Nr.18 - Takster 2015, I/S Langstrup Vandværk

Sagsnr.: 14/22782

 

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til om takster (anlægs- og driftsbidrag) pr. 1. januar 2015 for I/S Langstrup Vandværk kan godkendes.

Sagsfremstilling og økonomi

Det private I/S Langstrup Vandværk, Lønholtvej 11, 3480 Fredensborg, har sendt forslag til takstbilag pr. 1. januar 2015 til Byrådets godkendelse. Langstrup Vandværk er det ene af to mindre private vandværker, som sammen med Fredensborg Forsyning forsyner kommunen med drikkevand.


Samtlige takster for 2015 videreføres uændrede i forhold til 2014.


Vandværkernes takster inkl. moms er til sammenligning anført i tabellen nedenfor. For øvrige takster henvises til bilag.Vandpris

kr./m³

Tilslutningsafgift

kr.

Målerleje

kr./år

Fredensborg Forsyning A/S

10

24.006

254

I/S Langstrup Vandværk

10

18.750

125

I/S Gunderød Vandværk


*Delområde Karlebo-Vest

7,2

18.180


*105.720

180


Takstblad for 2015 er vedlagt til orientering


Der har i 2013/14 været væsentlige vedligeholdelsesarbejder vedrørende værket, forsyningsnettet og grunden.


De samlede udgifter til vedligeholdelse mv. har udgjort 204.000 kr. mod budgetteret 95.000 kr., og mod 123.000 i 2012/13. Årsagen til forøgelsen skyldes bl.a. kontaktfejl på værket, omlægninger og etablering af overjordisk råvandsstation samt udskiftning af forsyningsledninger ved Kongevejen i Lønholt.


Årets resultat udgør et overskud på 4.000 kr. mod budgetteret 93.000 kr. og mod et overskud på 118.000 kr. i 2012/13.


Der budgetteres ikke med større udskiftnings- eller forbedringsarbejder i 2015.


Administrationen vurderer, at Langstrup Vandværk med sine takster lever op til kravet om, at taksterne skal afspejle de faktiske udgifter forbundet med administration og drift af vandværket, således at der ikke oparbejdes et systematisk overskud (”hvile i sig selv princippet”).

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Vandforsyningsloven (LBK nr. 1199 af 30/09/2013), § 53.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Udfaldet af byrådets behandling meddeles I/S Langstrup Vandværk.

Indstilling

  1. At takstbilag pr. 1. januar 2015 for I/S Langstrup Vandværk godkendes.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 06-01-2015

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-01-2015

Anbefaler Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets indstilling.