Nr.19 - Takster 2015, I/S Gunderød Vandværk

Sagsnr.: 14/41525

 

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om takster (anlægs- og driftsbidrag) pr. 1. januar 2015 for I/S Gunderød Vandværk kan godkendes.

Sagsfremstilling og økonomi

Det private I/S Gunderød Vandværk, Gunderødvej 28, 2970 Hørsholm, har sendt forslag til takstbilag pr. 1. januar 2014 til Byrådets godkendelse. Gunderød Vandværk er det ene af to mindre private vandværker, som sammen med Fredensborg Forsyning forsyner kommunen med drikkevand.


Samtlige takster er uændrede i forhold til 2014 bortset fra tilslutningsafgiften, der dyrtidsreguleres. Endvidere er de fleste gebyrer uændrede bortset fra flyttegebyr og rykkergebyr, der er ændret fra kr. 100 til kr. 150.


Vandværkernes takster inkl. moms ekskl. afgifter er til sammenligning anført i tabellen nedenfor. For øvrige takster henvises til bilag.Vandpris

kr./m³

Tilslutningsafgift

kr.

Målerleje

kr./år

Fredensborg Forsyning A/S

10

24.006

254

I/S Langstrup Vandværk

10

18.750

125

I/S Gunderød Vandværk


*Delområde Karlebo-Vest

7,2

18.180


*105.720

180


Takstblad for 2015 er vedlagt til orientering.


Der er faste procedurer for vedligeholdelse for vedligeholdelse af vandindvindingsanlægget, så installationerne hele tiden kører optimalt.  Der er i 2013 anskaffet en reservepumpe, ligesom der i 2014 anskaffes en ekstra ventilator. Forbrugernes vandmålere er blevet udskiftet i 2013. Udgiften her til blev større end budgetteret.


Der er i 2014 udført ændringer i pumpeinstallationerne således at hele vandværkets forsyningsområde, også Kirkelteområdet, kan modtage vand i tilfælde af, at man bliver nødt til at modtage vand via nødforbindelsen til Fredensborg Forsynings ledningsnet.


Der budgetteres ikke med større udskiftnings- eller forbedringsarbejder i 2015.


Administrationen vurderer, at Gunderød Vandværk med sine takster lever op til kravet om, at taksterne skal afspejle de faktiske udgifter forbundet med administration og drift af vandværket, således at der ikke oparbejdes et systematisk overskud (”hvile i sig selv princippet”).

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Vandforsyningsloven (LBK nr. 1199 a 30/09/2013), § 53.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Udfaldet af byrådets behandling meddeles I/S Gunderød Vandværk.

Indstilling

  1. At takstbilag pr. 1. januar 2015 for I/S Gunderød Vandværk godkendes.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 06-01-2015

Anbefaler administrationens indstilling, idet lovligheden af et gebyr på kr. 150 for et privat vandværk undersøges.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-01-2015

Anbefaler Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets indstilling.