Nr.141 - Revisionsberetning vedrørende regnskab 2014

Sagsnr.: 15/6447

 

Beslutningstema

Revisionsberetning for årsregnskab 2014 fremlægges til godkendelse.


Revisionen deltager ved Registreret revisor Michael Nielsen og ledende revisor Anne Rønnebek under punktets behandling i Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling og økonomi

BDO Kommunernes Revision har gennemgået og godkendt Fredensborg Kommunes regnskab for 2014 samt påtegnet regnskabet uden forbehold og bemærkninger for andet år i træk.

 

Beretningen for regnskab 2014 er samlet både for den løbende revision og den afsluttende.

 

Revisionens overordnede konklusion er, at Fredensborg Kommune har et stærkt fokus på økonomistyringen. Det gælder både den overordnede og den daglige økonomistyring. Revisionens vurdering er endvidere, at der løbende bliver arbejdet på at forstærke arbejdsgange og udvikle kompetencer til at imødekomme de skiftende krav fra lovgivningen.

 

 

Mens den afsluttende revision ikke indeholder bemærkninger, så har den løbende revision givet anledning til 2 bemærkninger:

  • Fredensborg Kommunens håndtering af befordringsgodtgørelse har ikke været tilstrækkeligt dokumenteret med hensyn til adresseoplysninger på start og slutpunkt. 
  • Det er revisionens vurdering, at områder med statsrefusion generelt administreres hensigtsmæssigt, men på fire områder med statsrefusion er der fundet konteringsfejl, manglende eller utilstrækkelig dokumentation – journalføring og manglende opfølgning. Det gælder områderne Fleksløntilskud, hjælp i særlige tilfælde til integrationspersoner, uddannelseshjælp og revalidering. Manglerne er af administrativ karakter og har ikke betydning for borgere.

Administrationens opfølgning på de to bemærkninger fremgår af bilag til sagen.   

Revisionen har i løbet af året foretaget uanmeldt beholdningseftersyn, hvor det revisionens opfattelse, at der er etableret en betryggende forretningsgange på området som sikrer en løbende afstemning af balancens poster.

 

Endvidere er der på sædvanlig vis gennemført en temarevision, der i 2014 omhandler kommunernes bevilling af virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud 2015. For så vidt angår løntilskud har revisionen konstateret, at der ikke i alle sager foreligger dokumentation i form af blanketter i sagerne. Fejlene vurderes dog ikke at have betydning for korrekt hjemtagelse af refusion på områderne. Det er endvidere revisionens vurdering, at kommunen har taget de nødvendige tiltag for at sikre at fejlene ikke sker fremadrettet.

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Budget og Regnskabssystem for kommuner.

Andre virkninger (handicap, integration, ligestilling, miljø, sundhed)

Ingen.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Offentliggørelse af det godkendte regnskab på kommunens hjemmeside.

Indstilling

  1. At revisionens beretning og administrationens orientering om opfølgning herpå tages til efterretning.
  2. At det endelige regnskab godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-06-2015

Anbefaler administrationens indstillinger.


Økonomiudvalget udtrykte stor anerkendelse til administrationen for den gode økonomistyring.