Nr.292 - Løsningsmodeller for afvikling af skovbørnehaver og indfasning af nye lokale tilbud

Sagsnr.: 15/29428

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Som konsekvens af budgetvedtagelsen har administrationen igangsat et arbejde for at lægge en plan for nedlæggelsen af de eksisterende skovbørnehaver samt finde løsninger for etableringen af nye lokale skovbørnehavetilbud.


Børne- og Skoleudvalget skal i den forbindelse tage stilling til, hvorvidt de ønsker at indstille til Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, at en landarbejderbolig ved Græstedgård i Kokkedal kan ændre anvendelse fra udlejningsbolig til en lokal skovbørnehave samt legestue og gæstepasning for dagplejen i Børnehusene Kokkedal.


Endvidere skal Børne- og Skoleudvalget tage stilling til, hvorvidt de ønsker at indstille til Økonomiudvalget, at bygningen fremadrettet anvendes til en lokal skovbørnehave samt legestue og gæstepasning for dagplejen i Børnehusene Kokkedal.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Som følge af Budget 2016-2019 er der på dagtilbudsområdet blevet igangsat en proces for at afvikle kommunens to skovbørnehaver i Børnehusene Nivå og Børnehusene Kokkedal.


Den primære begrundelse for at afvikle skovbørnehaverne, som huses i lejede bygninger, har været de ekstra udgifter pr. barn til disse i form af transportudgifter, husleje og ekstra personalenormering.


Det har hele tiden været tanken, at der som alternativ til skovbørnehaverne skulle etableres lokale skovbørnehavegrupper. Dette skal sikre, at der fortsat er en attraktiv variation i kommunale dagtilbud. Tilbuddene skal kunne drives for samme pris som de øvrige børnehuse og indenfor kapaciteten af allerede eksisterende kommunale ejendomme.


Områdeinstitutionerne har sammen med deres bestyrelser og forældre til skovbørnehavebørnene stillet forskellige forslag til gode løsninger indenfor den ramme. I disse er der helt overordnet fokus på følgende forhold:

  • at sikre kontinuitet for skovbørnehavebørnene såvel i det pædagogiske, som i relationerne til både de andre børn og det pædagogiske personale;
  • at sikre attraktiv variation i kommunale dagtilbud;
  • at bevare serviceniveauet såvel for skovbørnehavebørnene, som for børnene i områdeinstitutionernes øvrige børnehuse.

Nedenfor gennemgås de løsningsforslag, der aktuelt er stillet i både Nivå og Kokkedal, samt forudsætningerne for at realisere disse.


Løsningsforslag

Nivå

I Nivå har en forældregruppe udarbejdet et oplæg til etablering af en lokal skovbørnehave i naturområderne ved Lergravssøerne. Dette vil evt. kunne realiseres som en led i udmøntningen af Fremtidens Fredensborg.


Indtil der foreligger en afklaring af dette, arbejdes der på at installere skovbørnehavebørnene i spejderhytten, Lerhytten, i Nivå. Der er aftalt møde med spejderne den 30. oktober 2015 for at vurdere mulighederne for sambrug og egnetheden af faciliteten som base for skovbørnehavebørnene.


Kokkedal

I Kokkedal undersøges det aktuelt, hvorvidt en lokal skovbørnehave kan etableres i en gammel, nu tom landarbejderbolig ved Græstedgård (se bilag 1). Børnehusene Kokkedal driver i forvejen et børnehus på Græstedgård med en vuggestue og en børnehaveafdeling. Landarbejderboligen har en størrelse og en beliggenhed, der gør den egnet som base for en lokal skovbørnehave (80 kvm. i ét plan).


I landarbejderboligen vil man ligeledes kunne placere legestue og gæstepasning for dagplejen i Børnehusene Kokkedal. Dagplejen i Kokkedal blev pr. 1. januar 2015 en del af områdeinstitutionen. Det er aktuelt en udfordring at finde egnede lokaler til legestuen og gæstepasningen i områdeinstitutionens nuværende faciliteter.


Realisering af løsningsforslag

Nivå

En flytning af skovbørnehavebørnene til Lerhytten forudsætter, at sambrug af denne imellem områdeinstitutionen og spejderne vurderes at være en reel mulighed, samt at faciliteten vurderes at være egnet som base for skovbørnehavebørnene.


Området omkring Legravssøerne er omfattet af en række lovbundne forhold, der begrænser mulighederne for nybyggeri væsentligt, fx fredning, Fingerplanens kystkiler (staten er myndighed) og en lang række af kommuneplanens beskyttelsesområder for landskab, geologi og natur. Udover finansieringsspørgsmålet, vil realisering af en lokal skovbørnehave i området således kræve en nærmere planmæssig vurdering af de konkrete muligheder i tilknytning til området.


Kokkedal

Græstedgård er omfattet af Lokalplan nr. 2 Græstedgård, der helt overordnet fastlægger området til daginstitutionsformål. Lokalplanens § 3 fastlægger imidlertid landarbejderboligen til boligformål og omdannelse til en lokal skovbørnehave er således i strid med lokalplanens anvendelsesbestemmelse. Der kan ikke dispenseres fra denne.


Etablering af en lokal skovbørnehave kræver således et nyt plangrundlag. Enten ved at der udarbejdes en ny lokalplan, hvor anvendelsesbestemmelserne gøres mere rummelige, eller ved at lokalplanen aflyses og der meddeles landzonetilladelse. Administrationen forventer at forelægge forslag til ændret plangrundlag på Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets møde i december eller januar for endelig vedtagelse i marts eller april 2016.


Afvikling og indfasning

Såvel i Nivå, som i Kokkedal vurderes det nødvendigt med en periode for afvikling af de nuværende skovbørnehaver samt indfasning af de nye lokale tilbud svarende til resten af 2015 og til og med april 2016, hvor der er skiftedag for kommende skolestartere.


De nye lokale skovbørnehaver vil således kunne tages i brug pr. 1. maj 2016. Denne skæringsdato vil give områdeinstitutionerne tid til en ordentlig planlægning og indfasning af de nye tilbud, og vil desuden betyde, at kommende skolestartere i skovbørnehavegrupperne får færrest muligt skift inden skolestart.


Økonomi og finansiering

En del af udgiften til afviklingen af skovbørnehaverne er uundgåelig uanset skæringsdato. Dette skyldes opsigelsesfrister for lejemål samt afvikling af bustransportaftaler.


Såfremt skæringsdatoen kan udskydes til den 1. maj 2016, vurderer administrationen, at det vil indebære en samlet merudgift på omkring 200.000 kr. til afvikling af de nuværende skovbørnehaver. Midlerne til dette forventes at kunne findes indenfor rammen på dagtilbudsområdet.


Uanset om landarbejderboligen ved Græstedgård fortsat kan anvendes til udlejningsbolig, eller om anvendelsen kan ændres til en lokal skovbørnehave, er det et overordnet overslag, at det vil koste i omegnen af 350.000 kr. at klargøre bygningen til fremtidig brug. Det er administrationens vurdering, at midler til finansiering af dette vil kunne findes indenfor rammen bl.a. via energioptimering.


Børnehusene Kokkedal har inventar, som vil kunne medtages til landarbejderboligen. Løsningsforslaget er således ikke forbundet med væsentlige udgifter til inventar.

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget

Økonomiudvalget

Indstilling

1.    At udvalget indstiller til Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, at anvendelsen af landarbejderboligen ved Græstedgård ændres fra en udlejningsbolig tilen lokal skovbørnehave samt legestue og gæstepasning for dagplejen i Børnehusene Kokkedal;

2.    At udvalget indstiller til Økonomiudvalget, at landarbejderboligen ved Græstedgård fremadrettet anvendes til en lokal skovbørnehave samt legestue og gæstepasning for dagplejen i Børnehusene Kokkedal. Dette er under forudsætning af, at Plan-, Miljø- og Klimaudvalget træffer beslutning om, at anvendelsen kan ændres til dette formål.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 02-11-2015

Udvalget godkendte indstillingens pkt. 1 og 2.


Udvalget opfordrer til at områdebestyrelserne inddrages.


For så vidt angår FDF spejderhytten i Nivå, anbefaler Børne og Skoleudvalget, at sagen oversendes til orientering i Fritids- og Idrætsudvalget.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 01-12-2015


Udvalget godkendte, at anvendelsen af landarbejderboligen ændres fra bolig til skovbørnehave samt legestue og gæstepasning for dagplejen i Børnehusene Kokkedal.

Beslutning i Fritids- og Idrætsudvalget den 02-12-2015

Udvalget tog orienteringen til efterretning og bemærkede, at udvalget er indstillet på, at der etableres samdrift om spejderhytten og ser frem til en kommende frugtbar dialog med FDF og børnehusene i Nivå om de forhold, som foreningen har påpeget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2015

Godkender Plan-, Miljø– og Klimaudvalgets og Børne– og Skoleudvalgets indstilling.