Nr.274 - Likviditet og udfordringer

Sagsnr.: 15/35774

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal drøfte handlemuligheder for at tage stilling til håndtering af udfordringerne på ældreområdet og på Handicap og Socialpsykiatri.

Sagsfremstilling og økonomi

Det vedtagne budget 2016-2019 tog hånd om de udfordringer af budgettet, der var kendt ved budgetvurderingens udarbejdelse. På to områder; handicap og ældreområdet viste det sig relativt sent i budgetprocessen, at budgettet – allerede i indeværende år – var udfordret. Administrationen havde på daværende tidspunkt ikke grundlag for at præcisere størrelsen af udfordringerne og de blev derfor ikke medtaget eksplicit i budgettet. Da størrelsen af udfordringen ikke var kendt, så blev løsningen ved budgetvedtagelsen at skabe en ekstra robusthed i budgettet.

 

Det skete dels gennem en relativ hurtig genopbygning af kassen, dels ved at øge driftsreserverne til i alt 30 mio. kr. i 2016.

 

Til Social- og Seniorudvalgsmødet den 1. december har været forelagt en status på de tre områder; ældre, handicap og socialpsykiatri samt aktivitetsbestemt medfinansiering (udgifter til sygehuse).

 

Det forventede regnskab for 2015 ventes at blive et merforbrug på knap 30 mio. jf. tabel 1 nedenfor. På den kommunale medfinansiering forventes regnskabet at holde sig indenfor det budgetterede. Merforbruget i 2015 vil også få betydning for 2016, hvor skønnene dog er behæftet med lidt større usikkerhed. Med den aktuelle aktivitet og de gennemførte initiativer er det bedste bud p.t. at der også her vil være en udfordring i størrelsesordenen 30 mio. kr. Heri er ikke indregnet eventuelle budgetforbedringer som følge af Finanslovsaftalen (der er omhandlet i særskilt punkt på økonomiudvalgets dagsorden) eller effekten af eventuelt nye initiativer som vedtages i fagudvalg og byråd.

 

Tabel 1:

Forventede merudgifter, mio. kr.

2015

2016

Ældreområdet

8

11,3

Handicap og Socialpsykiatri

21,3

19,4

I alt

29,3

30,7

 

Nedenfor redegøres for de budget- og likviditetsmæssige implikationer af merudgifterne i forhold til budgetforudsætningerne.

 

Hovedkonklusionen er, at merudgifterne kan rummes inden for den robusthed der er indarbejdet i budgettet i form af opbygningen af kassebeholdningen og de afsatte reserver. Merudgifterne afføder således ikke et behov for (som det skete primo 2015) at genåbne budgettet. Med en finansiering af reserver og kassebeholdning vil robustheden i 2016 dog være væsentligt reduceret og nye uforudsete udgifter i 2016 vil således skulle finansieres fuldt ud.

 

Nedenfor er beskrevet udviklingen i likviditeten i tre forskellige scenarier. For alle tre scenarier er lagt til grund, at udgifterne på ældre og handicap bliver 30 mio. kr. højere end i det vedtagne budget i såvel 2015 og 2016. For 2017 og frem er det forudsat, at budgetudfordringerne håndteres ved budgetvedtagelsen for 2017-20120.

 

  1. I scenarie 1 håndteres hele udfordringen gennem et træk på kassen. I dette scenarie falder den gennemsnitlige likviditet ultimo 2016 til 21,5 mio. kr., hvorefter den igen stiger. 
  2. I scenarie 2 Inddrages samtlige reserver på både drift og anlæg - i alt 40 mio. kr. i 2016, Den gennemsnitlige likviditet vil i dette scenarie ultimo 2016 været steget til 42 mio. kr. og i 2017 nå målet på 60 mio. kr.
  3. I scenarie 3 lægges 30 mio. kr. fra reserverne i kassen, hvorved der fortsat resterer en reserve på 10 mio. kr. i 2016. I dette scenarie vil den gennemsnitlige likviditet ultimo 2016 at være på 36 mio. kr. og målet på 60 mio. vil nås ultimo 2017.

Udviklingen i kommunens kassebeholdning fremgår af tabel 2.

 

Tabel 2:

Likviditeten ultimo året, mio. kr.

2015

2016

2017

2018

2019

Korrigeret budget (rød)

30,5

66,6

90,7

97,3

93,8

Scenarie 1 (grøn): Samtlige udfordringer på samlet ca. 60 mio. kr. dækkes af kassen.

26,1

21,5

30,7

37,3

33,8

Scenarie 2 (orange): I 2015 dækkes de 30 mio. kr. af kassen. I 2016 lægges reserven på drift og anlæg i kasse i alt 40 mio. kr.

26,1

41,7

 70,7

77,3

73,8

Scenarie 3 (blå): I 2015 dækkes de 30 mio. kr. af kassen. I 2016 lægges 30 mio. kr. af reserven i kassen.

26,1

36,6

60,7

67,3

63,8

 

Besluttes det at gennemføre en varig budgetforbedring (besparelse) i 2016 på f.eks. 10 mio. kr. i kombination med et af de tre scenarier ovenfor, så vil det løfte den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo 2016 med 5 mio. kr. og fra ultimo 2017 have fuld effekt – med et løft på 10 mio. kr. Gennemførelse af en varig besparelse i 2016 vil alt andet lige mindske kravene til budgetlægningen fra 2017 og frem.

 

Det skal bemærkes, at der fortsat er tale om skøn over den samlede budgetudfordring. På handicap og socialpsykiatri er der fortsat ikke budgetteret med en tilgang, hvilket kan betyde at skønnet er for optimistisk. Omvendt bør der fortsat være en øget effekt af den vedtagne handleplan på området, hvilket vil betyde at budgetudfordringen bliver mindre. På ældre- og sundhedsområdet kan de nye penge i finanslovsaftalen kunne mindske budgetudfordringen i 2016, ligesom nye initiativer vil kunne føre til yderligere besparelser.

 

Prognosen for den gennemsnitlige kassebeholdning er behæftet med usikkerhed. P.t ligger den faktiske udvikling lidt bedre end prognosticeret, men omvendt kan fx Skats manglende opkrævninger og ændringer i refusionshjemtagelsen påvirke likviditeten negativt. Mens positive overførsler fra 2016 til 2017 vil have en positiv påvirkning af likviditeten.

 

Med afsæt i de tre scenarier er administrationens vurdering, at det er en politisk handlemulighed, at håndtere de ændrede budgetforudsætninger inden for det vedtagne budget. I scenarie 3 finansieres merudgifterne delvist ved et kassetræk, delvist ved at reserver på 30 mio. kr. lægges i kassen.

 

Administrationen anbefaler, at udfordringerne i 2015 og inddragelse af reserven bevillingsmæssigt håndteres ved årets sidste budgetrevision pr. 30. november, der godkendes politisk i januar, mens udfordringerne i 2016 præciseres frem mod budgetrevisionen 30. april 2016 og medtages der.

 

Den fremadrettede budgetudfordring fra 2017 og frem håndteres i næste års budgetlægning.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssig konsekvens, idet den bevillingsmæssige håndtering sker i en kommende budgetrevision.

Retsgrundlag

 

Budget og regnskab for kommuner

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At økonomiudvalget drøfter håndteringen af udfordringerne idet der peges på hvilken håndtering økonomiudvalget anbefaler.
  2. at økonomiudvalgets anbefaling indarbejdes i den kommende budgetrevision pr. 30.11.2015.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2015

Økonomiudvalget godkendte administrationens indstillinger, idet Økonomiudvalget besluttede scenarie 3.


Henriette Brandt Pedersen (Ø) undlod at stemme.