Nr.39 - Fundraisingoversigt

Sagsnr.: 10/8697

 
Henriette Brandt Pedersen (Ø)

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om fundraisingindsatsen for 2014.

Sagsfremstilling og økonomi


Fundraising har været et selvstændigt prioriteret indsatsområde i Fredensborg Kommune gennem de seneste år. Det har resulteret i, at vi er lykkedes med at indhente væsentlige midler til kommunen til relevante projekter.

Vi har som kommune til stadighed et fokus på, hvorledes ekstern finansiering kan indtænkes i de indsatser, vi igangsætter, men også i den løbende drift. Fundraising fungerer dermed som en del af de projekter, som er prioriterede og bidrager således til den strategiske udvikling af kommunen og de enkelte faglige områder.


Resultatet for fundraisingindsatsen i 2014 fremgår af oversigten i bilaget, som også indeholder de ansøgninger, som vi har fået afslag på eller afventer svar på. En sådan oversigt vil fremadrettet blive forelagt Økonomiudvalget halvårligt.


Som det fremgår af oversigten har fundraisingindsatsen i 2014 bidraget med næsten 35 mio. kr.

Der er blevet søgt midler på mange forskellige fagområder og i meget forskellig størrelsesorden.


Det er dog overordnet set en større sandsynlighed for at få midler større og tværgående projekter.  Det kommer bl.a. til udtryk ved, at Klimatilpasning Kokkedal har været med til at skabe samfinansiering til det videre arbejde med projekter, som kan ses i forbindelse med klimatilpasningsprojektet, som fx Vandets Tårn (2,8 mio. kr.) og Byens Hus i Kokkedal (9 mio. kr.).


Derudover kan det fremme mulighederne for at indhente midler, hvis der samarbejdes med aktører uden for kommunen. Det ses bl.a. på klimaområdet, hvor der er blevet tilført midler til kommunen via projekter på tværs af kommuner og region, som fx projektet vedr. energirenovering (0,4 mio. kr). 


Endelig er der nogle større puljer og fastdefinerede projekter, hvor man ansøge om midler. Her er vi i 2014 fx lykkedes med at søge midler i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (samlet ca. 4,8 mio. kr.), forebyggelsesfonden (1,6 mio.kr.) samt ældrepuljen (7 mio. kr.).


Samlet set arbejdes der således på mange forskellige områder med henblik på at søge eksterne midler til kommunen. Det er naturligvis et område, som har mange andre kommuner og organisationers fokus, hvilket bl.a. kom til udtryk da Nordeafonden udbød 100 mio. kr. til en kampagne med titlen ”Det gode liv i byen”, hvor de modtog over 600 ansøgninger, men kun gav bevilling til færre end 20 projekter. 

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At Økonomiudvalget tager fundraisingoversigten til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-02-2015

Orienteringen blev taget til efterretning. Økonomiudvalget udtaler ros til administrationen for indsatsen.