Nr.296 - Forslag til gebyrer/takster for erhvervsaffald gældende for 2016

Sagsnr.: 10/45603

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Godkendelse af forslag til gebyrer/takster for erhvervsaffald gældende for 2016.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund. I henhold til miljøbeskyttelsesloven og affaldsbekendtgørelsen skal kommunalbestyrelsen årligt fastsætte gebyrer for affaldsordninger for erhverv. Gebyrerne dækker affaldshåndtering, affaldsplanlægning samt etablering, drift og administration af affaldsordningerne. Som udgangspunkt skal affaldsordninger hvile økonomisk i sig selv over en årrække.


Administrationen har følgende bemærkninger til de enkelte gebyrer/takster for erhverv, der omfatter følgende ordninger:

 

Grundgebyr. Taksten omfatter og skal dække kommunens administrationsudgifter til opgaver i forbindelse med udarbejdelse af affaldsplaner, regulativer, anvisningsordninger, information, mm.. Gebyret dækker endvidere kommunens udgifter til den nationale regulativdatabase og det nationale affaldsdatasystem, der administreres af Miljøstyrelsen samt udgifter til behandling af ansøgninger om fritagelse for betaling af grundgebyret. 


I henhold til Affaldsbekendtgørelsen skal grundgebyret opkræves hos alle opkrævningsberettigede virksomheder, dvs. alle virksomheder med en omsætning på over 300.000 kr. Bestemte brancher (bekendtgørelsens bilag 8) og virksomhedsformer (bekendtgørelsens bilag 9) er fortsat fritaget som det har været gældende i perioden fra 2010-2015.


Det betyder, at der i Fredensborg Kommune opkræves grundgebyr hos ca. 1.550 virksomheder, mens ca. 3.500 virksomheder fritages på forhånd.


De opkrævningsberettigede virksomheder kan dog ifølge bekendtgørelsen søge specifikt om fritagelse herfor. Det betyder, at der fortsat har været en del sagsbehandling vedr. ansøgninger om fritagelse for betaling af erhvervsaffaldsgebyrer for 2014 (ca. 300 ansøgninger inkl. skriftlige henvendelser).


Regnskabet for grundgebyret for 2014 fremgår nedenfor:


Ydelse

Indtægter

Udgifter

Gebyrer fra ca. 1.400 virksomheder

625.105

 

Fredensborg Affald opkrævning og administration

 

295.000

Renoweb, abonnement samt brug af IT-system

 

50.927

Norfors, kapacitetsbidrag

 

80.908

Miljøstyrelsens regulativdatabase og affaldsregister

 

70.000

Behandling af ansøgninger (FK)

 

128.270

Balance

625.105

625.105

Alle beløb i kr og excl. moms.


Behandling af ansøgninger er tids- og ressourcekrævende og de nuværende indtægter fra grundgebyret svarende til ca. 130.000 kr/år dækker ikke de administrative ressourcer, der er nødvendige til at løse opgaven. Derfor foreslås taksten hævet.


Ud fra ”hvile i sig selv” princippet foreslås derfor en moderat stigning på 30 kr/år af grundgebyret i 2016, der vil betyde en forøgelse af indtægterne med ca. 45.000 kr/år. Det forventes herefter at de administrative udgifter forbundet med behandling af fritagelses ansøgninger kan dækkes.


Den foreslås dermed, at hæve grundgebyret fra 495 kr. til 525 kr/år, eks. moms.

 

Virksomhedstype

Takst 2014

Takst 2015

Takst 2016

Alle virksomheder

445,0

495,0 

525,0 

Alle beløb i kr og excl. moms.


Fredensborg Kommune ligger under den gennemsnitlige gebyrstørrelse for erhverv for 2016 sammenlignet med nabokommuner (Allerød: 813 kr, Hørsholm: 457 kr, Helsingør: 580 kr og Rudersdal: 400 kr, alle beløb er eks. moms). De lave gebyrer i Hørsholm og Rudersdal kommuner skyldes en politisk vedtaget administrationspraksis, der betyder, at virksomhederne ikke kan ansøge om at blive fritaget for betaling af gebyret, med begrundelse ”ingen affaldsproduktion”. 

 

Dagrenovation. Taksten for dagrenovation omfatter afhentning af sække / minicontainere til dagrenovation 1 gang om ugen. Dette punkt behandles under gebyrer for husholdningsaffald (dagrenovation), der også behandles på dette udvalgsmøde (december 2015).

 

Genbrugsplads og farligt affald. Taksten for genbrugsplads giver den enkelte virksomhed ret til at benytte kommunernes genbrugspladser.

Endvidere har den enkelte virksomhed ret til at aflevere farligt affald op til 200 kg/år.


Ordningen er en frivillig tilmeldeordning og administreres af Norfors. I henhold til Affaldsbekendtgørelsen skal genbrugspladsgebyr, herunder gebyr for farligt affald fortsat kun opkræves hos virksomheder, der tilmelder sig genbrugspladsordningen.

 

Siden 1. januar 2013 har kommunerne haft åbnet for adgang til genbrugspladserne for virksomheder på tværs af kommunegrænserne i hele landet.


Derfor indførte Norfors og I/S-kommunerne et fælles koncept for genbrugspladserne, der tog højde for erhvervslivets adgang på tværs af kommunegrænserne. En del af det fælles koncept er, at tilmeldingen til genbrugspladsordningen sker via tegning af et abonnement for hele året.


Virksomhederne oplever samtidig en markant forhøjelse af serviceniveauet, idet pladsernes åbningstid, udover at være ens er blevet udvidet væsentligt. Endvidere oplever de samme serviceniveau og fælles takster.

 

Taksterne for 2016 er udarbejdet af Norfors på baggrund af udgifterne i 2014 samt prognosen for 2015’s første 7 måneder, hvor der forventes, at affaldsmængderne i 2015 stiger med 4 % i forhold til 2014. Der budgetteres for 2016 med at mængderne vil stige yderligere med 3 %.


Siden 1. september 2015 er åbningstiderne på samtlige 6 pladser udvidet med ca. 30 % eller 15 timer/ugen, således at der er adgang til pladserne fra kl. 07.00 - 18.00 på alle hverdage. De nye åbningstider får fuldt gennemslag i 2016.


Det bemærkes, at transportomkostningerne er faldet en del, som følge af lavere brændselsomkostninger. Indtægterne for salg af papir, pap og jern & metal har også været lavere.  


Det er Norfors vurdering, at taksterne for erhverv bør stige med 2 % i 2016.


Norfors bestyrelse skal behandle og godkende takster for brug af genbrugspladserne for både erhverv og husholdninger d. 6. december 2015. Taksterne skal tillige godkendes af kommunalbestyrelsen i de enkelte kommuner.


Gebyret for adgang til genbrugspladsen, der inklusive bidrag til farligt affald, er frivillig og afspejler de enkelte virksomhedstypers anvendelse af pladserne. 

  

Virksomhedstype

Antal i 2016 *

Takst 2014

Takst 2015

Takst2016

Øvrige virksomheder

650

800

800

815

Håndværkere (0-1 ansatte)

150

4.800

4.800

4.895

Håndværkere (2-10 ansatte)

100

9.500

9.500

9.690

Håndværkere (over 10 ansatte)

30

12.600

12.600

12.850

Månedsbillet

---

 1.000

1.000

Alle beløb i kr og excl. moms.

*Antal forventede tilmeldte virksomheder i Norfors fælleskoncept.

 

Månedsbillet

Flere håndværkere og anlægsgartnere har ønsket, at købe dagsbilletter eller periodebilletter, som alternativ til årsabonnementet, specielt virksomheder, der ikke har bopæl i området. Derfor har Norfors indført fra 1. januar 2015 en månedsbillet, der sælges via Norfors webshop.


Prisen er fastsat til kr. 1.000 ekskl. moms. pr. bil for en måneds adgang til genbrugspladsen, uanset virksomhedens branche og størrelse.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen. 

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Der bliver udarbejdet materiale og et takstblad for erhvervsaffaldsgebyrer til kommunens hjemmeside.

Indstilling

  1. At forslag til gebyrer for erhvervsaffald gældende for 2016 godkendes.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 01-12-2015


Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2015

Anbefaler Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets indstilling.