Nr.23 - Orientering om styringsmodel for Nordsjællands Park og Vej

Sagsnr.: 14/45395

 

Beslutningstema

Orientering om styringsmodel for Nordsjællands Park og Vej.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådene i Fredensborg og Helsingør Kommuner godkendte i juni 2013 en samarbejdsaftale om oprettelse et § 60-fællesskab på Park og Vej området (Nordsjællands Park og Vej – NSPV).


Efterfølgende er der udarbejdet et juridisk notat af advokatfirmaet Horten for at belyse de juridiske aspekter af § 60 konstruktionen, og der er udarbejdet et notat om styringsmodel og styringsprincipper. Notatet blev godkendt i bestyrelsen for Nordsjællands Park og Vej den 26. november 2014. Helsingør Kommunes Økonomiudvalg blev orienteret om sagen den 8. december 2014.

Notatet vedrørende ”styringsmodel og styringsprincipper – NSPV ” er udarbejdet af NSPV i samarbejde med de to kommuner. Notatet beskriver snitflader mellem kommunerne og NSPV samt hvilke styringsgrundlag, der fremover anvendes i forhold til NSPV. Notatet er udarbejdet med udgangspunkt i samarbejdsaftalen med tilhørende bilag samt Hortens notat af 19. juni 2014.


Notatet beskriver NSPV som et opgavefællesskab, hvor det er NSPV´s bestyrelse der forelægges forslag til budget for de overdragede opgaver, idet budgettet endeligt godkendes i de to ejerkommuner.


Grundlaget for budgetlægningen er en fuldstændig kortlægning af kvalitets- og serviceniveauet for de overdragede opgaver beskrevet i en basisbeskrivelse.


Basisbeskrivelsen revideres årligt og danner grundlaget for budgetterne. Budgetprocessen følger ejerkommunernes budgetprocesser, således at disse kan komme med input og ønsker frem til vedtagelsen af det kommunale budget. Kortlægningen af opgaverne forventes at finde sted ultimo 2014 til medio 2015.


For så vidt angår anlægsopgaverne nævnt i bilag 1a, kan NSPV være totalentreprenør, hovedentreprenør eller fagentreprenør. Ansvaret for opgaverne fastlægges i hvert enkelt tilfælde i samarbejde mellem kommunerne og NSPV og fastlægges i en årsaftale.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 06-01-2015

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-01-2015

Godkender Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets indstilling.