Nr.36 - Årlig orientering om regnskabstekniske afskrivninger

Sagsnr.: 14/35142

 
Henriette Brandt Pedersen (Ø)

Beslutningstema

Orientering om regnskabstekniske afskrivninger af beløb foretaget i 2014.

Sagsfremstilling og økonomi

I henhold til Håndbog om Økonomistyring er den budgetansvarlige bemyndiget til at godkende afskrivning af beløb i sager, hvor beløbet enten er:

  • under 20.000 kr.
  • hvor der i boet ikke findes midler til dækning, eller
  • hvor der lovgivningsmæssigt er hjemmel til afgangsførelse, eller
  • hvor andre offentlige myndigheder har resolveret afskrivning

 

Økonomiudvalget skal orienteres én gang årligt om afskrivningerne foretaget i det netop afsluttede kalenderår. Afskrivningerne i denne sag er afskrevet af Center for Borgerservice og er sket løbende over balancen i løbet af 2014.


Restancerne fremgår af tabellerne nedenfor.


Afskrivninger foretaget i KMD Opus Debitor:

Anden afskrivning

8 stk.

14.885,12

Dødsfald

298 stk.

242.589,83

Dødsfald - v/SKAT

4 stk.

5.339,00

Eftergivelse

12 stk.

1.473,85

Forældelse

359 stk.

1.608.148,02

Forældelse - v/SKAT

2 stk.

34.330,03

Gebyr

5 stk.

1.108,00

Konkurs - v/SKAT

2 stk.

414.554,75

Smårestancer

45 stk.

149,96

Uerholdelig

7 stk.

12.869,76

I alt 

2.335.448,32


Afskrivninger foretaget i KMD Opus Økonomi:

Udbetaling Danmark

65

275.014,84

Center for Borgerservice

219

365.489,11

I alt

640.503,95


Størstedelen af afskrivningerne skyldes forældede krav. Der forelægger 2 regelsæt vedr. afskrivninger af forældede krav:

  • De alm. Forældelsesregler på 3 år – som kan afbrydes ved lønindeholdelse / udlæg (kan kun foretages af SKAT) eller gældsanerkendelse fra skyldneres side.
  • Bortfaldsreglen vedr. kontanthjælpskrav. Hovedregel: kravene bortfalder efter 3 år, hvis det ikke har været muligt at fastsætte en betalingsordning (Det er indkomst bestemt, hvornår der kan ske fastsættelse.)

 

Den største sammenlagte afskrivning (jf. tabellen) er på 1,6 mio. kr. og vedrører 359 sager. Udgiften vedrører primært afskrivninger på istandsættelsesregninger ved fraflytning af almennyttige boliger. Når kommunen anviser boliger, påhviler eventuel ubetalt istandsættelse også kommunen. Administrationen sender kravene til inddrivelse hos SKAT. Afskrivningen vedrører de krav, det ikke har været muligt for SKAT at inddrive inden forældelsesfristen på 3 år.

 

 

Generelt bemærkes, at der foretages en afskrivning, hvis et tilgodehavende ikke kan inddrives eller en restance (et skyldigt beløb) bortfalder af den ene eller den grund. Det kan dog også være tale om rent tekniske afskrivninger som følge af f.eks. bogføringsfejl eller andre tekniske fejl i systemerne.


Afskrivningerne i denne sag vedrører allerede bogførte tilgodehavender og restancer, som er indtægts- eller udgiftsført, og har dermed ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Alle afskrivningssagerne er tekniske korrektioner i økonomisystemet. Det vil sige, at når afskrivningerne er indberettet, står tilgodehavender og restancer korrekt i økonomi og fagsystemerne.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Håndbog om Økonomistyring

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-02-2015

Sagen udsættes med henblik på at få en nærmere redegørelse for afskrivninger, der begrundes i forældelse.