Nr.54 - Endelig vedtagelse af erhvervsstrategi

Sagsnr.: 14/10918

 
Henriette Brandt Pedersen (Ø)

Beslutningstema

Byrådet skal vedtage Fredensborg Kommunes erhvervsstrategi.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet har besluttet, at Fredensborg Kommunes erhvervsindsats skal opprioriteres. På den baggrund har administrationen udarbejdet et udkast til en ny erhvervsstrategi, der fastlægger mål, retning og indsatser i de kommende år. Erhvervsstrategien har været behandlet to gange i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget og i Erhvervsrådet, hvorefter strategien har været sendt offentlig høring. Endvidere har strategien været diskuteret på en stor erhvervskonference den 29. oktober, hvor godt 85 virksomheder deltog.


Selve høringen og tilbagemeldingerne fra erhvervskonferencen giver efter administrationens opfattelse ikke anledning større ændringer af strategien. Hovedparten af høringssvarene anerkender således målsætningerne og indsatserne i strategien. Høringssvarene er uddybet nedenfor og i vedlagte bilag til sagen.


Erhvervsstrategien
Strategien er bygget op om en mission, vision, værdier og tre strategiske målsætninger, hvortil foreslås en række konkrete initiativer og succeskriterier med henblik på at sikre målopfyldelsen.

 

Visionen lyder som følger:

 

Fredensborg Kommune skal være erhvervslivets foretrukne valg ved etablering og drift af virksomhed.

 

Det er helt bevidst, at der arbejdes med en vision, der er meget ambitiøs.  Den skal signalere en ambition om, der altid kan gøres mere for at skabe gode rammer for erhvervslivet.

 

Der er i strategien lagt vægt på nogle grundlæggende værdier, som skal gennemsyre dialogen og den måde kommunen arbejder med erhvervslivet på. Værdierne handler om, at dialogen med erhvervslivet skal foregå i øjenhøjde, at sagsbehandlingen handler om at finde løsninger og at erhvervslivet skal opfattes som en medspiller. En forudsætning herfor er et forstærket fokus på koordinering, imødekommenhed og servicering over for erhvervslivet. Et arbejde der allerede er taget hul på i form af løbende koordineringsmøder mellem Erhvervsservice og andre relevante centre og som allerede har vist sit værd i flere sager.

 

De strategiske målsætninger i strategien skal dels understøtte visionen, dels være retningsgivende for de initiativer, der skal sættes i værk. Samtidig skal de strategiske målsætninger, værdierne og indsatserne understøtte den viden, der er om, hvad erhvervslivet lægger vægt på, når de skal vurdere kommunens erhvervsvenlighed. På den baggrund indeholder strategien følgende målsætninger:

 • Et attraktivt erhvervsklima
 • Fastholde og tiltrække nye virksomheder
 • Et højt kommunalt serviceniveau i forbindelse med sagsbehandling 

 

I tilknytning til målsætningerne foreslås som nævnt en række konkrete initiativer og indsatser. Følgende kan bl.a. fremhæves i en ikke prioriteret rækkefølge:

 

 • Én indgang for erhvervslivet
 • Elektroniske nyhedsbreve til erhvervslivet
 • Velkomstmøder for nye virksomheder
 • Flere virksomhedsbesøg
 • Etablering af iværksættermiljø
 • Vejledende sagsbehandlingstider
 • Prioritering af bedre rammer for erhvervslivet – f.eks. gennem justeringer af lokalplaner
 • Tættere samarbejde med Væksthus Hovedstaden

 

Ved siden af den lokale dimension rummer strategien også en mere regional dimension. Helt konkret at det regionale samarbejde om at skabe vækst og arbejdspladser skal styrkes ud fra betragtningen om, at det kommer alle til gode, hvis Hovedstadsregionen generelt klarer sig godt. Fredensborg Kommune skal derfor arbejde positivt for at understøtte denne dagsorden. Eksempler på dette er den nylige beslutning om at etablere et fælles EU-kontor i Bruxelles og beslutningen om at etablere et fælles modtageapparat over for udenlandske delegationer.

   

Høringssvar og forslag til ændringer af strategien

Der er indkommet høringssvar fra Dansk Byggeri, Dansk Industri, Væksthus Hovedstaden, den socialdemokratiske byrådsgruppe i Fredensborg og Jens Graff. Derudover har der været arbejdet med strategien på erhvervskonferencen, som har givet nogle pejlemærker i relation til eventuelle justeringer heraf.


Helt overordnet er der i høringssvarende stor opbakning til målsætningerne og indsatserne i strategien.


Et emne der går igen i høringssvarene er ønsket om, at gebyrer og afgifter nedsættes eller helt fjernes. Der indgår allerede i den Erhvervs- og Turismepolitik som blev vedtaget i 2013 en målsætning om at nedsætte afgifter og gebyrer. Det foreslås derfor ikke at indarbejde det i selve strategien.


Fra Dansk Byggeri og Dansk Industri indgår endvidere et ønske om, at flere kommunale opgaver skal udbydes. Såfremt det skal indgå i strategien bør der være en politisk drøftelse og beslutning herom. Det bemærkes i den forbindelse, at Fredensborg Kommune ligger forholdsvist højt på den kommunale liste for konkurrenceudsættelse.


Væksthus Hovedstaden foreslår en strategi for fastholdelse af de store virksomheder, idet kommunen er sårbar, hvis en af disse flytter. De store virksomheder vil med strategien bliver prioriteret mere end de gør i dag. Det skal ikke mindst ske ved at fokusere på bedre rammer for erhvervslivet og gennem en styrket dialog. Det kunne overvejes at tilbyde og facilitere, at der etableres et netværk for de store virksomheder jf. forslaget nedenfor om at erstatte en erhvervsklub med mere løse netværk.


Jens Gaff og Væksthus Hovedstaden påpeger vigtigheden af fortsat at fokusere på bosætning fordi erhverv og bosætning hænger tæt sammen. Administrationen skal i den forbindelse bemærke, at erhvervsstrategien skal ses i sammenhæng med arbejdet med en 2020-strategi herunder en ny planstrategi. Ambitionerne på erhvervsområdet kommer således til at indgå som et prioriteret tema og i sammenhæng med bosætningssporet i 2020-strategien.


Mange af de øvrige bemærkninger i høringssvarene vil administrationen arbejde videre med herunder ønskerne om en hjemmeside, der i højere grad prioriterer erhvervslivet og de positive erfaringer andre kommuner har haft i forhold til målrettet efteruddannelse af relevante medarbejdere i servicekultur.


På erhvervskonferencen den 29. oktober blev deltagerne i en række work-shops bedt om at forholde sig til en række spørgsmål med relevans for erhvervsstrategien.


I tilbagemeldingerne går spørgsmålet om afgifter og gebyrer igen. En anden tilbagemelding fra deltagerne er, at en formel erhvervsklub som foreslået i strategien måske ikke er det rigtige. Der ønskes i stedet en mere løs struktur, der er mere tema- og netværksbaseret. Det foreslås på den baggrund, at erhvervsstrategien på dette område omformuleres, således at erhvervsklubben erstattes med, at Fredensborg Kommune løbende vil facilitere arrangementer for erhvervslivet med relevante temaer på dagsordenen. Et tema kunne f.eks. være et arrangement om fastholdelse af de store virksomheder jf. Væksthus Hovedstadens ønske om et fokus på dette spørgsmål.


 

Den videre proces 

Når Byrådet har vedtaget den nye erhvervsstrategi vil administrationen udarbejde en egentlig implementeringsplan til forelæggelse i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget. Det vil ske sideløbende med det arbejde, der allerede er i gang med konkret at forberede og gennemføre initiativerne.

Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At Byrådet godkender erhvervsstrategien herunder den foreslåede ændring, hvor erhvervsklubben erstattes af temabaserede arrangementer for erhvervslivet.

Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget den 09-12-2014

Sagen udsat. Høringsfristen forlænges til den 10. januar 2015 og sagen behandles på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets møde den 15. januar 2015.

Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget den 05-02-2015

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-02-2015

Anbefaler Arbejdsmarkeds – og Erhvervsudvalgets indstilling.