Nr.17 - Lukning af Vejenbrødvej

Sagsnr.: 14/30210

 

Beslutningstema

Stillingtagen til løsning i krydset Fredensborg Kongevej/Vejenbrødvej.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

På møde i Trafiksikkerhedsudvalget den 6. november 2012 besluttede udvalget at administrationen skulle arbejde videre med projektering af vejlukning af Vejbrødvej ved Fredensborg Kongevej (i retning mod Avderød).

 

Baggrunden for vejlukningen er at krydset er udpeget som sort plet, samt at en vejlukning ville være en effektiv og samtidig meget rentabel løsning.

 

Vejlukningen medfører at Avderødvej skal afvikle hele trafikken mellem Avderød og Fredensborg Kongevej. Det var derfor en forudsætning at der blev etableret en venstresvingsbane på Fredensborg Kongevej ved Avderødvej. Denne venstresvingsbane blev anlagt i 2013.

 

De trafikale konsekvenser af vejlukningen er beskrevet detaljeret i sagsfremstillingen fra den 6. november 2012.

 

Efter dialog med Avderød Landsbylaug og efterfølgende behandling af sagen i Trafiksikkerhedsudvalget den 20. februar 2013, besluttede udvalget at der skulle gennemføres undersøgelser af alternative løsninger for sikring af krydset.

 

Uheldsbillede

Siden den oprindelige behandling af sagen har administrationen analyseret de seneste års ulykker. Analysen viser at der fortsat sker ulykker i krydset - dog er der en tendens til, at der ikke så ofte som før, er lette trafikanter indblandet. Uheldene sker oftest ved, at en bilist, der skal krydse over Kongevejen overser en anden bilist, der kører på Kongevejen. Der er indført en lokal hastighedsgrænse på 70 km/t rundt om de 2 forholdsvis tætliggende kryds på Fredensborg Kongevej ved Vejenbrødvej og Avderødvej.

 

 

Løsningsmuligheder

Administrationen har bedt rådgivningsfirmaet Rambøll om at analysere og vurdere alternativer forslag til forbedring af sikkerheden i krydset.

 

Nedenstående tabel viser forskellige forslag, sammen med skønnede anlægsomkostninger og førsteårsforrentning for løsningsforslagene. (Førsteårsforrentning er et udtryk for hvor hurtigt en given anlægsomkostning er ”tjent ind” for samfundet i kraft af færre ulykker. Jo højere førsteårsforrentning des bedre.)

 

Løsning

Anlægsomkostning (kr.)

Forventet antal sparede uheld over 5 år

førsteårs-forrentning

Rundkørsel, 4 ben

5.000.000

3

6 %

Signalanlæg

2.500.000

3

12 %

Genmarkering og blå cykelfelter

100.000

½

50 %

Belysning af krydsområdet

250.000

1

40 %

Opstilling af ITS-tavler, der viser 60 km/t ved trafik på sidevejen

700.000

20 %

Lukning af Vejenbrødvejs vestlige ben inkl. støttehelle

200.000

125 %

Lukning inkl. belysning

450.000

3

55 %

Lukning inkl. kanalisering ved Avderødvej

Kanalisering allerede udført. Der er ingen forrentningsberegninger fordi der ikke er sket uheld i krydset ved Avderødvej.

Ensretning via indkørsel fra Avderødvej.

500.000

½

10 %

 

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at den bedste løsning er at lukke for Vejenbrødvejs vestlige gren i krydset. Denne løsning har en høj uheldsreduktion og er billig at gennemføre. Dermed giver den også den klart højeste forrentning af alle forslagene.

 

Der vil stadig være adgang til Vejenbrødvej for cyklister og fodgængere og i forbindelse med en lukning af Vejenbrødvej foreslås vejlukningen suppleret af en krydsningshelle på Fredensborg Kongevej. Desuden indtænkes placering af et busstoppested ved Vejenbrødvej i løsningen.

 

Lukning af Vejenbrødvej inkl. krydsningshelle og flytning af busstoppested anslås at have en omkostning på ca. kr. 200.000. Udgifterne foreslås afholdt inden for den eksisterende ramme til trafiksikkerhed.

 

Sagsbehandling siden den 7. oktober 2014

Sagen blev efter ønske fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe optaget på byrådets dagsorden med følgende begrundelse: ” Den socialdemokratiske byrådsgruppe mener, at sagen bør belyses yderligere og at de berørte borgere i bredere forstand bør inddrages i processen før endegyldig beslutning..”


Sagen blev behandlet på Byrådsmødet den 27. oktober 2014, og beslutningen fra mødet var:

 

Byrådet besluttede at sende sagen tilbage til fagudvalget med henblik på en udvidet borgerinddragelse.”

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

Indstilling

  1. At Vejenbrødvej lukkes for biltrafik ved Fredensborg Kongevej (vest for denne) og at der etableres krydsningshelle for de lette trafikanter.
  2. At lukning og krydsningshelle finansieres af midlerne til Trafiksikkerhed.

Beslutning i Udvalget for Infrastruktur og Trafik den 24-09-2014

Administrationens indstilling anbefales til Plan, Miljø- og Klimaudvalget, idet spørgsmålet om belysning tages op i forbindelse med udmøntning af trafiksikkerhedsmidler for 2015.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 07-10-2014

Udvalget vedtog efter afstemning indstillingen fra Udvalget for Infrastruktur og Trafik.


For stemte 7: Rasmus Østrup Møller (A), Carsten Nielsen (A), B, C, F og V.


I mod stemte 1: Ergin Øzer (A)

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 04-11-2014

Udvalget besluttede, at der afholdes borgermøde af en times varighed i forbindelse med udvalgets behandling af sagen den 6. januar 2015.


Bemærkninger på skrift kan – med frist den 5. december 2014 - indsendes forud for udvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 06-01-2015

Udvalget traf beslutning om lukning af Vejenbrødvej mod vest i krydset Fredensborg Kongevej/Vejenbrød samt etablering af belysning. Finansiering heraf sker af trafiksikkerhedsmidler for 2015.


For stemte 5: B, F, O og V.


I mod stemte 3: A.


A stemte imod, da man i princippet er i mod vejlukning og mener, at trafiksikkerhedsproblemerne kan løses på anden vis.


A begærede sagen i Byrådet.


Et enigt udvalg anmodede om, at projektet om forbedring af trafiksikkerheden på strækningen fra Fredensborg Kongevej ad Auderødvej gennem Auderød fremmes mest muligt.


Sagen behandles på Udvalget for Trafik og Infrastruktur den 15.1.2015.


Udvalget anmoder om at undersøge muligheden for at nedsætte hastigheden på Fredensborg Kongevej til 60 km/t, hvor den i dag er 70 km/t.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-01-2015

Sagen behandles i byrådet.