Nr.284 - Godkendelse af tilslutning til fælleskommunalt udbud om samarbejdsplatform til skoler og fritidstilbud

Sagsnr.: 15/32111

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende Fredensborg Kommunes tilslutning til fælleskommunalt udbud gennem KOMBIT vedr. køb af samarbejdsplatform til skoler og fritidstilbud.

Sagsfremstilling og økonomi

KL har udarbejdet et brugerportalsinitiativ, der er en fælleskommunal strategi for opbygning af centrale it-systemer i skoler og dagtilbud i hele landet. Formålet er at skabe en brugervenlig fælles adgang til alle skole- og dagtilbudssystemer for professionelle, forældre og børn, herunder, at fastsætte standarder for udveksling af data mellem systemerne, så alle systemer får adgang til centrale ressourcer og kan udveksle data på tværs. Alle systemer på området vil have et fælles login – nemlig UNI-login, der allerede bruges på skoleområdet til elever og lærere. UNI-login vil blive videreudviklet til at kunne bruges af forældre. 

I brugerportalsinitiativet indgår anskaffelse af en læringsplatform og en ny samarbejdsplatform til skolerne. Fredensborg Kommune har allerede anskaffet og ibrugtaget læringsplatformen Meebook på alle skoler.

Samarbejdsportalen skal sikre, at lærere, elever, forældre, pædagogisk personale og evt. andre relevante brugere kan kommunikere og har adgang til relevante informationer omkring en elevs skolegang.

Der lægges op til et fælleskommunalt udbud gennem KOMBIT, og KL ønsker en forpligtende tilbagemelding på, om kommunerne vil indgå i det fælles udbud og binde sig til at tage systemet i anvendelse.


Tilslutning for skoler og dagtilbud

Kommunerne skal tilslutte og forpligte sig på skoleområdet – der i denne sammenhæng også inkluderer fritidshjem/sfo og klubber/sfo2 – eller på skoleområdet og dagtilbudsområdet, der i denne sammenhæng er det der i Fredensborg Kommune betegnes som 0-6 års området.

På skoleområdet vil systemet erstatte SkoleIntra, der indeholder system­erne LærerIntra (intranet/samarbejdsplatform for personale på skolerne), ForældreIntra (samarbejdsplatform med forældre), ElevIntra (undervis­nings­­platform) og Skoleporten, der er skolernes hjemmesider.

Såfremt kommunen tilslutter sig det fælles udbud, vil skolerne samtidig forpligte sig til at bibeholde SkoleIntra til det nye system er parat – forventet 2018.

For dagtilbud oplyser KL i tidsplanen for det fælles initiativ, at forventet opstart af samarbejdsplatformen tidligst bliver medio 2018. En deadline, der kan rykkes længere ud i tiden afhængig af projektets progression.

Fredensborg Kommune ønsker at tilslutte sig det fælleskommunale udbud på skoleområdet. På dagtilbudsområdet forventer Fredensborg Kommune at det nye kommunikationssystem der indkøbes som erstatning til Mit Børnehus træder i kraft i starten af 2016. Der forhandles i øjeblikket om kontraktindgåelse. Der orienteres om denne proces i fagudvalg.

 

Kommunen har fået skriftligt tilsagn om at det vil være muligt for kommunen at tilmelde sig dagtilbudsdelen på et senere tidspunkt, hvis dette ønskes.

 

Økonomi og finansiering

Systemet erstatter SkoleIntra og kommunikationsplatform for fritidshjem og fritidsklubber og er omfattet af en merudgift svarende til 5.000 kr. for det samlede budget til kommunikationsplatforme for skoler og dagtilbud.


Økonomien holder sig indenfor den eksisterende økonomi, men tilslutningen skal godkendes af økonomiudvalget, da den samlede udgift over 4 år overstiger 1 mio. kr. jf. Økonomihåndbogens bilag 21 stk. 1. hvoraf det fremgår at aftalen skal godkendes i Økonomiudvalgets og underskrives af underskrives af Borgmesteren eller viceborgmester sammen med et medlem af direktionen.

Retsgrundlag

Økonomihåndbogen

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. Godkendelse af Fredensborg Kommunes tilslutning til fælleskommunalt udbud gennem KOMBIT vedr. køb af samarbejdsplatform til skoler og fritidstilbud.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2015

Godkender administrationens indstilling.