Nr.287 - Godkendelse af kvalitetsstandarder 2016 på ældre og handicapområdet

Sagsnr.: 15/35271

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Godkendelse af kvalitetstandarder på ældre- og handicapområdet for 2016

Sagsfremstilling og økonomi

Efter budgetvedtagelsen skal Byrådet godkende det kommende års kvalitetsstandarder på ældre- og handicapområdet.


Standarderne på handicapområdet gennemgik en større revision i forbindelse med vedtagelse af handleplan 2015.

Bortset fra enkelte sproglige rettelser er der ikke foretaget ændringer i disse standarder.


På ældreområdet er der udarbejdet to nye standarder.

Dels for kropsbårne hjælpemidler og dels for vederlagsfri fysioterapi.


Den nye kvalitetsstandard for kropsbårne hjælpemidler synliggør serviceniveauet i kommunen samt giver et indblik i hvilke firmaer Fredensborg Kommune har indkøbsaftaler med.


Standarden for vederlagsfri fysioterapi er begrundet i at Kommunen nu er leverandør af ydelsen til borgere, som bor på en af Fredensborg Kommunes institutioner.


I kvalitetsstandarden for rengøring er serviceniveauet ændret således at borgeren ikke kan få gjort rent i påsken, dette svarer til en reduktion på én gang. Rengøringen til påske var finansieret af ældrepuljemidler, som Social- og Seniorudvalget har valgt at prioritere til anden anvendelse.


Standarden for omsorgstimer er justeret i forhold til indførelse af klippekortordning. Målgruppe og indhold er uændret.


De øvrige kvalitetsstandarder har blot mindre ændringer, primært af sproglig og forståelsesmæssig karakter.


Samtlige kvalitetsstandarder har været forelagt og drøftet med repræsentanter for Seniorråd og Danske Handicaporganisationer. Møderne har resulteret i forskellige forslag til præciseringer. Administrationen har indarbejdet disse forslag til ændringer i kvalitetsstandarderne, i den udstrækning det har været muligt. Kvalitetsstandarderne på handicapområdet forelægges derudover til høring i Handicaprådet.

Handicaprådets høringssvar foreligger til behandlingen i Social- og Seniorudvalget.


Den afsatte værdighedsmilliard i Finanslovsaftalen for 2016 og de aktuelle udfordringer af økonomien på ældreområdet kan betyde, at der bliver behov for at revidere kvalitetsstandarden i starten af 2016.

Retsgrundlag

Serviceloven

Kompetence

Byrådet

Kommunikation

At kvalitetsstandarder for ældre- og handicapområdet 2016 godkendes.

Indstilling

  1. At kvalitetsstandarder for ældre- og handicapområdet 2016 godkendes.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 01-12-2015

Anbefaler administrationens indstilling, dog således at nr. 8 ”Kvalitetsstandard for omsorgsmæssige opgaver (klippekort)” revideres og forelægges for Social- og Seniorudvalget igen.


Henriette Brandt Pedersen (Ø) tog forbehold.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2015

Anbefaler Social – og Seniorudvalgets indstilling.


Hanne Berg (F) og Henriette Brandt Pedersen (Ø) stemte imod.