Nr.298 - Vejføring - Pleje- og Rehabiliteringscenter i Humlebæk

Sagsnr.: 15/32181

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Udvalget skal beslutte, hvordan forlængelsen af Boserupvej til det nye Pleje- og Rehabiliteringscenter skal forløbe.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet besluttede den 22. juni 2015 at placere det kommende pleje- og rehabiliteringscenter i Humlebæk Syd, med vejbetjening fra Boserupvej.

Boserupvej er også udpeget til at betjene den fremtidige østlige bydel i Humlebæk syd, når den realiseres.


Der er gennemført Forudgående Offentlighed jf. Planloven inden udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg. En del af høringssvarene omhandlede trafiksikkerhed. Der er udført en trafikanalyse, der bl.a. belyser de problemstillinger, der er sat fokus på i den forudgående offentlighed.


Trafikanalysen har til formål at vurdere og komme med forslag til:

 • Linjeføring for adgangsvejen til centret
 • Udformning af adgangsvejen
 • Stiadgang til centret og bydelen
 • Trafikafvikling på både kort sigt og lang sigt efter byudvikling af Humlebæk syd
 • Behov for cykel- og bilparkering
 • Busbetjening
 • Oversigt over de nødvendige vej- og stianlæg samt anlægsoverslag

Denne sag omhandler alene linjeføringen samt overordnet anlægsøkonomi. Trafikanalysen fremgår af bilag.


Der er undersøgt to alternative linjeføringer, som er vist på kort og nærmere beskrevet (se bilag):

1)    Forlængelse af Boserupvej og krydsning af Langebjergstien ved en broløsning. Denne løsning viderefører de gamle trafik-principper fra de eksisterende boligområder, som er anlagt med adskilt vej- og stinet.

2)    Forlængelse af Boserupvej over cirkuspladsen mod øst og krydsning af Langebjergstien i niveau. Denne løsning stemmer overens med de nye trafik-principper for Humlebæk Syd-helhedsplanen, hvor vej- og stinet er integreret.


1) Forlængelse af Boserupvej via en broløsning

Terrænet er forberedt til, at Boserupvej kan krydse Langebjergstien niveaufrit, idet stien dykker på den strækning, hvor vejen skal krydse over. Stikrydsningen foreslås etableret ved en betonbro, som er 20 m lang og 8 m bred. Vejbredden er 7,0 m.


Boserupvej krydser Langebjergstien og svinger mod øst i et blødt 90 graders sving og fortsætter derefter langs Langebjergstien. Forlængelsen af Boserupvej placeres så tæt på Langebjergstien som muligt for at begrænse arealforbruget i Humlebæk Syd. Dog skal afstanden mellem overkørslen til centret og Langebjergstien være min. 35 meter.


På lang sigt når Humlebæk syd udbygges, kan Boserupvej forlænges mod syd, og vejadgangen til pleje- og rehabiliteringscentret vil udgøre en sidevej til den forlængede Boserupvej.


2) Forlængelse af Boserupvej over cirkuspladsen og krydsning af Langebjergstien i niveau

Ved en forlængelse af Boserupvej mod øst er det muligt at krydse Langebjergstien i niveau.


Stikrydsningen etableres med fartdæmpning af biltrafikken ved hjælp af bump til 30 km/t på begge sider af krydsningen samt med barrierer og vigepligt for den lette trafik i forhold til biltrafikken på den forlagte Boserupvej.


Boserupvej svinger først 90 grader mod øst umiddelbart nord for Langebjergstien (over cirkusgrunden), derefter 90 grader mod syd umiddelbart vest for Skovgårdsstien og krydser Langebjergstien. Forlængelsen af Boserupvej placeres så tæt på Langebjergstien som muligt for at begrænse arealforbruget på cirkuspladsen.


På lang sigt, når Humlebæk syd udbygges, kan den forlagte Boserupvej forlænges mod syd i en linjeføring umiddelbart vest for Pleje- og rehabiliteringscentret, hvorefter vejadgangen til centret vil ske via en overkørsel.


Trafikanalysens vurdering af de to alternative løsninger

De to alternative løsninger er i Trafikanalysen bedømt ud fra følgende kriterier:

 • Anlægsudgifter
 • Indpasning af Humlebæk syd
 • Trafiksikkerhed
 • Udnyttelse af cirkusgrunden

Estimerede anlægsudgifter

Linjeføring

Mængde

Udgift/enhed

Anlægsudgift ekskl. moms

1) Broløsning

1.200 m2

4.500 kr./m2

5,4 mio. kr.

2) I niveau

1.500 m2

1.670 kr./m2

2,5 mio. kr.


Beløbene er overslagspriser inkl. projektering og tilsyn, uforudsete udgifter og etablering af arbejdsplads. Priserne er ekskl. eventuel arealerhvervelse, da der for begge løsninger er tale om kommunale arealer.


Indpasning af Humlebæk Syd

Humlebæk syd skal ifølge helhedsplanen for Humlebæk Syd betjenes af de to stamveje, Bogårdsvej og Boserupvej. Disse veje er i sin tid planlagt og anlagt med henblik på at kunne betjene fremtidige boligområder syd for Langebjergstien (Humlebæk Syd). Langebjergstien blev i sin tid forberedt til niveaufri krydsninger, i overensstemmelse med de dengang fremherskende principper for adskilt vej- og stinet.


Helhedsplanen for Humlebæk Syd er baseret på nyere tids principper for integreret vej- og stinet, hvor de forskellige trafikarter samles og møder hinanden. I helhedsplanen for Humlebæk Syd er der derfor vist en krydsning i niveau mellem Boserupvej og Langebjergstien.


Trafiksikkerhed

Med de trafikmængder, der kan forventes efter udbygning af Humlebæk syd, vil begge løsninger ud fra et trafiksikkerhedsmæssigt synspunkt være acceptable.


En løsning i niveau, hvor biltrafikkens fart reduceres til 30 km/t og der er vigepligt for gående og cyklister, vil dog indeholde en vis uheldsrisiko. Cyklisternes fremkommelighed på Langebjergstien, som er en hovedsti for bl.a. elevtrafikken, vil blive nedsat, hvis der etableres en krydsning i niveau mellem Boserupvej og Langebjergstien.


En broløsning vil ifølge trafikanalysen opleves mere tryg for cyklisterne end en krydsning i niveau. Omvendt er det erfaringen fra andre steder i kommunen, at stituneller opleves generelt utrygge for især fodgængere.


Administrationens vurdering

Helhedsplanen for Humlebæk Syd arbejder med en integreret vej- og stiplanlægning med krydsninger i niveau. Administrationen vurderer, at det - med baggrund i trafikanalysens konklusion om at begge vejløsninger er trafikmæssige acceptable, også når Humlebæk Syd er endelig udbygget - kan anbefales at lade forlængelsen af Boserupvej krydse Langebjergstien i niveau, under forudsætning af at biltrafikkens fart reduceres til 30 km/t, og der er vigepligt for gående og cyklister.


Økonomi

Der er i Budget 2016-19 afsat i alt 4,25 mio. til forundersøgelse og adgangsvej til pleje- og rehabiliteringscenter. Heraf udgør vejanlægget 3,8 mio, forundersøgelser og trafikanalyser vedrørende adgangsvejen udgør 0,2 mio, mens forundersøgelser vedrørende plejecenteret udgør 0,25 mio.


Den anbefalede løsning 2 hvor Boserupvej krydser Langebjergstien i niveau ligger indenfor det afsatte budget. Det foreliggende prisestimat baserer sig på en indledende analyse og indeholder usikkerheder. En endelig udmøntning af anlægsmidlerne vil derfor ske på et senere tidspunkt.

Bevilling

Der er i Budget 2016-19 afsat i alt 4 mio. til forundersøgelse og adgangsvej til pleje- og rehabiliteringscenter. Heraf 0,2 mio i 2016 og 3,8 mio i 2017.

Retsgrundlag

Planloven.

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

Indstilling

 1. At vejadgang til det kommende Pleje- og rehabiliteringscenter sker på den nordlige side af Langebjergstien med krydsning af Langebjergstien i niveau, hvor biltrafikkens fart er reduceret til 30 km/t, og der er vigepligt for gående og cyklister.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 01-12-2015


Forslag om løsning 1 vedtaget efter afstemning:


For stemte 6: Rasmus Østrup Møller, A, Carsten Nielsen, A, Lars Simonsen, B, Ulla Hardy-Hansen, C, Flemming Rømer, O og Lars Søndergaard, V.


I mod stemte 1: Ergin Øzer (A), da han foretrækker løsning 2 primært af hensyn til den manglende finansiering.


Hanne Berg, F undlod at stemme.


Sagen oversendes således til Økonomiudvalget med henblik på at tage stilling til den manglende finansiering af løsning 1.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2015

Økonomiudvalget besluttede, at udgifterne til vejføringen afholdes inden for den samlede afsatte ramme til byggeriet af Pleje– og Rehabiliteringscenteret.