Nr.48 - Godkendelse af køb af mindre privat matrikel i forbindelse med gennemførelse af naturgenopretningsprojekt

Sagsnr.: 13/32204

 
Henriette Brandt Pedersen (Ø)

Beslutningstema

Godkendelse af køb af mindre privat matrikel i forbindelse med gennemførelse af naturgenopretningsprojekt.

Sagsfremstilling og økonomi

I de statslige vandplaner er der udpeget 3 rørlagte vandløbstrækninger i Fredensborg Kommune, som skal fritlægges. Årsagen er, at rørlægningerne ligger som spærringer for vandring af fisk og smådyr mellem de ovenfor- og nedenfor liggende åbne vandløbsstrækninger. Ved at fritlægge vandløbene skabes der kontinuitet i vandløbene og miljøtilstanden forbedres. De rørlagte strækninger, som staten har udpeget til åbning ligger henholdsvis i Grønholt å, Højsagervandløbet og Donse å.

 

Det er staten, der finansierer åbning af vandløb, og kommunen har i 2014/-15 fået tilsagn om fuld støtte til at gennemføre projektet i Donse å, som skal realiseres inden juli 2015. Åbning af Donse å er et krav i henhold til den statslige vandplan, uanset udfaldet af den kommunale handleplan.


Projektet gennemføres efter regler i vandløbsloven og de berørte lodsejerne er derfor berettiget til erstatning for det jord, som de afstår til projektet. I sådanne sager tilstrøbes det almindeligvis at opnå frivillige aftaler om erstatning med lodsejerne. I modsat fald skal erstatningen fastsættes af taksationskommissionen.


Staten finansierer erstatningen til lodsejere. I denne sag er det 2 lodsejere. Den ene lodsejer er positiv over for projektet, og der er truffet aftale om erstatning. Den anden lodsejer ønsker ikke projektet, og der er ikke opnået enighed om erstatning. Lodsejeren har til gengæld tilbudt at sælge arealet til kommunen, som derved vil blive lodsejer og som sådan er berettiget til erstatning fra staten. Den umiddelbare fordel herved er, at projektet kan blive gennemført i 2015 og således ikke forlænges af en klagesag til ugunst for både kommune, lodsejer og natur.


Det jordstykke, som kommunen i givet fald skal købe, er ca. 0,5 ha og en selvstændig matrikel (matr. 7h, Gunderød By, Karlebo), der ligger umiddelbart op af Isterødvejen ved Gunderød (se kortbilag). Arealet henligger uopdyrket og kræver ingen regelmæssig pleje. Kommunen kan købe arealet for godt 100.000 kr., hvilket svarer til en kvadratmeterpris på 18 kr. Hertil kommer udgifter til købsaftale mv. på 10-15.000 kr. Staten har bevilliget erstatning for afståelse af jord på 67.200 kr. svarende til 12 kr. per kvadratmeter, som således skal fratrækkes kommunens udgifter. I alt skal påregnes en udgift på rundt regnet 50.000 kr. til køb af arealet, som finansieres inden for eksisterende budget inden for Politikområde 1, Natur og Miljø. Til sammenligning, har staten givet tilsagn på i alt godt 347.000 kr. til projektets gennemførelse og lodsejererstatning.


Det kan oplyses at hvis vandløbet åbnes, er det kommunen, der står for vandløbsvedligeholdelse, uanset om arealet ejes af kommunen eller en anden.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Vandløbsloven.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At Økonomiudvalget godkender, at administrationen bemyndiges til at opkøbe matr. 7h, Gunderød By, Karlebo.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 27-01-2015

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-02-2015

Godkender Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets indstilling.