Nr.10 - Finansiel strategi

Sagsnr.: 15/551

 

Beslutningstema

Fornyede aftaler om kapitalforvaltning og daglige bankforretninger.

Sagsfremstilling og økonomi

I 2015 udløber kommunens kontrakter på kapitalforvaltning- og bankaftaler.

Nedenfor gives en redegørelse for påtænkt proces for fornyelser af kontrakter, samt forslag til vilkår og praksis i forbindelse med kontrakterne. Redegørelsen falder i to dele, hvor første del handler om kapitalforvaltning og anden del om bankudbud.


Kapitalforvaltning


I 2011 indgik kommunen efter annoncering to parallelle aftaler på kapitalforvaltning med henholdsvis Gudme Raaschou og Saxo Bank A/S. Begge aftaler udløber i maj 2015.  I dag udgør den samlede obligationsportefølje 90 mio.kr. fordelt med 48,8 mio.kr. til Gudme og 41,1 mio.kr. til Saxo. Finansieringsinstruksen er identisk for de to forvaltere:

Der må investeres i danske stats- og realkreditobligationer (80 %) og op til 20% erhvervsobligationer. Varigheden (den gennemsnitlige løbetid på obligationerne) må svinge fra 0 – 5 år. Der betales en fast honorarsats efter størrelsen på beholdningen, og aftalerne kan opsiges med dags varsel.

Med identiske mandater for de to kapitalforvaltere kan performance sammenlignes direkte gennem året.


De nuværende aftaler udløber som nævnt i maj 2015, og der skal derfor indgås nye aftaler. Der skal tages stilling til tre forhold omkring aftalerne. For det første, om der skal ske annoncering eller blot indhentes tilbud. For det andet, om vilkårene i aftalerne skal ændres og for det tredje, om porteføljen fortsat skal være spredt på to eller flere konkurrerende mandater.


Udbud eller indhentning af tilbud

Kommunens udgift til forvalterne er betragteligt under EU’s tærskelværdier, og er med den nuværende beholdnings størrelse  på mellem 25.000 – 35.000 kr. pr. år. samlet.  Administrationen vurderer at annoncering/udbud på den ene side vil give et maksimalt antal tilbud, men på den anden side med de gældende konkurrencebetingelser på markedet, ikke nødvendigvis gunstigere tilbud end indhentning af tilbud.


Ved sidste annoncering havde kommunen ekstern uvildig finansiel rådgivning til opgaven. Udgiften hertil var på ca. 200.000 kr., hvortil kommer interne ressourcer. Da udbuddet blev afholdt i 2011 havde kommunen stadig et Sale- and Lease Back arrangement med en stor obligationsbeholdning på over 400 mio.kr. mod i dag 90 mio.kr.


Med erfaringerne fra forrige udbud er det administrationens vurdering, at processen nu kan gennemføres uden ekstern rådgivning. Samtidig er det vurderingen, at ved en løbende udskiftning af forvaltere, jf. nedenfor, vil indhentning af tilbud være fuldt tilstrækkeligt til at sikre konkurrence på området.


Honorering af forvaltere

Der er overordnet to modeller for honorering. Enten et fast honorar eller et helt eller delvist performanceafhængigt honorar. Kommunen har i de nuværende ordninger et fast honorar ud fra den betragtning at konkurrencen mellem forvalterne, jf. nedenfor, er tilstrækkeligt incitament til at sikre optimale afkast. Administrationen anbefaler, at samme honorarstruktur fastholdes.


Flere parallelle mandater

Erfaringerne med det nuværende koncept har været relativt gode – der kan løbende følges op på, hvem af de to forvaltere der klarer sig bedst, og præsterer det største afkast til kommunen, da de har helt lige vilkår.


For yderligere at skærpe konkurrencen mellem forvalterne ønsker administrationen at overgå til en model, hvor der løbende sker en udskiftning af den dårligst præsterende forvalter – eventuelt også undervejs i aftaleperioden.


Hvis obligationsporteføljen overstiger 300 mio.kr. er administrationens anbefaling, at der udvides med en tredje forvalter.Bankudbud


Nuværende aftale


Efter udbud i 2011 indgik Fredensborg kontrakt på daglige bankforbindelser med Nordea. Aftalen indeholdt en mulighed for forlængelse i et år, en option der er udnyttet, således at aftalen løber frem til december 2015. Udbuddet blev afholdt med assistance fra ekstern finansiel rådgiver.


Administrationen vil forberede et nyt udbud af bankopgaven pr. september 2015. Administrationen ønsker igen, at gøre brug af en uafhængig finansiel rådgiver for at sikre sig, at udbuddet udformes på en måde, der stiller kommunen bedst muligt. Udgifter til rådgiver vil blive afholdt inden for de gældende rammer.


Udbuddet tænkes gennemført administrativt. Resultatet fremlægges til Økonomiudvalgets orientering inden ny kontrakt underskrives.

Bevilling

Ingen.

Retsgrundlag

KSL §44, RL § 29. Samt EU-lovgivning og udbudsregler.

Andre virkninger (handicap, integration, ligestilling, miljø, sundhed)

Nej.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Ingen.

Elektroniske bilag

Ingen.

Indstilling

Kapitalforvaltning

  1. At kapitalforvaltere fremover vælges ved indhentning af tilbud.
  2. At administrationen bemyndiges til at indgå kontrakterne med efterfølgende orientering af Økonomiudvalget.
  3. At der sker en løbende udskiftning af den kapitalforvalter, der præsterer dårligst.
  4. At den struktur, der er gældende i nuværende aftaler omkring honorering, videreføres i nye aftaler.
  5. At der fortsættes med flere parallelle mandater, således at forvalterne kan sammenlignes.


Bankvirksomhed

  1. At der administrativt afholdes udbud af kommunens daglige bankforbindelse i efteråret 2015.
  2. At udbuddet forberedes med inddragelse af ekstern rådgiver.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-01-2015

Anbefaler administrationens indstillinger. Administrationen anmodes om at udarbejde en sag vedr. ny strategi og struktur for investeringer.


Ulla Hardy Hansen (c) tog forbehold for indstillingens punkt 4 og 5.