Nr.143 - Håndtering af indefrosne overførsler fra 2014 til 2015.

Sagsnr.: 15/16729

 

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om håndtering af ansøgninger om frigivelse af indefrosne driftsmidler fra 2014 til 2015.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet vedtog på sit møde den 26. maj en økonomisk plan til genopretning af kommunens kassebeholdning. Byrådets økonomiske plan indeholder en række konkrete tiltag, der tilsammen skal løfte den gennemsnitlige kassebeholdning til 40 mio. kroner ved årsskiftet.


Et af elementerne i planen er indefrysning af institutioners og centres 5 pct. overførsler på driftsområdet fra 2014 til 2015 på i alt 28,2 mio. kr. Det er besluttet, at de indefrosne midler frigives igen til marts 2016 og til de samme institutioner, som er ramt af indefrysningen.


For at afbøde eventuelle uhensigtsmæssige konsekvenser af indefrysningen besluttede Byrådet at ”reservere” en pulje på 5 mio. kr. af de samlede overførsler til frigivelse i år.


De enkelte institutionsledere har nu gennemgået deres budgetter grundigt for at finde ud af, hvor stor en del af de indefrosne midler, de skal søge om frigivelse af for at undgå uhensigtsmæssige konsekvenser af indefrysningen – en proces, som institutionerne samtidigt er blevet bedt om at inddrage bestyrelserne i.  Det er selvfølgelig kun institutioner, der har fået indefrosset midler, der kan søge på reserven.


Samlet set er der modtaget ansøgninger om frigivelse af indefrosne midler for 4,2 mio. kr.


I 1.000 kr.

Overførsler

2014 - 2015

Ansøgt om i 5 mio. kr. pulje

Endrupskole

764

200

Fredensborg skole

502

350

Ullerødskolen

449

200

I alt

 

750

 

 

 

Nivågård Børnehave

106

50

Børnehusene Kokkedal

2.010

833

Børnehusene Nivå

2.016

851

Børnehusene Humlebæk

1.254

650

Børnehusene Langebjerg

1.417

695

I alt

 

3.079

 

 

 

Biblioteker

733

248

I alt

 

248

 

 

 

UngFredensborg

114 

114

I alt

 

114

 

 

 

I alt

 

4.191På de øvrige politikområder er der ikke søgt om at få frigivet overførsler. Det bemærkes, at skolerne har en særlig aftale vedr. skolemøbler, jf. tidliger byrådsbeslutning.


Endvidere kan nævnes, at for politikområde 3: Veje og Trafik, indebærer indefrysningen, at en række indsatser skydes nogle måneder til foråret 2016. Det drejer sig om bl.a. tiltag vedr. trafiksikkerhed (790.000 kr.), forsøg med Flextur (200.000 kr.), forbedring af busstoppesteders serviceniveau (950.000,- kr.) og efterslæbsanalyse (500.000 kr.). På Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets møde i august måned redegøres for de justerede tidsplaner for projekterne. De indefrosne overførsler på politikområde 3 udgør i alt 3 mio. kr.


De samlede ansøgninger holder sig med 4,2 mio. kr. lidt inden for den samlede ”reserve” på i alt 5 mio. kr. Administrationen anbefaler, at det resterende beløb beholdes i reserven, således at hvis der opstår uforudsete ting i institutionerne i den sidste del af året, så vil der være mulighed for at søge om yderligere frigivelse af de indefrosne midler.

Bevilling

I 1.000 kr.

2015

Politikområde 16, pulje

-4.191

Politikområde Børn

3.079

Politikområde Skole

750

Politikområde Unge og Medborgerskab

114

Politikområde Kultur

248

Retsgrundlag

Håndbog om økonomistyring.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At Byrådet frigiver indefrosne driftsmidler på i alt 4,2 mio. kr. jf. listen ovenfor.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-06-2015Anbefaler administrationens indstilling.