Nr.276 - Finanslov 2016 og dens betydning for Fredensborg Kommune

Sagsnr.: 15/36427

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om finanslov 2016 og dennes betydning for Fredensborg Kommune.

Sagsfremstilling og økonomi

Finansloven for 2016 blev indgået den 19. november mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.

Aftalens betydning for Fredensborg Kommune er på nuværende tidspunkt ikke afklaret endnu. Aftalens indhold er kort gengivet nedenfor samt uddybet i vedlagte bilag.


De generelle økonomiske rammer

Kommunernes overordnede rammer for økonomien vil med den vedtagne finanslov reducere kommunernes servicerammer fremadrettet med 1 pct. hvert år frem til og med 2019. Hvor stor en del der prioriteres tilbage til kommunerne kendes endnu ikke. Ved budgetlægningen har Fredensborg Kommune valgt at budgetlægge 2017-19 med at der tilbageføres den samme andel af omprioriteringsbidraget til kommunerne som i 2016. Grundskylden fastfryses i 2016. KL forudsætter at kommunerne kompenseres for den mistede indtægt. Regeringen vil senest i foråret 2016 komme med konkrete forslag til at reducere de offentlige investeringer.


Værdighedsmilliard

Med den nye finanslov skal kommunerne formulere en værdighedspolitik ift. kommunens værdier og prioriteringer for ældre. Til formålet er der afsat en milliard, der fordeles via en  objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet for ældre og som endnu ikke er kendt. Fredensborg Kommunes andel forventes at udgøre 6,7 mio. kr., såfremt anvendelsen af bloktilskudsnøglen anvendes.


Sundhedsområdet løftes med fokus på ældre

Finansloven 2016 indeholder midler til nationale handlingsplaner på flere områder med et overordnet fokus på ældre medicinske patienter, herunder styrkelse af kompetencerne i kommunerne og almen praksis. Hvordan midlerne er fordelt mellem regioner og kommuner kendes ikke på nuværende tidspunkt.


Udlændingepolitik

Flygtningetilstrømningen forventes at vokse yderligere og i 2016 forventer regeringen at antallet af flygtninge vil blive højere end hidtil antaget. Finansloven 2016 indeholder en udvidelse af målgruppen for integrationsydelse. Det vil medføre yderligere udgifter for kommunerne. I økonomiaftalen fra september 2015 indgår en analyse af kommunernes økonomiske vilkår på integrationsområdet og som skal anvendes til at drøfte kommunernes vilkår på integrationsområdet.


Flere pædagoger i dagtilbud

Finansloven for 2016 indeholder igen i år midler til flere pædagoger i dagtilbud. Der er på landsplan afsat 250 mio. kr. hvoraf Fredensborg Kommune modtager 1,6 mio. kr. og som er indregnet i takstgrundlaget for den kommende forældrebetaling på daginstitutionsområdet

Retsgrundlag

Finanslov for 2016.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2015

Orienteringen blev taget til efterretning.