Nr.290 - Godkendelse af tilsagn om projektstøtte fra Velfærds- og Forskningsfonden for Pædagoger til projekt Sproggaven

Sagsnr.: 14/39414

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget skal godkende, at borgmesteren og et direktionsmedlem må underskrive tilsagn fra Velfærds- og Forskningsfonden for Pædagoger om medfinansiering på 1 mio. kr. i støtte til projektet Sproggaven samt bevilling fra LB Fonden af projektstøtte på 200.000 kr. Dette er et krav jf. Økonomihåndbogen (bilag 16 og 19) i tilfælde af tilsagn om projektstøtte til projekter, der overstiger 1 mio. kr.

Sagsfremstilling og økonomi

Administrationen har ansøgt Velfærds- og Forskningsfonden for Pædagoger om 1,5 mio. kr. til medfinansiering af et større udviklingsprojekt kaldet Sproggaven, der ønskes gennemført på dagtilbudsområdet, mere konkret i dagtilbud for de 0-6 årige børn.


Sproggaven

Med Sproggaven ønsker kommunen at fremme, kvalificere og systematisere brugen af metoden dialogisk læsning. Metoden har vist sig at være effektiv overfor alle børn uanset socioøkonomisk status. Derudover kan den anvendes fra en meget tidlig alder, da den udviklingsmæssigt er passende til små børn (2-6 årige børn). Dialogisk læsning anvendes allerede i dag af flere af kommunens dagtilbud på 0-6 års området, men indsatsen er meget uensartet. Sproggaven forventes at kunne skabe en større ensartethed i anvendelsen af metoden, og med dette sikre at alle børn får en god skolestart.Baggrund

Andelen af skolestartere med utilstrækkelige sprogfærdigheder i Fredensborg Kommune er højere end landsgennemsnittet, der aktuelt ligger på 15 %. Skolestartere med utilstrækkelige sprogfærdigheder er i risiko for at udvikle læse- og skrivevanskeligheder i skolen. Kommunen ønsker på den baggrund at sætte massivt ind ift. den pædagogiske sprogindsats på 0-6 års området Børne- og Skoleudvalget er på udvalgets møde den 1. oktober 2015 kort blevet orienteret om status quo i kommunen samt om både nuværende og kommende indsatser, herunder bl.a. Sproggaven.


Tidsplan

Projektet ønskes påbegyndt i foråret 2016, alternativt efteråret 2016 afhængigt muligheden for at opnå projektstøtte. Projektet forventes afsluttet 4 år efter projektstart. Projektet har en udviklingsfase, der løber over ½ år, hvor der bl.a. skal udvikles en pædagogisk værktøjskasse. Implementeringsfasen strækker sig over 3 ½ år. I denne gennemføres aktionslæringsforløbet i Fredensborg Kommune og Sproggaven tages i brug i samtlige af kommunens dagtilbud på 0-6 års området.


Økonomi

Budgettet for projektet beløber sig til i alt 3 mio. kr. over den samlede projektperiode på 4 år, hvoraf Fredensborg Kommune og Nationalt Videnscenter for Læsning tilsammen selv lægger 1,5 mio. kr. i egenfinansiering. Egenfinansieringen for Fredensborg Kommune på omkring 1,3 mio. kr. over den 4-årige projektperiode består alene i konsulenttimer og ledelsestimer lagt i forskellige dele af projektorganisationen. Der skal således ikke, hverken centralt eller decentralt i Fredensborg Kommune afsættes et beløb til gennemførelse af projektet. Der er ansøgt/ansøges om projektstøtte hos forskellige fonde til dækning af de resterende 1,5 mio. kr.


Projektstøtte og godkendelse af budget

Velfærds- og Forskningsfonden for Pædagoger har ultimo september givet Fredensborg Kommune tilsagn om medfinansiering på 1 mio. kr. til projektet. Dette forudsætter dog, at kommunen skaffer den resterende medfinansiering på 0,5 mio. kr. andesteds. Kommunen har medio november fået bevilget 200.000 af den resterende medfinansiering af LB Fonden. Administrationen afventer en tilbagemelding fra TrygFonden, som der også er ansøgt om projektstøtte hos. Endvidere udarbejdes der aktuelt ansøgninger til Augustinus Fonden og A. P. Møller Fonden samt til Kulturstyrelsen i samarbejde med Fredensborg Bibliotekerne. I det tilfælde at én af disse eller flere tilsammen vælger at bevilge de resterende 300.000 kr. af den nødvendige projektstøtte på i alt 1,5 mio. kr., skal projektet pga. størrelsen af det samlede budget godkendes af Økonomiudvalget samt underskrives af Borgmesteren og et medlem af direktionen. Dette skyldes, at kommunen med medfinansieringen forpligter sig til at gennemføre projektet og hvis ikke, skal tilbagebetale medfinansieringen til den eller de fonde, der har givet tilsagn om denne.


Administrationens anbefalinger

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget, under forudsætning af, at der kan findes medfinansiering af de resterende 300.000 kr. af den nødvendige projektstøtte på i alt 1,5 mio. kr., godkender projektet med medfinansiering fra Velfærds- og Forskningsfonden for Pædagoger på 1 mio. kr. og fra LB Fonden på 200.000 kr.

Retsgrundlag

Håndbog for Økonomistyring

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget

Økonomiudvalget

Indstilling

Til Børne- og Skoleudvalget:

  • At Børne- og Skoleudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at Økonomiudvalget godkender, at Borgmesteren og et direktionsmedlem må underskrive tilsagn om projektstøtte på 1 mio. kr. til Sproggaven fra Velfærds- og Forskningsfonden for Pædagoger samt bevilling fra LB Fonden af projektstøtte på 200.000 kr.

Til Økonomiudvalget:

  • At Økonomiudvalget godkender, at Borgmesteren og et direktionsmedlem må underskrive tilsagn om projektstøtte på 1 mio. kr. til Sproggaven fra Velfærds- og Forskningsfonden for Pædagoger samt bevilling fra LB Fonden af projektstøtte på 200.000 kr.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 30-11-2015

Børne- og skoleudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2015

Godkender Børne– og Skoleudvalgets indstilling.