Nr.38 - Indhold og program på budgetseminaret 24. april 2015

Sagsnr.: 14/45123

 
Henriette Brandt Pedersen (Ø)

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende procesplanen for vedtagelse af budget 2016 samt program for årets første budgetseminar 24. april 2015.

Sagsfremstilling og økonomi


Ved budgetprocessen sidste år var udgangspunktet for aprilseminaret en overordnet, strategisk drøftelse af den økonomiske politik og det ønskede grundlag for de politiske visioner for udvikling af kommunen.


Administrationen foreslår samme tilgang i år. Også i lyset af, at talgrundlaget for det kommende års budget er usikkert på dette tidspunkt af året. Aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi indgås normalt først i juni måned.


For en uddybende forståelse for rammevilkårene for kommunens økonomi og/eller en eller flere af de store kerneområder vil administrationen arbejde for, at de administrative oplæg suppleres med en ekstern oplægsholder fra. f.eks. en anden kommune, et af de økonomiske ministerier, KL eller lignende.


Programmet foreslås som sidste år tilrettelagt med en blanding af oplæg og politiske drøftelser.


Med udgangspunkt i de politiske tilkendegivelser vil administrationens oplæg til aprilseminaret lægge op til en drøftelse af administrationens budgetvurdering og herunder en række overordnede temaer:  1. Det økonomiske råderum over budgetperioden blandt andet behovet for at understøtte strategien for Fremtidens Fredensborg.
  2. Kommunens overordnede økonomi, herunder den udfordrede kassebeholdning og behovet for en større robusthed i budgettet? 
  3. Behovet for yderligere besparelser/effektiviseringer.
  4. Arbejdet med og virkningen af prioriteringsbidragene, herunder handlemuligheder og niveau for prioriteringsbidrag fremadrettet.
  5. Nøgletalsanalyser med det formål at identificere områder, hvor der er behov for et særligt udgiftsmæssigt fokus.
  6. Behovet for at igangsætte budgetanalyser på udvalgte områder?Materiale til aprilseminaret

Konkret betyder ovenstående strategi, at der til aprilseminariet udarbejdes følgene materialer:

  • Budgetvurdering. Budgetvurderingen tager udgangspunkt alene i budgetstrategien og der udarbejdes derfor ikke en indtægtsprognose før kommuneaftalen er vedtaget. Først når kommuneaftalen er indgået udarbejdes forslag til håndtering af en evt. ubalance i kommunens økonomi.
  • Ny befolkningsprognose
  • Nøgletalsnotat som dækker alle politikområder. Alle relevante nøgletal tages i anvendelse, idet FLIS nøgletallene benyttes så vidt muligt. Nøgletalsnotatet kan anvendes i forhold til igangsættelse af analyser mv. på de områder, hvor kommunen adskiller sig fra andre kommuner.
  • Jf. den politiske bestilling i budgetaftalen for 2015 udarbejdes endvidere en oversigt over mulige udbud.

Der laves ikke perspektivnotater for fagområderne til aprilseminaret, men ligesom sidste år udarbejdes et ”Mål og perspektiver” som grundlag for en drøftelse i fagudvalgene af de store serviceområder.


Ovenstående strategi for budgetarbejdet er sammenfattet i udkast til program til udvalgets godkendelse.


Tidsplan for budgetarbejdet

Som bilag er endvidere vedlagt tidsplan for arbejdet med budget 2016-2019 til økonomiudvalgets godkendelse.

 

Af tidsplanen fremgår, at budgettet ligesom sidste tænkes formidles på hjemmesiden i skrift og med en kort præsentation i en anden form.

Retsgrundlag

Styrelsesloven og håndbog for god økonomistyring.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

1.    At program og strategi for aprilseminaret godkendes.

2.    At tidsplan for vedtagelse af budget 2016 godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-02-2015

Godkender administrationens indstillinger med de faldne bemærkninger.