Nr.15 - Praksis vedrørende forbrug af tolkebistand

Sagsnr.: 14/43130

 

Beslutningstema

Orientering om praksis vedrørende oversættelse af skriftligt materiale til borgerne.

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomiudvalget har bedt administrationen om at undersøge, i hvilket omfang skriftligt materiale til borgerne bliver oversat til andre sprog end dansk.

 

Kortlægningen af forbruget det seneste år af tolkebistand til oversættelse af breve eller andet skriftligt materiale til borgerne viser, at det kun foregår i meget begrænset omfang. Noget materiale er blevet oversat i tidligere år og kan stadig anvendes og andet informationsmateriale foreligger allerede i oversat version fra ministeriets side.

 

Det materiale, der er blevet oversat, er nogle breve samt andet af kommunens materiale, fx informationsfoldere. De sprog, der typisk er blevet oversat til, er arabisk og engelsk.

 

I forbindelse med de netop gennemførte brugertilfredshedsundersøgelser på skole- og daginstitutionsområdet blev spørgeskemaet fx oversat til engelsk, tyrkisk og arabisk.

 

Desuden kan det nævnes, at vi er ved at få oversat folderen ”Flyt hertil” og ansøgningsskema til ledige boliger til engelsk. Derudover er hjemmesiden tilgængelig på engelsk og tysk via Google Oversæt.

 

I forlængelse af ovenstående kan det nævnes, at der i større udstrækning bruges tolke til personlige møder, telefoniske møder og til tegnsprogstolkning jævnfør lov om ligebehandling. For 2014 har der været et samlet forbrug på tolkebistand på 1.250.882,60 kr., hvoraf langt det meste er mundtlige/fremmødetolkninger.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-01-2015

Orienteringen blev taget til efterretning.