Nr.279 - AB Hørsholm Kokkedal afd. 7 Skovengen - lånefinansiering af klimaprojekt/LAR

Sagsnr.: 15/34892

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Stillingtagen til ansøgning fra AB Hørsholm Kokkedal, afd. 7, Skovengen om låneoptagelse på 5 mio. kr. med kommunal garantistillelse til finansiering af klimaprojekt/LAR (LAR betyder Lokal afledning af Regnvand).

Sagsfremstilling og økonomi

Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal har to afdelinger i Fredensborg Kommune, afd. 9 Byengen/Nordengen og afd. 7 Skovengen.


Afdeling 7, Skovengen har i brev af 29. september 2015 anmodet kommunen om at godkende optagelse af lån på 5 mio. kr. med kommunal garantistillelse og driftsstøtte fra Landsbyggefonden til finansiering de klima/LAR-arbejder, der i det store klimaprojekt i Kokkedal kan henføres til afd. Skovengen


Det pågældende projekt har for så vidt angår AB Hørsholm Kokkedals anden afdeling, Byengen/Nordengen kunnet indgå i den samlede finansiering og behandling af denne afdelings renoveringsprojekt, fordi arbejderne her har kunnet foregå samtidigt.


For Skovengen gælder det, at det renoveringsprojekt, som LAR-projektet kunne have været en del af, var gennemført og afsluttet i 2012, hvorfor nærværende separate ansøgning og behandling er nødvendig.


Skovengens investering i klima/LAR andrager 5 mio. kr. og omfatter lokal afledning af regnvand på de grønne områder mellem bebyggelsen og Usserød Å.


I den oprindelige finansieringsplan, der også omfattede Byengen/Nordengen, skulle LAR investeringerne i begge afdelinger have været finansieret i en kombination af midler fra RealDania og midler finansieret gennem lån med driftsstøtte fra Landsbyggefonden. Det var således også tidligere i processen forudsat, at en del af LAR investeringerne skulle lånefinansieres.

 

I forbindelse med bearbejdelsen af det vindende konkurrenceprojekt i 2013 blev det aftalt mellem boligselskaberne, Landbyggefonden og kommunens repræsentanter at udvide den samlede anlægsramme og at gøre tilskuddet fra RealDania ”matrikelløst”, altså uden tilknytning til en bestemt fast ejendom.

 

Der opnåedes i den forbindelse enighed med Landsbyggefonden om, at fonden skulle udvide den samlede ramme for sin deltagelse, samtidig med at der blev fastlagt en specifik ramme på 5 mio. kr. til LAR-relaterede investeringer i Skovengen. Støtten fra Landsbyggefonden skulle gives i form af modsvarende realkreditlån uden ydelsesstøtte, men med driftsstøtte fra Landsbyggefonden og med lånegaranti fra Fredensborg.

 

På denne baggrund anmoder afdeling Skovengen derfor om Byrådets godkendelse af en låneoptagelse på 5 mio. kr. i form af et 30-årigt realkreditlån i Nykredit samt tilsagn fra Byrådet om at ville stille garanti for lånet.


Administrationen bemærker, at låneoptagelsen og den kommunale garanti er forudsætningen for at projektet kan gennemføres.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssig betydning.


Den ansøgte lånegaranti på 5 mio. kr. vil ikke påvirke kommunens låneramme.

Retsgrundlag

Almenboliglovgivningen.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

At Byrådet godkender

·         øget pantsætning af afdelingens ejendom med 5,0 mio. kr. ved optagelse af 30-årigt realkreditlån i Nykredit A/S, samt

·         tilsagn om kommunal garantistillelse, stor 5,0 mio. kr., til sikkerhed for ovennævnte lån.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2015

Anbefaler administrationens indstilling.