Nr.278 - Infrastrukturprojekt - Nivåhøj I, II og III - godkendelse af skema A

Sagsnr.: 15/35651

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Stillingtagen til ansøgning om godkendelse af skema A vedrørende infrastrukturprojekt for Nivåhøj I, II og III. Ansøgningen omfatter ikke yderligere kommunal medfinansiering.

Sagsfremstilling og økonomi

Boligforeningen VIBO har den 16. november 2015 fremsendt ansøgning til kommunen om godkendelse af infrastrukturprojekt omfattende Nivåhøj I, II og III.


Boligforeningen beskriver i sin ansøgning projektet således:


”Stiforløb, belysning, belægning og skiltning

Stierne i Nivåhøj opleves i dag som ensformige korridorer, der begrænser indkig i boligområdet. For at åbne boligområdet mere op for omverdenen og skabe bedre forbindelser og aktivitet på tværs af stiforløb, afdelinger og grønne arealer, fjernes hække, hegn og anden beplantning delvist i området. Dette vil give mulighed for både at bevæge og orientere sig bedre i boligområdet og give lettere adgang til de tilbud og funktioner der findes i og uden for boligområdet. Langs med stien imod Lergravssøerne tyndes i beplantningen, så der åbnes op for naturområdet fra boligområdet. Stiforløbenes belægning udskiftes og repareres, hvor der er behov for det, og på hovedstien etableres fartdæmpende foranstaltninger. For at skabe mere tryghed langs med stiforløbene og i tunnellerne arbejdes der med områdets belysning så langt økonomien rækker. For at åbne op for Nivås tilbud for beboerne og for at orientere udefrakommende borgere om boligområdets aktiviteter og tilbud opsættes ny skiltning, som peger både ud af og ind i boligområdet.


Aktivitetspladsen

Med aktivitetspladsen skabes et nyt centralt mødested for beboere i alle aldre, som skal inspirere til de mere stille aktiviteter, ophold, leg og bevægelse. Her skal der være rum til, at forskellige former for aktiviteter kan foregå på samme tid, og dermed en mulighed for øget socialt samvær i boligområdet. Pladsen vil have faciliteter som drivhuse, højbede og dyrkningshaver, åbne og overdækkede terrasser, gynger og rutsjebaner samt et udkigstårn - alt sammen med udgangspunkt i en samlende kunstnerisk installation.


Multibanen

Den eksisterende fodboldbane bliver omdannet til en ny gummibelagt multibane med henholdsvis håndbold-, basket-, og fodboldfaciliteter, og de mindre tilstødende grønne arealer udstyres med gynger, trampoliner, løbehjulsbane og sidde plateauer, så der skabes plads til leg og ophold for alle aldersgrupper. Der opsættes en god grundbelysning som suppleres med effektbelysninger på boldbanen.


Torvet

Stikrydset ved beboerhuset i afd. 101 og den boligsociale helhedsplan Nivå Nu omdannes til et mindre torv, som skaber plads til uformelt ophold og bedre visuel kontakt imellem institutionerne. De høje træer imod Nivå Nu bliver bevaret i størst mulige omfang, mens hegn, hække og støttemurer bliver fjernet til fordel for et indbydende terrasseret landskab bestående af trapper og siddetrin. Derudover forbedres grundbelysningen.


Plæner (haver)

I forbindelse med Multibanen og på strækket imellem torvet og aktivitetspladsen samt på pladsen foran beboerhuset i afdeling 102 inddrages plæner, som bliver beplantet med stauder og engblomster i definerede bede og der skabes små pladser til ophold.”Boligforeningen bemærker endvidere, at ”Fredensborg kommune undervejs har været involveret i udviklingen af infrastrukturprojektet, som går godt i spænd med kommunens udviklingsplaner, og i foråret udsendte kommunen sammen med VIBO den fælles pressemeddelelse: Boligområdet Nivåhøj modtager millioner til udvikling af udearealer. Derudover har kommunen indvilliget i at støtte økonomisk op omkring projektet”, jf. nedenfor.


Beboerinddragelse

Boligforeningen VIBO har siden april måned afholdt en række beboerinddragelsesarrangementer i Nivå og i boligafdelingerne for at få flest mulige beboere til at engagere sig i processen og i udviklingen af et projektforslag, som er vedkommende for områdets brugere. Beboerne har sagt ja tak til projektets overordnede rammer, således at endeligt projektforslag kan udarbejdes med forventet gennemførelse i perioden fra den 1. juni til den 1. november 2016.


Budget og drift

Budgettet for det samlede projekt udgør 23.682.000 mio. kr. og kan specificeres således:


Multibanen og plænen

 

 

3.795.000

Torvet

 

 

 

 

1.065.000

Aktivitetspladsen

 

 

 

9.420.000

Plænen imellem torvet og akt. Pladsen

 

1.090.000

Beplantning

 

 

 

600.000

Stiforløb, belysning, skiltning

 

 

1.837.500

Borgerinddragelse

 

 

 

75.000

Håndværkerudgifter i alt inkl. moms

17.882.500

Byggepladsudgifter

 

 

 

 

894.125

Håndværkerudgifter i alt inkl byggeplads og moms

18.776.625

Omkostninger i øvrigt

 

 

 

 

3.755.375

Støttede arbejder = udgifter i alt  inkl. alle omkostninger

 

22.532.000

Ustøttede arbejder

 

1.150.000

Støttede og ustøttede arbejder i alt

 

23.682.000Landsbyggefonden har givet tilsagn om støtte på 22.532.000 kr., mens de resterende 1.150.000 mio. kr. for de ustøttede arbejder allerede er afsat af Fredensborg kommune til renovering af de kommunale stier samt tynding af bevoksning imod Lergravssøerne. Der henvises til protokoludskrift fra Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 5. maj 2015, vedlagt som bilag. De resterende 150.000 kr. er administrativt prioriteret fra driftsbudgettet til pleje af naturområder.

 

Udførelsen af projektet indebærer således ikke nogen udgifter for de tre boligafdelinger, og vil derfor ikke øge huslejen for VIBOs beboere. Projektet forventes ikke at øge det samlede driftsbudget for afdelingerne, men udgifterne til drift af projektet finansieres i fællesskab af de tre afdelinger ud fra en allerede fastsat fordelingsnøgle til fælles drift for Nivåhøj.


Vigtigt at notere:

Projektet indebærer ikke yderligere kommunal medfinansiering eller garantistillelse udover de nævnte tilsagn, der allerede foreligger.


Såfremt Byrådet vælger ikke at godkende skema, vil det betyde, at Landsbyggefondens støttetilsagn på 22,5 mio. kr. bortfalder.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Omtalte beløb som Fredensborg Kommune skal bidrage med er disponeret indenfor budgettet.

Retsgrundlag

Almenboliglovgivningen.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At skema A vedrørende infrastrukturprojekt for Nivåhøj I, II og III godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2015

Anbefaler administrationens indstilling.