Nr.271 - Forslag fra Det Radikale Venstre om at bruge mediation i kommunale tvister som gratis forsøgsordning

Sagsnr.: 15/35821

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Det Radikale Venstre har anmodet om at følgende sag optages på byrådets dagsorden:

Sagsfremstilling og økonomi

”Det Radikale Venstre ønsker at drøfte muligheden for mediation i kommunale tvister som gratis forsøgsordning.


På baggrund af en henvendelse fra advokat Thomas Samsø Bloch ønskes muligheden for mediation i kommunale tvister som gratis forsøgsordning drøftet.


Med forsøget kan Fredensborg Kommune være kommunal bannerfører for dialog mellem parter som første skridt i konflikter.


Mediation er konfliktløsning uden retssystemet og er karakteriseret ved en frivillig forhandlingsproces mellem parter. Denne proces gennemføres med bistand fra en mediator, der er specialuddannet i denne fremgangsmåde. Mediation er en hurtigere og billigere måde at løse konflikter på end gennem retssystemet, ligesom parternes indbyrdes forhold som oftest er væsentligt bedre, når der indgås et fælles forlig efter dialog. 60-70 % af mediationer ender med forlig. Mediation er udbredt ved domstolene under begrebet retsmægling.


Advokaten tilbyder for en periode eller et nærmere bestemt omfang sin bistand vederlagsfrit i tvister hvor kommunen er involveret, det være sig tvister mellem kommune og borgere, ansættelsestvister, kollegiale tvister eller andet. Hensigten hermed er at få sat mediation på dagsordenen. Det vil give et kvalificeret indblik i, hvorvidt der er et behov herfor. Disse erfaringer kan bruges i flere sammenhæng fremover.


Det bemærkes, at Radikale Venstre har anmodet om at starte sagen op i Økonomiudvalget. Dette blev ikke imødekommet, hvorfor der i stedet er udøvet initiativret i medfør af Kommunestyrelseslovens § 11, stk. 1.

Radikale Venstre foreslår derfor, at sagen sendes fra Byrådet til Økonomiudvalget med henblik på en sag, der lægger op til at påbegynde drøftelse med tilbudsgiver om en sådan gratis forsøgsordning.”

Retsgrundlag

Kommunernes Styrelseslov § 11.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At sagen sendes til Økonomiudvalget.

Beslutning i Byrådet den 23-11-2015

Byrådet besluttede, at sagen sendes til behandling i Økonomiudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2015

Økonomiudvalget stemte om, hvorvidt forsøgsordningen etableres.


For stemte:  2: B,  Ø


Imod stemte: 8 A, C, F, I, O, V


Forslaget faldt dermed.


Økonomiudvalget har yderligere en forventning til, at administrationen anvender mediation, når det findes relevant.