Nr.12 - Status på Strategi for Fremtidens Fredensborg Kommune

Sagsnr.: 14/17375

 

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om arbejdet med udvikling af Strategi for Fremtidens Fredensborg Kommune.

Sagsfremstilling og økonomi

Første skridt mod Strategi for Fremtidens Fredensborg Kommune

Administrationen fortsætter arbejdet for at udvikle Strategi for Fremtidens Fredensborg Kommune. Der er nedsat arbejdsgrupper med bred repræsentation fra fagcentrene, og de første møder er afholdt med fokus på den konkrete planlægning af både bymøder og forudgående indsatser rettet mod særlige målgrupper.


Strategien for Fremtidens Fredensborg Kommune har til formål at give perspektiver og konkretiseringer i forhold til både profilering og udvikling af bysamfund og landområder, bæredygtighed som integreret del af byudviklingen og udvikling af detailhandlen i kommunen. Strategien skal imødekomme ønsker og lovpligtige krav til både fremadrettet udviklingsstrategi, planstrategi, agenda 21 strategi og inddragelsesproces på baggrund af detailhandel-analysens resultater.


Samlet set er succeskriterierne for den samlede proces og strategi, at:

 

 • strategien for Fremtidens Fredensborg Kommune fremadrettet kan danne grundlag for øget bosætning ved at skabe attraktive byer med afsæt i eksisterende kvaliteter til glæde for både nye og eksisterende borgere.
 • strategien kan danne grundlag for politisk prioritering af ressourcer.  
 • der via møder og målrettede indsatser skabes lokalt ejerskab til strategien og retningen for udviklingen af de enkelte bysamfund.
 • den lokale stolthed styrkes og borgernes positive oplevelser af deres by italesættes.   
 • der etableres samarbejder på tværs af den kommunale organisation og relevante aktører i bysamfundene som eksempelvis foreningslivet, frivillige kræfter og erhvervsliv.
 • der udvikles nye innovative måder at inddrage borgere og andre interessenter i udviklingen af kommunen til gavn for fremtidige indsatser.

 

Det fremadrettede forløb og Byrådets deltagelse

Det samlede arbejde med udviklingen af Strategi for Fremtidens Fredensborg Kommune er forankret i Økonomiudvalget. Økonomiudvalget vil i sin egenskab som projektejer løbende få status på arbejdet og fremdriften i projektet. Når udkastet til den endelige strategi om Fremtidens Fredensborg Kommune ligger klar, behandles den som del af budgetseminaret ultimo august 2015. Herefter vil den komme i offentlig høring og forventes endeligt besluttet og godkendt i december 2015.

 

Byrådet indtænkes aktivt i bymøderne, hvor alle vil blive tilknyttet et bymøde og får en væsentlig rolle at spille. Hele Byrådet opfordres til at deltage i bymøderne i alle bysamfund, men ud fra en anderkendelse af fyldte kalendere tilknyttes man som udgangspunkt kun et eller to møder. Jeres deltagelse som politikere er væsentlig men ikke nødvendigvis som traditionel oplægsholder, da ikke alle møder vil have en form der passer til denne type for dialog. Man kan derfor nærmere forestille sig, at man som politiker vil skulle indgå som deltager i forskellige workshops, have rolle som samtalepartner i diskussion af relevante emner eller være tilgængelig for spørgsmål og debat i særlige tidsrum i løbet af bymødet. 

 

Det prioriteres dog højt, at det er synligt på bymøderne, at der er deltagelse fra byrådspolitikere og at der er mulighed for dialog med borgerne om udviklingen af byen. Hvordan den endelige politikerrolle skal udfoldes afhænger i høj grad af hvilken form, de enkelte bymøder vil antage. Både dette og en generel status på projektet vil blive præsenteret på Byrådets temamøde ultimo februar.

 

Bymøder og forudgående processer

Bymøderne vil blive planlagt efter en utraditionel ramme, hvor politikere og borgere kan mødes i et anderledes rum. Bymøderne vil blive afholdt lørdag den 25. april og lørdag den 9. maj. Mødet i landområderne afholdes torsdag den 30. april og vil være et eftermiddags/aftenmøde. Bymøderne i bysamfundende bliver afholdt de to lørdage – ét om formiddagen og ét om eftermiddagen. Der vil således være mulighed for deltagelse i alle møder for både borgere og politikere.

 

Der arbejdes som nævnt på den konkrete planlægning af bymøderne. Der er stadig mange muligheder i spil men en gennemgående idé med bymøderne er, at de skal have karakter af fleksible og uformelle bymøder, hvor deltagerne eksempelvis kan vælge, om de vil være med til mange eller få aktiviteter. Der arbejdes derfor med en form for bymøder, der har karakter af en markedsplads eller messe og hvor der sker mange sideløbende ting. Samtidig kan der være større samlingsplads eller scene hvorfor der kan forgå noget mere overordnet. Denne mødeform muliggør at man som deltager kan gå målrettet efter specifikt indhold eller at man i højere grad kan være besøgende, hvilket som udgangspunkt typisk ikke opleves som så forpligtende. Dette mener vi kan have en positiv betydning for mulighederne for at tiltrække borgere til at deltage.   

 

Som optakt til bymøderne, der i sin form er større og åbne møder, gennemføres en målrettet inddragelse af særligt udvalgte målgrupper. Formålet er at skabe opmærksomhed om dialogmødet blandt eksempelvis børnefamilier eller unge, og det tidlige møde med borgerne vil samtidig både generere input til dialogmødet i form af viden og afføde konkrete redskaber, der kan bruges aktivt på dialogmødet som eksempelvis billeder, film eller citater. Alt efter formål og målgruppe kan der gøres brug af metoder som eksempelvis digital storytelling om byen i skolens 9. klasser, idéboards om byudvikling på dagcentre, fokusgrupper med erhvervsråd, grønne foreninger og fritidsforum, vox-pop i supermarkedet om detailhandel og fotokonkurrence om ’vores by’ i samarbejde med UgeNyt mv.  

Der gennemføres målrettet inddragelse af følgende målgrupper:

 • Grønne aktører
 • Unge
 • Erhverv
 • Ældre
 • Børnefamilier
 • Kultur- og Fritidsbrugere

 

Temamøde i februar

På Byrådets temamøde i februar vil der blive givet status på projektet, og den foreløbige plan for både den målrettede inddragelse og bymøderne vil blive præsenteret. Som tidligere nævnt er det vigtigt, at der er politisk deltagelse ved møderne. Derfor vil alle politikere forud for temamødet blive adspurgt om, på hvilket af bymøderne man hver i sær ønsker at blive tilknyttet med en særlig aktiv rolle. Hvordan denne fordeling går op og hvordan det er tiltænkt, at Byrådet skal deltage på bymøderne vil ligeledes blive præsenteret på temamødet.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

 1. At Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-01-2015

Orienteringen blev taget til efterretning.