Nr.41 - Opkrævning af støttesagsgebyr efter almenboliglovens § 107

Sagsnr.: 15/3636

 
Henriette Brandt Pedersen (Ø)

Beslutningstema

Stillingtagen til om der for byggerier efter almenboligloven skal betales støttesagsgebyr til kommunen fremover.

Sagsfremstilling og økonomi

I forbindelse med sager om offentlig støtte efter almenboligloven til nybygning, ombygning og/eller tilbygning af almene boliger eller servicearealer kan kommunen med hjemmel i almenboliglovens § 107 pålægge modtagere af støtte at betale et gebyr, ”støttesagsgebyr”, til (delvis) dækning af kommunens administrationsomkostninger.


Fredensborg Kommune har ikke hidtil opkrævet et støttesagsgebyr, men på landsplan er det efterhånden blevet almindeligt at opkræve sådanne gebyrer. Fx opkræves gebyr i Allerød, Hillerød, Rudersdal, Gladsaxe, Greve og Furesø.


Gebyret kan sammenlignes med byggesagsgebyret, som kommunen også kan beslutte at opkræve til dækning af administrationsomkostninger. Begge gebyrer indgår i byggeriets samlede, støtteberettigede anskaffelsessum, der for nybyggeris vedkommende begrænses af et lovbestemt maksimumsbeløb pr. kvadratmeter.


I de kommuner, der opkræver gebyr, er det normalt, at der opkræves 2,5 ‰ af anskaffelsessummen, således som denne er opgjort i skema B. For et byggeri med en anskaffelsessum på fx 10 mio. kr. vil gebyret andrage 25.000 kr.


Såfremt byrådet beslutter for fremtiden at opkræve støttesagsgebyr, vil der samtidigt skulle tages stilling til, hvornår ordningen skal træde i kraft. Det vil være muligt at lade ordningen træde i kraft pr. 1 marts 2015, ligesom det vil være muligt at lade ordningen træde i kraft på et senere tidspunkt fx 1. juli 2015, således at ordeningen er kendt, for de boligselskaber, der endnu ikke er gået i gang med et projekt og med udarbejdelse af skema A.


Det bemærkes, at der i marts måned forventes modtaget og behandlet skema B vedrørende Hegels Minde, der ifølge skema A havde en anskaffelsessum på 19,7 mio. kr. Opkrævning af gebyr i den sag vil andrage knap 30.000 kr.


Administrationen anbefaler, at der indføres støttesagsgebyr på 2,5 ‰ med virkning fra 1. juli 2015.


Da gebyrindtægten vil afhænge af omfanget af støttede byggerier i det enkelte år, er det vanskeligt at budgettere med en konkret årlig indtægt. Ud over Hegels Minde sagen, viser en gennemgang af Byrådets sager i 2014, at der kun er en mindre sag på ca. 8,3 mio. kr. vedrørende renovering af udearealer i afdeling Lillevangsvej på vej. Gebyret her vil kunne opgøres til ca. 21.000 kr. I 2015 kan der herefter budgetteres med en indtægt på 50.000 kr. For 2016 og fremover vurderer administrationen, at der budgetteres med en indtægt på 100.000 kr.

Bevilling

Indtægtsbudget medtages i kommende budgetrevision.

Retsgrundlag

Almenboliglovens § 107.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Såfremt Byrådet beslutter at indføre støttesagsgebyr, vil meddelelse herom skulle sendes til samtlige boligselskaber med afdelinger i kommunen. Der skal endvidere gives oplysninger på kommunens hjemmeside og andre steder, hvor kommunens takster og gebyrer offentliggøres.

Indstilling

1.    At der fremover opkræves støttesagsgebyr i alle sager efter almenboligloven med nybyggeri, ombygning og/eller tilbygning med tilsagn fra kommunen.

2.    At støttesagsgebyret fastsættes til 2,5 ‰ af anskaffelsessummen ved skema B.

3.    At ordningen træder i kraft med virkning for alle skema B ansøgninger, der modtages efter 1. marts 2015.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-02-2015

Sagen oversendes til budgetforhandlingerne.