Nr.297 - Ændring af vedtægt for kloakbetaling for Fredensborg Spildevand A/S

Sagsnr.: 15/35143

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Godkendelse af vedtægtsændring for kloakbetaling for Fredensborg Spildevand A/S i forbindelse med indførelse af klageadgang for forbrugere ved tvister med forsyningsselskabet.

Sagsfremstilling og økonomi

Den 1. oktober 2015 trådte en ændring af forbrugerklageloven i kraft. Ændringen præciserer klageadgangen for forbrugere i tilfælde af tvister med kloakforsyningen og skal indarbejdes i spildevandsforsyningsselskabernes betalingsvedtægt.

 

Fredensborg Spildevand A/S har på bestyrelsesmøde den 11. november 2014 besluttet at indarbejde lovændringen med nedenstående tekst sidst i kapitel 6 Fællesbestemmelser i "Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S", dateret den 1. maj 2015 (bilag):

 

”Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med kloakforsyningen for:

 

Konkurrence – og Forbrugerstyrelsen

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

www.forbrug.dk

 

Denne klageadgang er fastsat i forbrugerklagelovens kapital 5 om mediation. Dette koster 100 kr., som ikke tilbagebetales. Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400 kr. Dette beløb tilbagebetales, hvis klageren får medhold. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager. Læs nærmere herom på www.forbrug.dk.”

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har oplyst, at der som udgangspunkt kan klages over alle forhold og at nævnet ikke forventer at behandle tvister, som en myndighed har truffet afgørelse om. Den beløbsmæssige afgrænsning vil sandsynligvis ligge mellem 1.000–100.000 kr.

 

Det fremgår af bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyninger § 3, stk. 2, at byrådet skal legalitetsgodkende ændringer af betalingsvedtægter, dvs. at byrådet skal sikre, at den lever op til gældende lovgivning.

 

Administrationen har gennemgået vedtægtsændringen og vurderer, at den er i overensstemmelse med lovgivningen.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) nr. 524 af 27. april 2015.

 

Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv. nr. 633 af 7. juni 2010 med senere ændringer.

 

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At ændring af Vedtægt for kloakbetaling for Fredensborg Spildevand A/S godkendes.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 01-12-2015


Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2015

Anbefaler Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets indstilling.