Nr.50 - Areal ved Egeparken

Sagsnr.: 12/9621

 
Henriette Brandt Pedersen (Ø)

Beslutningstema

Stillingtagen til forslag fra Thomas Bak (V) vedrørende oprydning mv på areal ved Egeparken.

Sagsfremstilling og økonomi

Thomas Bak (V) har anmodet om, at Plan- Miljø- og Klimaudvalget forelægges en sag om areal ved Egeparken, som blev solgt af Fredensborg Kommune i 2007 til en privat developer. Anmodningen er begrundet således:

 

”Skødet er formuleret meget klart, jeg vedlægger den relevante passus fra skødet, som er hentet direkte i tingbogen.

 

I forhold til det svar der er modtaget fra administrationen, er det ikke korrekt når der besvares følgende:

"der er dog fortsat et mindre oplag af materialer og maskiner." - Det er ikke tale om et mindre oplag.

 

Jeg er ikke endvidere ikke enig i at det kræver følgende for overhovedet at kunne påtale forholdet: "og at omfanget af oplaget og synligheden heraf fra vejen er betydelig.". Denne tolkning fremgår ikke af skødets §4. Endvidere slutter §4 af med klar at fastslå hvem der påtaleberettiget: "Påtaleberettiget er Fredensborg Kommune".

 

Den omtalte dialog der har været med ejeren af arealet har i hovedtræk begrænset sig at græsset på arealet er blev slået, men ikke at der er fjenet de opstillede maskiner og materialer. Og arealet fremstår ingenlunde som Grønningen, hvilket er en klar præmis i §4.

 

Jeg vil gerne have at ØK tager stilling til hvad kommunen skal gøre for at få "velkomsten" til Kokkedal til at fremstå pænest muligt, og personligt jeg hælder mest til at dette må ske via et civilt søgsmål, men metoden til hvordan målet nås er underordnet for mig.”

 

Den omtalte passus i skødet er vedlagt som bilag.

 

Administrationens vurdering

Det ubebyggede areal ved Egeparken blev i 2006 lokalplanlagt til boligbebyggelse. Den nordligste del af boligbebyggelse er realiseret, men den sydlige del af grunden henligger fortsat ubebygget. På det ubebyggede areal er der to steder et blandet oplag af diverse maskiner og materialer.  

 

Tilstanden på det ubebyggede areal vedrører to principelt forskellige forhold:

  1. Oplaget af materialer og maskiner
  2. Vedligeholdelsen i form af græsslåning mv.

 

Oplaget af materialer og maskiner

Oplaget kan i princippet søges fjernet med hjemmel i planloven. Enten via den gældende lokalplan, som fastlægger at ”Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende”. Eller via håndhævelse af det tinglyste skøde, der fungerer som en servitut.

 

Det er imidlertid i praksis en forudsætning, at lokalplanen/servitutten er entydigt og klart formuleret, og at omfanget af oplaget og synligheden heraf fra vejen er betydelig. Efter administrationens vurdering er det tvivlsomt, om dette er opfyldt og om  kommunen derfor vil kunne komme igennem med et påbud eller et søgsmål i praksis.

 

Vedligeholdelse

Administrationen opnåede i 2013 en aftale med ejeren af arealet om plejen og vedligeholdelsen, herunder at græsset bliver slås 5 gange om året på arealet.

Bevilling

Sagen har ingen bevilllingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Plan- Miljø- og Klimaudvalget.

Indstilling

  1. At administrationen anmodes om at fortsætte og intensivere bestræbelserne på at få ejeren til af egen drift at få arealet ryddet op og vedligeholdt.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 27-01-2015

Udvalget besluttede at oversende sagen til Økonomiudvalget med henblik på at der træffes beslutning om håndhævelse af servitutten i skødet i yderste konsekvens i form af at udtage stævning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-02-2015

Økonomiudvalget følger Plan-, Miljø – og Klimaudvalgets indstilling.