Nr.22 - Forslag til lokalplan N103 for et område mellem Mariehøj og Niverød Kongevej

Sagsnr.: 14/33101

 

Beslutningstema

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan N103 for et område ved Mariehøj i Nivå samt tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Plan- Miljø- og Klimaudvalget besluttede i september 2014 en positiv indstilling til at fremlægge et forslag til lokalplan for området mellem Mariehøj og Niverød Kongevej. Udvalget ønskede med et nyt lokalplanforslag at give mulighed for at etablere en skole i området.

 

Området mellem Mariehøj og Niverød Kongevej er på nuværende tidspunkt omfattet af Byplanvedtægt 4 for en del af Niverød by. Byplanvedtægt 4 fastlægger områdets anvendelse til værkstedsområde. Etablering af skole forudsætter derfor ny lokalplan.

 

Lokalplanforslaget er udarbejdet i samarbejde med skole-initiativtagernes rådgiver.


Lokalplanforslaget

Lokalplanforslaget omfatter det bebyggede område mellem Niverød Kongevej, Nivåvej og Mariehøj.


Behovet for at videreføre området som et erhvervsområde vurderes at være beskedent, hvorfor en ændring af anvendelse til bl.a. offentlige formål som skole kan sikre en fortsat brug af de eksisterende bygninger. Med mulighed for også at anvende området til offentlige og private serviceformål vil der kunne ske en udnyttelse af de eksisterende bygninger eller ske nybyggeri med erhverv, der kun har en begrænset på virkning af omgivelserne.


Lokalplanforslaget fastlægger den fremtidige anvendelse til offentlige formål, boligformål, lagervirksomhed, liberale erhverv og anden privat service (dog ikke detailhandel). Eksisterende håndværks- og værkstedsvirksomheder er fortsat lovlige, men der vil ikke kunne etableres nye håndværks- og værkstedsvirksomheder.


Lokalplanforslaget indeholder desuden bestemmelser om blandt andet vejadgang, parkering, hegn og ubebyggede arealer.


Der er udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg for at bringe kommuneplanens rammebestemmelser for området i overensstemmelse med lokalplanforslaget.

 

Bevaring af bebyggelse

Plan- Miljø- og Klimaudvalgets beslutning i september 2014 om udarbejdelse af lokalplan tog afsæt i en konkret ansøgning vedrørende ejendommen Mariehøj 2.


Mariehøj 2 er registreret som bevaringsværdig (SAVE-værdi 3). Udvalget besluttede i september 2014, at bevaring af bygninger med SAVE-værdi fra 1 til 4 ikke skulle udgøre et hovedtræk i lokalplanforslaget. 


Inden for lokalplanområdet er der imidlertid udover Mariehøj 2 yderligere to bygninger, der er registreret som bevaringsværdige (i begge tilfælde SAVE-værdi 4).

Det har hidtil været praksis i Fredensborg Kommune, at bygninger med en registreret bevaringsværdi på 1-4 optages i kommuneplanen med en retningslinje om, at de ikke må nedrives uden byrådets tilladelse, samt at eventuelle ændringer skal respektere den bevaringsværdi bygnings karakter og byggestil.

De i alt tre registrerede bevaringsværdige bygninger i lokalplanområdet er historiske vidnesbyrd om Niverøds tidlige udvikling, og trods udvalgets beslutning i september 2014, foreslår administrationen, at de tre bygninger bliver omfattet af bevaringsbestemmelser i lokalplanforslaget.

 

Bæredygtighed

Kommuneplan 2013 fastlægger, at der ved udarbejdelse af lokalplaner som udgangspunkt skal stilles krav om bæredygtigt byggeri, og at de præcise krav skal fastsættes efter en konkret vurdering i hver enkelt sag.

 

Lokalplanen vil sikre at nybyggeri mindst skal opfylde byggereglementets lavenergiklasse 2015.

 

Kommuneplan 2013

Lokalplanområdet er i Kommuneplan 2013 omfattet af rammeområderne NBE02.

 

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne for rammeområde NBE02, idet kommuneplanens anvendelsesbestemmelser og etagehøjde ikke kan rumme den ønskede skole.


For at bringe lokalplanforslaget i overensstemmelse med Kommuneplan 2013, bliver der samtidig fremlagt et tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013. I kommuneplantillægget ændres anvendelsesbestemmelserne så de svarer til lokalplanforslagets og max højden ændres fra 1½ til 2 etager.

 

Eksisterende byplanvedtægt

Lokalplanområdet er på nuværende tidspunkt omfattet af Byplanvedtægt 4. Ved den offentlige bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af lokalplanforslaget aflyses Byplanvedtægt 4 for det område, der er omfattet af Lokalplan N103 for et område ved Mariehøj.

 

Miljøvurdering

Fredensborg Kommune har foretaget en screening af lokalplanforslaget efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det er vurderet, at det i henhold til lovens § 3, stk. 2 ikke er nødvendigt at foretage en egentlig miljøvurdering af lokalplanforslaget, idet planforslaget alene fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

 

Borgermøde

Borgermøde om lokalplanforslaget afholdes torsdag den 5. marts kl 17 til 18.30 i rådhuskælderen på Rådhuset – Egevangen 3b i Kokkedal.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Planloven

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Forslag til Lokalplan N103 samt tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013 offentliggøres i 8 uger. I perioden afholder der borgermøde.

Indstilling

  1. At forslag til Lokalplan N103 for et område ved Mariehøj i Nivå samt tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013 fremlægges i offentlig høring.
  2. At der ikke gennemføres en egentlig miljøvurdering.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 06-01-2015

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-01-2015

Anbefaler Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets indstilling.