Nr.52 - Godkendelse af Sundhedskoordinationsudvalgets forslag til sundhedsaftale 2015-2018

Sagsnr.: 15/3463

 
Henriette Brandt Pedersen (Ø)

Beslutningstema

Godkendelse af Sundhedskoordinationsudvalgets forslag til Sundhedsaftale III 2015-2018 mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen.

Sagsfremstilling og økonomi

Sundhedskoordinationsudvalget godkendte udkast til den politiske del af sundhedsaftale III i september 2014 og den administrative del af sundhedsaftale III 2015-2018 i november 2014.


Forslaget til den samlede sundhedsaftale skal formelt godkendes i Regionsrådet og kommunerne i regionen forud for indsendelse til godkendelse i Sundhedsstyrelsen.


Den samlede sundhedsaftale skal senest udgangen af januar 2015 være indgået mellem regionen og kommunerne for perioden 2015 – 2018.


Administrationens bemærkninger

Ved en fejl er materialet først modtaget i administrationen så sent, at det ikke har været muligt at behandle sagen politisk i januar.


Administrationen har meddelt regionen, at sagen først forelægges politisk i februar, og at man umiddelbart efter behandling i Social- og Seniorudvalget vil orientere regionen om de foreløbige tilkendegivelser.


Administrationen anbefaler, at den samlede sundhedsaftale godkendes.


Fredensborg Kommune har både i forhold til den politiske del og den administrative del af aftalen haft sagen politisk behandlet og afgivet høringssvar med anbefaling af de to delaftaler.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Sundhedsloven

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At Sundhedskoordinationsudvalgets forslag til Sundhedsaftale III 2015-2018 mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen godkendes.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 04-02-2015

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-02-2015

Anbefaler Social– og Seniorudvalgets indstilling.