Nr.291 - Skovbørnehaven Skovlyset - nye vedtægter

Sagsnr.: 15/25482

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Byrådet skal godkende nye vedtægter for Skovbørnehaven Skovlyset.

Sagsfremstilling og økonomi

Skovbørnehaven Skovlyset har henvendt sig til kommunen med anmodning om godkendelse af nye vedtægter.


Skovlyset er en puljeinstitution oprettet efter nugældende § 102 i dagtilbudsloven.


Skovlyset har været i dialog med kommunens administration om de nye vedtægter og de vedtægter, som fremlægges til politisk godkendelse er den endelige version fremkommet på baggrund af dialogen.


De nye vedtægter adskiller sig fra de hidtidige primært på følgende punkter:


-      Opdatering til nugældende lovgrundlag - § 102 i dagtilbudsloven,

-      Omformulering af formålsbestemmelsen, så det pointeres, at det pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i skoven omkring børnehaven,

-      Det fastslås, at bestyrelsen er ansvarlig for, at det kommunale tilskud anvendes som aftalt,

-      Ændring af bestyrelsens sammensætning, så den frem over består af 4 forældre og 3 personalerepræsentanter og dermed ikke længere har eksterne medlemmer – personalerepræsentanterne har ikke stemmeret i personalesager,

-      Formand og næstformand skal vælges blandt forældrerepræsentanterne,

-      Der gives mulighed for at indgå administrationsaftale med Fredensborg Kommune,

-      Harmonisering af opsigelses- og udmeldelsesbestemmelser til ”de til enhver tid gældende regler for Fredensborg Kommune”.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Kompetence

Byrådet

Kommunikation

Orientering til Skovlyset om Byrådets beslutning.

Indstilling

  1. At de nye vedtægter godkendes.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 30-11-2015

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2015

Anbefaler Børne– og Skoleudvalgets indstilling.