Nr.7 - Økonomisk Orientering - December 2014

Sagsnr.: 11/20112

 

Beslutningstema

Økonomisk Orientering pr. 31. december 2014.

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomisk Orientering foreligger online og kan tilgås via tablets. Hovedtallene ultimo december fremgår nedenfor.  Det bemærkes, at der fortsat bogføres på 2014 i den såkaldte supplementsperiode, hvilket betyder, at det endnu ikke er endelige regnskabstal.

Tabel 1. Økonomisk Orientering ultimo december 2014

Økonomi

December 2013

December 2014

Drift

-

96,7

Anlæg

-

64,7

Likviditet (12 måneders gennemsnit)

38,4

21,9

Personale

 

 

Sygefravær

5,1

4,6

Lønforbrug

-

97,7


Forbrugsprocenten på driftsbudgettet er ved udgangen af december 96,7 pct. Dette er 3,3 pct. lavere end det man måtte forvente med en ligelig fordeling(der vil give en forbrugsprocent på 100)

I årene 2012 og 2013 svarede forbruget i supplementsperioden til godt 1 pct. af budgettet. Hvis dette også gør sig gældende i regnskabsåret 2014 vil den samlede forbrugsprocent på driften lande på knap 98 pct. af budgettet. Det bemærkes, at der er en vis usikkerhed om, hvor stort forbruget i supplementperioden bliver.


Samlet er det vurderingen, jf. også det merforbrug der fremgår af særskilt budgetrevisionssag, at mindreforbruget på driften vil blive i underkanten af de forudsatte 30 mio. kr.

Forbrugsprocenten på anlægsområdet er ved udgangen af december 64,7 pct., hvilket er lavt på dette sene tispunkt. Den lave forbrugsprocent afspejler sig da også i budgetrevision 30-11-14 på anlægsområdet, hvor der flyttes anlægsbudget for netto 33,1 mio. kr. fra 2014 til 2015. Efter budgetrevisionen er forbrugsprocenten på anlægsområdet godt 87 pct.

Med det aktuelle forbrug på drift og anlæg og de 33,1 mio. kr. der flyttes mellem 2014 og 2015 på budgetrevision 30-11-14 er det fortsat forventningen at forudsætningen om samlede overførsler på 60 mio. kr. på drift og anlæg vil være tæt på at være opfyldt.

Likviditeten er ved udgangen af december på 21,9 mio. kr. hvilket er under likviditetsprognosen som forudså en likviditet på 25,7 mio. kr.

Af tabel 2 fremgår kommunens bevillingsreserver. Reserverne er stort set fuldt udmøntet for 2014.

Tabel 2. Status for kommunens bevillingsreserver

Bevillingsreserver

2014

2015

2016

2017

2018

Driftsreserven

0

12,5

14,5

14,5

14,5

Anlægsreserven

1,1

3,6

10,0

10,0

10,0


Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning  

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-01-2015

Orienteringen blev taget til efterretning.