Nr.49 - Flytningen af Humlebæk Skoles idrætsareal

Sagsnr.: 14/27296

 
Henriette Brandt Pedersen (Ø)

Beslutningstema

Børne- og Skoleudvalget og Plan-, Miljø- og Klimaudvalget skal på baggrund af en stillingtagen til forskellige spørgsmål i denne sagsfremstilling komme med hver deres begrundede indstilling af en placering af et nyt idrætsareal til Humlebæk Skoles udskolingsmatrikel på Baunebjergvej.

 

Økonomiudvalget og Byrådet skal på baggrund af fagudvalgenes forskellige argumenter træffe endelig beslutning om, hvor idrætsarealet skal placeres. Endvidere skal Byrådet på baggrund af en indstilling fra Økonomiudvalget tage stilling til, hvordan idrætsarealet skal finansieres.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet har den 24. juni 2014 truffet beslutning om at placere et nyt plejecenter på idrætsarealet ved Humlebæk Skoles udskolingsmatrikel på Baunebjergvej. I et bilag til byrådssagen er genetableringen af et idrætsareal i Humlebæk Syd beskrevet som en nødvendig følgeinvestering af denne placering.


Skolens nuværende idrætsareal

Skolen råder i dag over omkring 17.250 kvm. idrætsareal på Baunebjergvej (se BILAG 1). Idrætsarealet er anlagt ifm. opførelsen af Baunebjergskolen i perioden 1969-1974. Arealet består af et større, sammenhængende græsareal til boldspil samt et atletikanlæg (to højdespringsbaner, to længdespringsbaner samt en 100 m. løbebane). Græsarealet vedligeholdes efter serviceniveau 3, jf. Serviceaftale for stadions og idrætsanlæg (fodboldbaner) 2014 med Nordsjællands Park og Vej. Atletikfaciliteterne er ikke omfattet af serviceaftalen og bærer præg af manglende vedligehold.

 

Det er skolens vurdering, at idrætsarealet i dag anvendes i omkring 90 % af den tid, der er afsat til den obligatoriske idrætsundervisning (et prøvefag på 9. klassetrin). I omkring 10 % af tiden benyttes andre idrætsarealer i byen med mere specialiserede faciliteter (boldbanerne ved Humlebæk Stadion Bannebjerggård, tennisbanerne ved Bjerre Strand og skydebanerne ved Dauglykke Skytteforening).

 

Idrætsarealet anvendes fortrinsvist af skolens udskolingselever (6.-9. årgang/16 klasser, 2 lektioner pr. klasse pr. uge), men benyttes også i et vist omfang af skolens indskolingselever (4.-5. årgang/6 klasser), bl.a. til atletik, som led i overgangsarbejdet på mellemtrinnet.

 

Idrætsundervisningen foregår typisk for en hel årgang ad gangen (omkring 70 elever). Det anvendes bl.a. til boldspil, rotations- og stjerneløbsaktiviteter, løb, spring og kast samt samlinger, lege og andre kulturskabende bevægelsesaktiviteter.

 

Udover til den obligatoriske idrætsundervisning, anvendes idrætsarealet til valgfagsundervisning (7.-9. årgang/11 klasser) og understøttende undervisning (6.-9. årgang/16 klasser). Det anvendes også ifm. elevernes pauser (45 min. pr. dag). Det er endvidere det eneste areal i umiddelbar nærhed til skolen, der er stort nok til at danne ramme omkring større arrangementer såsom skolernes motionsdag, fælles idrætsdag, sidste skoledag mm. Endelig fungerer det som samlingssted ifm. evakuering.

 

Mulige placeringer af et nyt idrætsareal

Et nyt idrætsareal skal optimalt set kunne rumme alle disse forskellige aktiviteter. Dette stiller krav om et areal, der ligger i umiddelbar nærhed til skolen, har en vis størrelse og kan rumme forskellige idrætsgrene og aktiviteter. Dette bringer to lokaliteter i spil. Den ene er det endnu ubebyggede areal i Humlebæk Syd umiddelbart sydvest for skolen. Den anden er den såkaldte cirkusplads (omkring 300 m.) nordvest for skolen (se BILAG 1).

 

Cirkuspladsen er omkring halvt så stor (omkring 9.100 kvm.) som skolens nuværende idrætsareal (omkring 17.250 kvm.), og vil dermed, hvad angår faciliteter, ikke fuldt ud kunne erstatte dette. De omkringliggende huse og Langebjergstien lægger en størrelsesmæssig begrænsning ind over genetablering af et idrætsareal, som ikke på samme måde gør sig gældende på arealet sydvest for skolen. En planlagt adgangsvej via Boserupvej til den østlige del af Humlebæk Syd (se BILAG 2) kan reducere arealet yderligere. Det mindre areal kan dog reducere udgifterne til anlægsopgaven.

 

Der vil være flere naboer til et idrætsareal på cirkuspladsen, som kan blive generet af støj fra dette. Naboerne er også tættere på, hvilket nødvendiggør mere og højere indhegning af idrætsarealet.

 

Begge arealer er en del af den vedtagne helhedsplan for Humlebæk Syd. De er begge kommuneplanlagt til boligformål og en placering af et idrætsareal på ét af disse vil derfor for begges vedkommende kræve en kommuneplanændring. Ved cirkusarealet skal der desuden tages højde for, at helhedsplanen forudsætter, at Boserupvej forlænges på tværs af arealet. Beslutningen vil således skabe udfordringer for adgangen til Humlebæk Syd.

 

For begge arealer gælder det, at et idrætsareal vil reducere boligarealet, og dermed den potentielle salgsindtægt i Humlebæk Syd. På arealet sydvest for skolen vil reduktionen i den potentielle salgsindtægt dog kunne mindskes, hvis idrætsarealet integreres i et rekreativt område, som alligevel skal anlægges ved en udbygning i Humlebæk Syd. Dette kan ikke på samme måde lade sig gøre på cirkusarealet pga. den størrelsesmæssige begrænsning. Et attraktivt grønt område vil kunne øge værdien af de omkringliggende grunde, og dermed mindske reduktionen i den potentielle salgsindtægt.

 

Til udskolingen vurderes cirkuspladsen umiddelbart tilstrækkelig tæt på og stor til at egne sig som placering af et nyt idrætsareal. I det tilfælde at skolebygningen på Baunebjergvej enten skal renoveres eller erstattes af en ny, kan der dog blive behov for et idrætsareal, der er større end cirkuspladsen. Skolebygningen på Baunebjergvej er i dag af en sådan stand, at dens levetid vurderes begrænset. En renovering af den eksisterende skolebygning eller opførelsen af en helt ny ville være en god anledning til på sigt at samle skolens ind- og udskolingselever. En samling af eleverne ville give god mening af både økonomiske og personalemæssige årsager. Med pladsbehovet og mulige salgsindtægter for øje er det mest oplagte sted at samle eleverne matriklen på Baunebjergvej. I dette scenarium er det en mere fremtidssikret investering at placere et nyt idrætsareal i Humlebæk Syd end på cirkuspladsen.

 

Tids- og procesplan

Det vurderes, at det vil tage 1½-2 år at gennemføre projektet (se BILAG 3). Ligesom ved Humlebæk Idrætscenter og det kommende plejecenter er første skridt at gennemføre en forudgående offentlighed (indkaldelse af idéer og forslag) inden forslaget til kommuneplantillæg udarbejdes.

 

Økonomi og finansiering

Det vurderes, at et nyt idrætsareal vil kunne etableres for omkring 5 mio. kr. (se BILAG 4). I beløbet er der ikke budgetteret med udgifter forbundet med skolens midlertidige brug af andre idrætsarealer – fra plejecenterbyggeriet påbegyndes (2016) til et nyt idrætsareal står klar til brug. Der skal ske en nærmere afklaring af dette, når der er truffet beslutning om placeringen af et nyt idrætsareal, og tidsperspektivet for genetableringen kan konkretiseres.

 

Der er ikke indarbejdet finansiering til et nyt idrætsareal i plejecentrets anlægsøkonomi. Til det nye plejecenter er der afsat i alt 58 mio. kr. fordelt på 15 mio. kr. i 2016 og 43 mio. kr. i 2017. En finansieringsmulighed er at anvende midler fra puljen til nye fritidsfaciliteter. Til puljen er der afsat i alt 15 mio. kr. fordelt på 5 mio. kr. i 2016 og 10 mio. kr. i årene 2017 og 2018.

Derudover er der behov for en afklaring af, hvordan ekstra udgifter forbundet med skolens midlertidige brug af andre idrætsarealer skal finansieres.

 

Administrationens anbefalinger

Det anbefales, at Børne- og Skoleudvalget og Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, på baggrund af en stillingtagen til de fremførte argumenter for og mod de to mulige placeringer af et nyt idrætsareal ved Humlebæk Skoles udskolingsmatrikel på Baunebjergvej, kommer med hver deres begrundede indstilling af en placering af dette.

 

Økonomiudvalget og Byrådet skal på baggrund af fagudvalgenes forskellige argumenter træffe endelig beslutning om, hvor idrætsarealet skal placeres. Endvidere skal Byrådet på baggrund af en indstilling fra Økonomiudvalget tage stilling til, hvordan idrætsarealet skal finansieres.

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Indstilling

Det indstilles til Børne- og Skoleudvalget og Plan-, Miljø- og Klimaudvalget:

 

  1. At hvert fagudvalg laver en begrundet indstilling til Økonomiudvalget og Byrådet af en placering af et nyt idrætsareal ved Humlebæk Skoles udskolingsmatrikel på Baunebjergvej.
  2. At Plan-, Miljø- og Klimaudvalget beslutter at iværksætte en forudgående offentlighed med henblik på at ændre kommuneplanen.

 

Til Økonomiudvalget indstilles det:

  1. At udvalget på baggrund af en vurdering af fagudvalgenes indstillinger laver en begrundet indstilling til Byrådet om, hvor idrætsarealet skal placeres;
  2. At udvalget på baggrund af de i denne sagsfremstilling oplistede finansieringsmuligheder laver en indstilling til Byrådet om, hvordan idrætsarealet skal finansieres.

 

Endeligt indstilles det til Byrådet:

  1. At Byrådet på baggrund af fagudvalgenes og Økonomiudvalgets indstillinger af en placering træffer endelig beslutning om, hvor idrætsarealet skal placeres;
  2. At Byrådet på baggrund af Økonomiudvalgets indstilling af én eller flere finansieringsmuligheder tager endeligt stilling til finansieringen af projektet.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 26-01-2015


Børne- og Skoleudvalget skulle tage stilling til en af følgende mulige placeringer for idrætsanlægget ved Humlebæk skole:

  1. Cirkuspladsen
  2. Humlebæk Syd

Børne- og Skoleudvalget valgte at indstille model b, Humlebæk Syd, til Økonomiudvalget og Byrådet, fordi arealet er størst, og anlægget bør ligge så tæt på skolen som muligt.


Børne- og Skoleudvalget opfordrede Byrådet til at genoverveje placeringen af ældrecentret i lyset af kommunens økonomiske situation.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 27-01-2015

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget skulle tage stilling til en af følgende mulige placeringer for idrætsanlægget ved Humlebæk skole:

 

A)   Cirkuspladsen

B)    Humlebæk syd

 

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget valgte at indstille model B Humlebæk Syd til Økonomiudvalget og Byrådet.

 

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget opfordrede Byrådet til at genoverveje placeringen af ældrecentret i lyset af kommunens økonomiske situation.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-02-2015

Økonomiudvalget besluttede at udsætte sagen med henblik på at få en samlet vurdering af sagen særligt med henblik på plejecenterets placering samt en mulighed for udvidelse af skolen på sigt.