Nr.281 - AB Hørsholm Kokkedal - Byengen/Nordengen - låneoptagelse med garanti

Sagsnr.: 15/34827

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Stillingtagen til ansøgning om optagelse af lån på 3.982.000 kr. med kommunal garanti til finansiering af råderetsarbejder i AB Hørsholm Kokkedals afd. 9, Byengen/Nordengen.

Sagsfremstilling og økonomi

AB Hørsholm Kokkedal har den 5. oktober 2015 anmodet kommunen om at godkende, at man til finansiering af råderetsarbejder i afd. 9, Byengen/Nordengen optager et lån 10-årigt kontantlån på 3.982.000 kr. Der søges samtidigt om kommunal garanti for lånet.

 

Råderetten er lejernes ret til at foretage individuelle moderniseringer i deres lejligheder, typisk nyt køkken eller bad. Moderniseringen finansieres af lån ydet af boligafdelingen. Lånet afdrages og forrentes af lejeren som en forhøjelse af lejen, der herefter følger lejemålet.

 

Det lån, som afdelingen søger om godkendelse til at optage, skal endelig finansiere summen af de individuelle lån til den enkelte lejer, som boligafdelingen hidtil selv har finansieret af egne midler.

 

Det fremgår af ansøgningen, at ydelsen på realkreditlånet forventes at udgøre ca. 442.160 kr., således at den gennemsnitlige husleje for de beboere, der har benyttet sig af ordningen, vil udgøre 79.265 kr. p.a. med en lejestigning på 15 kr. pr. m2 eller 1,5 % pr. bolig p.a. for de berørte boliger.

 

På grund af den nyligt gennemførte renovering af afdelingen (og finansieringen heraf) er der ingen belåningsmæssig friværdi i ejendommen. Der søges derfor om 100 % garantistillelse for lånet.

 

Såfremt Byrådet vælger at afslå ansøgningen, vil afdelingen ikke være i stand til at optage lån mod pant i ejendommen, og afdelingen vil således ikke kunne tilbyde lejerne finansiering, såfremt de ønsker at benytte sig af råderetsmuligheden.

Bevilling

Kommunal garantistillelse for lån til almene boligselskaber påvirker ikke kommunens låneramme. Sagen har således ingen bevillingsmæssig betydning.

Retsgrundlag

Almenboliglovgivningen samt lånebekendtgørelsen § 3, stk. 2 pkt. 1.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At det godkendes, at afdelingen optager et 10-årigt kontantlån på 3.982.000 kr.
  2. At der gives tilsagn om kommunal garantistillelse for hele lånet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2015

Anbefaler administrationens indstilling.