Nr.145 - Budget 2016 perspektiver og budgetforbedringer (ØK)

Sagsnr.: 15/7565

 

Beslutningstema

Drøftelse af mål og perspektiver og forslag til budgetforbedringer på udvalgets område.

Sagsfremstilling og økonomi

Med udgangspunkt i drøftelserne fra april seminariet forelægges fagudvalgene mål og perspektiver 2016 til drøftelse.

 

Mål og perspektiver er som sidste år udarbejdet som en præsentation der indledningsvist vil blive kort gennemgået på udvalgets møde.

 

Som en del af ”mål og perspektiver” er samlet op på de ønsker udvalget i løbet af året har videresendt til budgetforhandlingerne. I lyset af den aktuelle økonomiske situation besluttede byrådet den 27. april, at der i budgetoplægget til august ikke afsættes råderum til nye initiativer udover de puljer, der allerede er budgetlagt.

 

Fagudvalgene bør med dette for øje gennemgå deres tidligere fremsendte ønsker og revurdere om der er ønsker, som skal indgå i budgetprocessen til august. I det omfang fagudvalget sender ønskerne videre til budgetforhandlingerne, bør der således peges på konkret finansiering af ønskerne inden for udvalgets område.

Der kan eventuel søges inspiration i det lukkede bilag med forslag til budgetforbedringer.

 

Kataloget med forslag til budgetforbedringer er, jf. byrådets beslutning i april, vedlagt i sin samlede form til udvalgets orientering. Hensigten er, at udvalget får en indholdsmæssig forståelse af forslagene på udvalgets område og får mulighed for at drøfte om kataloget bør suppleres med yderligere forslag. Udvalgets ansvar omfatter politikområderne:

 

15. Beredskab

16. Borgerservice, administrativ og politisk støtte

17. Finansiering

18. Anlæg og salg af ejendomme

 

Politisk stillingtagen til forslagene sker først ved en samlet prioritering til august, når den økonomiske udfordring i budget 2016-2019 kendes.

 

Kataloget indeholder som udgangspunkt forslag svarende til ca. 5 pct. af det samlede budget på hvert politikområde.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Håndbog om økonomistyring.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At mål og perspektiver på udvalgets områder drøftes
  2. At udvalget - med afsæt i byrådets beslutning i april om at der i budgetoplægget ikke er råderum til nye initiativer - peger på konkret finansiering inden for udvalgets område til de ønsker der sendes videre til budgetprocessen 2016-19 til august
  3. At udvalget peger på eventuelle nye budgetforbedringsforslag, der ønskes medtaget i kataloget til august seminaret.
  4. At udvalget i øvrigt tager kataloget med forslag til budgetforbedringer til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-06-2015

Økonomiudvalget drøftede det fremlagte materiale som herefter oversendes til de kommende budgetforhandlinger.