Nr.11 - Genforsikring af tjenestemænd (forbedret investeringsstrategi)

Sagsnr.: 14/43562

 

Beslutningstema


Godkendelse af ændret investeringsstrategi til genforsikring af kommunens tjenestemænd. Ændringen giver mulighed for bedre dækning af kommunens fremtidige pensionsforpligtelser, gennem et forventet øget afkast på kapitalen.

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommune har valgt at genforsikre sig hos Sampension mod den fremtidige pensionsforpligtelse overfor tjenestemænd. En fortsættelse af hidtidig praksis i forbindelse med kommunesammenlægningen 1/1-2007, idet begge gamle kommuner var genforsikret i Sampension. Genforsikringen betyder, at kommunen betaler et pensionsbidrag til Sampension, som forvalter de indbetalte midler og dækker 75 pct. af kommunens udgifter ved udbetaling af tjenestemandspensionen. De resterende 25 pct. finansieres af kommunen selv på linje med andre løbende driftsudgifter.


På de erhvervsaktive genforsikrede tjenestemænd betaler kommunen løbende en præmie til Sampension, og får til gengæld refunderet et garanteret beløb af pensionsudbetalingen fra Sampension, når disse går på pension.


Den løbende indbetaling fra kommunen til Sampension (37,35 % af lønnen) kan med den nuværende lave markedsrente ikke fuldt ud dække præmiebetalingen og reguleringer af pensionen og mankoen har gennem de seneste år været finansieret af kommunens bonuskonto hos Sampension. Inflation og/eller lønregulering og længere levetid vil på sigt øge denne ubalance, og på sigt forventes det ikke, at bonuskontoen kan finansiere merudgifterne, og så må kommunen acceptere en lavere dækningsgrad af pensionsydelserne (Sampension vil alene kunne betale en andel af pensionsudbetalingerne og kommunen må derfor betale resten) eller kommunen kan her og nu øge indbetalingerne til Sampension.


Bonuskontoen er p.t. på ca. 36 mio. kr. og kan henføres til akkumulerede netto overskud fra tidligere år, hvor afkastet og indbetalingen oversteg præmieudbetalingen.


Hovedproblemet er det samme, som har været gældende for en lang række private pensioner, hvor pensionsselskabet har garanteret en minimumsforretning. Med garantien har Sampension lovgivningsmæssigt alene mulighed for at investere i obligationer, hvor renten p.t. er noget lavere end indekseringen af tjenestemandspensionerne (der følger udviklingen i lønnen). Hvis garantien droppes, vil Sampension kunne investere i en bredere portefølje og dermed potentielt opnå et højere afkast.


Sampension foreslår derfor en ændret aftale med kommunen, hvor investeringsstrategien i Sampension ændres således, at afkastet og dermed midlerne i højere grad vil kunne dække kommunens fremtidige pensionsforpligtelser til tjenestemænd. Den ændrede aftale har ingen indflydelse på den tjenestemandspension kommunen skal udbetale til tjenestemændene, men vil alene påvirke den refusion som kommunen modtager fra Sampension.


Den ændrede aftale med kommunen fjerner garantielementet og muliggør dermed, at Sampension kan benytte en anden investeringsstrategi med forventet højere afkast og en større risikospredning. Ændringen medfører, at vi går fra fast afkast til variabelt, og afkastet vil fremover være afhængig af markedsudviklingen. Kommunens risiko påvirkes på to måder. På den ene side vil de enkelte aktiver, som Sampension investerer i, have en større risiko og der må alt andet lige forventes større udsving i afkastet fra år til år. På den anden side giver de færre bindinger på investeringerne mulighed for at sprede risikoen mere, hvilket alt andet lige nedbringer risikoen – især på det længere sigte. 


Når garantielementet fjernes, kan Sampension frigøre den kapital, der er hensat i regnskaberne til at dække garantien, og der foretages på denne baggrund en markedsværdiregulering af kommunens bonuskonto hos Sampension. Beløbet er ultimo november opgjort til 163 mio. kr., og beløbet vil blive tilført ovenstående bonuskonto hos Sampension på ca. 36 mio. kr., og denne vil herefter udgøre ca. 199 mio. kr. som reserve til dækning af fremtidige tab i forhold til nuværende model. (Den endelige opgørelse af bonuskontoen vil afhænge af renten på dagen for opgørelsen).


De væsentligste elementer i investeringsstrategien er,

  • at de nominelle obligationer erstattes af indeksobligationer. Indeksobligationer er kendetegnet ved at følge inflationen, og dermed fastholdes købekraften.
  • at allokeringer af midler tilpasses i takt med ændringer i vores fremtidige ydelsesprofil, samt at øge andelen i andre aktiver som fx aktier, ejendomme, infrastrukturprojekter mv.

Sampension har foretaget en række følsomhedsanalyser. Disse viser, at der i et ”normal”scenarie er 94 % sandsynlighed for, at den nye strategi på 10-års sigt vil give et bedre afkast end den nuværende strategi. I et mere pessimistisk scenarie er der stadig 66 % sandsynlighed for at bedre afkast målt på 10-års sigt.


Med den nye investeringsstrategi kan der således forventes både højere afkast og bedre risikospredning end i den nuværende strategi. Kommunens risiko vil være modvirket af det store beløb som frigives til kommunens bonuskonto hos Sampension, og som vil blive omfattet af den nye investeringsstrategi hos Sampension.


Sampension har oplyst, at stort set alle firmaets kommunale kunder enten er overgået eller er på vej til at overgå til det nye investeringsprodukt.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.


Det vurderes, at tiltrædelse af den nye investeringsstrategi i Sampension i højere grad vil kunne sikre, at det er muligt at udbetale de forventede pensioner uden merudgifter for kommunen, og at pensionerne fremadrettet kan opskrives i takt med kommunens faktiske pensionsudbetaling til tjenestemanden.

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

  1. at kommunen tiltræder den nye investeringsstrategi for genforsikring af tjenestemænd

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-01-2015

Godkender administrationens indstilling.