Nr.8 - Budgetrevision 30.11.2014 (ØK)

Sagsnr.: 14/30441

 

Beslutningstema

Godkendelse af budgetrevision pr. 30. november 2014 , der dels er sidste budgetrevision før regnskab 2014, dels er første budgetrevision for det nye budget 2015 – 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

 

 

 

Budgetrevisionen pr. 30. november 2014 omfatter alle politikområder, dvs. både drift, finansiering og anlæg. Dermed giver budgetrevisionen et samlet billede af kommunens forbrug og forventede regnskab for 2014 pr. 30. november 2014. Endvidere er der tale om de første behov for korrektioner af budget 2015-2018.


Overordnet viser budgetrevisionen, at der i 2. halvdel af 2014 på nogle områder har været en kraftigere udgiftsvækst end budgetteret. Det gælder særligt afregninger til sygehusene, men også handicap- og beskæftigelsesområderne. Hertil kommer nogle tekniske budgetkorrektioner, der også trækker i den forkerte retning.


Samlet peger budgetrevisionen på merudgifter over perioden 2014 – 2018 på 41 mio. kr., hvoraf de 26,5 mio. kr. vedrører 2014/2015.


Med den nuværende kassebeholdning, der p.t. er på godt 20 mio. kr., skal merudgifterne imødegås med kompenserende finansiering. Med andre ord betyder budgetrevisionen, at der er en klar opgave, der skal løses, jf. tabel 1 nedenfor.


Tabel 1. Samlet resultat af budgetrevision 30-11-14.

2015

2016

2017

2018

2015-2018

26.521

1.648

10.185

3.007

41.361


Administrationens anbefaling er, at der findes varige budgetforbedringer på minimum 5 mio. kr. årligt kombineret med engangsinitiativer svarende til 20 mio. kr. i 2015.


Der er mere detaljeret redegjort for indholdet af budgetrevisionen nedenfor. Administrationen vil på Økonomiudvalgets møde gennemgå indholdet af budgetrevisionen og redegøre for det mulige handlerum med henblik på at få nogle pejlemærker fra Økonomiudvalget om håndteringen af udfordringen. Administrationen vil herefter fremlægge forslag til Økonomiudvalgets møde i februar.


I tabel 2 er det overordnede billede fra tabel 1 detaljeret på hhv. drift, anlæg og finansiering.


Tabel 2. Resultat af budgetrevisionen pr. 30-11-14

1.000 kr.

2014

2015

2016

2017

2018

2014-

2018

Drift

26.591

11.303

6.548

5.035

3.007

52.484

Finansiering

8.276

-32.250

0

0

0

-23.974

Anlæg

-48.898

61.499

-4.900

5.150

0

12.851

I alt

-14.031

40.552

1.648

10.185

3.007

41.361

Anm.: ”+” for merudgift/kassetræk og ”-” for mindreudgift/kasseopbygning

 

De enkelte tillægsbevillinger er grundigt beskrevet i bilag 1, hvor egentlige tillægsbevillinger for at gøre det overskueligt er markeret med rødt. Herudover indeholder budgetrevisionen en lang række budgetneutrale omplaceringer, dels mellem politikområderne og dels forskydninger mellem årene, der primært vedrører anlægsudgifter, der udskydes fra 2014 til 2015.

 

De væsentligste tillægsbevillinger på driftsområdet vedrører: 

  • børneområdet ansøges om en tillægsbevilling på 4,7 mio. kr. i 2014 faldende over budgetperioden.
  • Kulturområdet ansøges om en tillægsbevilling på 1,6 mio. kr. i 2014 til dækning af periodeforskydninger vedr. elevbetalinger.
  • På området for Udsatte børn og unge ansøges om en tillægsbevilling på 4,3 mio. kr. i 2014 til dækning af udgifter i forbindelse med lukning af Farvergården.
  • Beskæftigelsesområdet anmoder om en tillægsbevilling på 3 mio. kr. i 2014 til dækning af merudgifter af på det forsikrede område.
  • Pleje og omsorg anmoder om en tillægsbevilling på 8,5 mio. kr. til dækning af merudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering.
  • Handicap og socialpsykiatriområdet søges om en tillægsbevilling på 6,3 mio. kr. der skyldes en stigning i antallet af brugere på området.

I administrationens august-budgetvurdering umiddelbart forud for budgetvedtagelsen var oplistet en række usikkerheder på blandt andet de fagområder, der nu viser et højere forbrug end budgetteret. Men de ændringer, der er medtaget i budgetrevisionen, er nye og var således ikke kendt ved budgettets vedtagelse.


Med en stram kassebeholdning betyder nye budgetudfordringer, at disse ikke kan håndteres uden kompenserende besparelser.


anlægsområdet lægges knap 49 mio. kr. i kassen i 2014 primært ved overførelse af anlægsprojekter til 2015. 1,2 mio. kr. lægges i kassen vedr. regnskabsafsluttede anlægsprojekter. I 2015 søges om en tillægsbevilling på godt 61 mio. kr. Merudgiften i forhold til de overførte projekter fra 2014 vedr. de lånefinansierede klimatiltag/energiinvesteringer i 2015 på 14,7 mio. kr.  


Frigivelse af anlægsmidler.
Der søges om frigivelse af anlægsudgifter for 15,6 mio. kr. og anlægsindtægter for 1,3 mio. kr., mens der for 2015 søges om frigivelse af anlægsudgifter for 79,1 mio. kr. Der findes en komplet liste over ansøgninger om frigivelse af anlægsmidler i bilag 2. 


På området Finansiering er der en længere række af justeringer, der samlet fører til et kassetræk på 8,3 mio. kr. i 2014. Dette skyldes primært budgetneutrale flytninger mellem drift og anlæg på i alt 9,5 mio. kr. samt et overskydende rentebudget på i alt 6 mio. kr. i 2014.De samlede budgetændringer siden vedtagelsen af det oprindelige budget 2014 fremgår af tabellen nedenfor.

 

Tabel 3. Ændringer siden vedtaget budget 2014

1.000 kr.

2014

2015

2016

2017

2018

Vedtaget budget

93.672

-12.653

-9.859

-10.032

-31.749

Tekniske korrektioner1

4.650

-4.140

 

 

 

Budgetrevision 301114

-14.031

40.552

1.648

10.185

3.007

Korrigeret budget

84.291

23.759

-8.211

153

-28.742

Anm.: ”+” for merudgift/kassetræk og ”-” for mindreudgift/kasseopbygning.

1 Der er administrativt sket en fejl ved indberetning af en salgsindtægt i budgettet. Fejlen er nu rettet.

 

Niveauet for de to reserver på henholdsvis drift og anlæg fremgår af nedenstående tabel 4.


Tabel 4. Drifts og anlægsreserven

 I 1.000 kr.

2014

2015

2016

2017

2018

Driftsreserve

 

12.500

14.500

14.500

14.500

Anlægsreserve

1.067

3.550

10.000

10.000

10.000

Total

1.067

16.050

24.500

24.500

24.500

Bevilling

 

De bevillingsmæssige konsekvenser af budgetrevisionen fremgår af nedenstående tabel:

 

Bevillingstabel

 

2014

2015

2016

2017

2018

I alt

Drift

26.591

11.303

6.548

5.035

3.007

52.484

Anlæg

-48.898

61.499

-4.900

5.150

0

12.851

Finansiering

8.276

-32.250

0

0

0

-23.974

Total

-14.031

40.552

1.648

10.185

3.007

41.361

Negativt fortegn er indtægt/besparelse

Retsgrundlag

Håndbog i Økonomistyring

Andre virkninger (handicap, integration, ligestilling, miljø, sundhed)

Ingen

Kompetence

Byrådet

Indstilling

1.    At den samlede budgetrevision pr. 30-11-2014 godkendes.

2.    At Økonomiudvalget giver nogle pejlemærker for, hvordan udfordringen skal håndteres.

3.    At administrationen til Økonomiudvalgets møde i februar måned på baggrund af de givne pejlemærker fremlægger konkrete forslag til håndtering af udfordringen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-01-2015

Godkendte administrationens indstillinger, idet administrationen anmodes om at udarbejde et oplæg uden forbehold.