger til Byrådet allerede i slutningen af august.


Derfor er budgetseminaret flyttet 14 dage til afholdelse den 4. og 5. september.


KL’s vurdering er, at der er en reel risiko for, at kommunerne først får et brugbart talgrundlag i slutningen af august og at Økonomi og Indenrigsministeriet som konsekvens heraf må rykke datoen for, hvornår kommunernes budgetter skal være vedtaget, til november måned (Den gældende lov siger senest 15. oktober). Hvis den situation mod forventning skulle opstå kan det blive nødvendigt at skubbe tidspunktet for budgetseminaret yderligere.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Håndbog om økonomistyring.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At programmet for augustseminariet godkendes.
  2. At materialelisten godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-06-2015

Anbefaler administrationens indstillinger.