Nr.270 - Statsforvaltningens udtalelse i en inhabilitetssag

Sagsnr.: 15/7385

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Statsforvaltningen, Tilsynet, har den 25. november 2015 afgivet en udtalelse i sagen vedr. Social- og Seniorudvalget og Byrådets beslutning om at erklære byrådsmedlem Kristian Hegaard inhabil i forbindelse med behandlingen af sagen om vedtagelse af en handleplan og kvalitetsstandard på handicap- og socialpsykiatriområdet.


Statsforvaltningen anmoder Byrådet om inden to måneder at oplyse, hvad Statsforvaltningens udtalelse giver Byrådet anledning til.

Sagsfremstilling og økonomi

Social- og Seniorudvalget og Byrådet erklærede henholdsvis den 16. og 30. marts 2015 byrådsmedlem Kristian Hegaard inhabil i forbindelse med behandlingen af sagen om vedtagelse af en handleplan og kvalitetsstandarder på handicap- og socialpsykiatriområdet. Kristian Hegaard har anmodet Tilsynet om at tage stilling til lovligheden af disse afgørelser.


Statsforvaltningen, Tilsynet, har den 25. november 2015 udtalt at Social- og Seniorudvalget og Byrådet ikke efter Statsforvaltningens opfattelse handlede i overensstemmelse med princippet i forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 1 ved at erklære byrådsmedlem Kristian Hegaard inhabil i forbindelse med behandlingen af sagen om vedtagelse af en handleplan og kvalitetsstandard på handicap- og socialpsykiatriområdet.


Derimod har Tilsynet ikke fundet anledning til at gå nærmere ind i, at Byrådet besluttede at drøfte spørgsmålet om inhabilitet for lukkede døre.


Ligeledes har Tilsynet ikke haft bemærkninger til, at handleplanen med tilhørende kvalitetsstandarder blev behandlet i én samlet sag.


Tilsynet finder heller ikke anledning til at rejse en tilsynssag vedrørende lovligheden af kommunens kvalitetsstandard for BPA-ordningen. Tilsynet har her lagt vægt på, at der ikke på det foreliggende grundlag, herunder kommunens redegørelse for den konkrete administration af BPA-ordningen, er tilstrækkeligt grundlag for at antage, at kommunen har overtrådt den lovgivning, som Tilsynet fører tilsyn med.


Tilsynet har således lagt til grund, at kommunen behandler alle ansøgninger efter en konkret og individuel vurdering i forhold til den enkelte borgers behov og forudsætninger, og at kommunen træffer afgørelse efter serviceloven og gældende praksis, hvor kommunens kvalitetsstandard også indgår som en del af beslutningsgrundlaget for den konkrete afgørelse.


For så vidt angår spørgsmålet om inhabilitet udtaler Tilsynet, at afgørelsen af inhabilitetsspørgsmål efter princippet i forvaltningslovens § 3 beror på en samlet vurdering, hvor flere forskellige hensyn skal afvejes, og at beslutningen om at anse et kommunalbestyrelsesmedlem for inhabilt er baseret på en generel vurdering af risikoen for, at uvedkommende hensyn skal få indflydelse på sagens afgørelse.


Tilsynet udtaler, at der ved vurderingen af, om der foreligger inhabilitet,  indgår hensynet til, om interessen er af generel eller individuel karakter, om der er tale om en direkte eller indirekte interesse, hvilken styrke interessen har, samt hensynet til at der ikke i unødigt omfang lægges hindringer i vejen for, at et byrådsmedlem kan deltage i sagsbehandlingen i byrådet og stående udvalg.


Tilsynet lægger i sin vurdering af sagen særlig vægt på

-      at der er tale om en sag om generel tilpasning af serviceniveauet på handicap- og socialpsykiatriområdet

-      at Kristian Hegaards interesse i sagens udfald deles med en begrænset gruppe på 8 andre brugere på BPA-området. Uanset at sagen på dette punkt giver anledning til tvivl, finder Tilsynet samlet set, at hans interesse overvejende må betegnes som værende af generel karakter, idet han ikke umiddelbart bliver berørt væsentligt anderledes end de øvrige 8 borgere

-      at kvalitetsstandarderne kun er vejledende og at det ikke er sikkert, at revurderingen af Kristian Hegaards sag vil medføre en indskrænkning af den hjælp, han hidtil har modtaget, og at Kristian Hegaards interesse i sagens udfald således overvejende er af indirekte karakter, samt endelig

-      at der ikke i unødigt omfang må lægges hindringer i vejen for, at byrådsmedlemmer kan deltage i sagsbehandlingen i byråd og stående udvalg


Derimod finder Tilsynet ikke, at det er afgørende for vurderingen af inhabiliteten, at Kristian Hegaard selv har tilkendegivet, at BPA-kvalitetsstandardens vedtagelse kan få store personlige konsekvenser for hans politiske arbejde, studie og fritidsliv. 


Administrationens bemærkninger

Tilsynets afgørelse er fremkommet i form af en vejledende udtalelse efter styrelseslovens § 50. Statsforvaltningens vejledende udtalelser om lovligheden af kommunale dispositioner kan som følge af den manglende retsvirkning, der er knyttet til en sådan vejledende udtalelse, ikke påklages til Social- og Indenrigsministeriet, men er alene undergivet ministerens tilsyn som overordnet tilsynsinstans. Byrådet kan anmode ministeriet om at tage stilling til Tilsynets udtalelse, men det er op til ministeriet selv at tage stilling til, om man vil tage sagen op til behandling. Ministeriet træffer beslutningen ud fra en vurdering af om sagen må anses for at være af principiel eller generel betydning eller har alvorlig karakter, jf. styrelseslovens § 53.


Der er ikke tidligere taget stilling til spørgsmålet om et byrådsmedlems habilitet i forbindelse med behandlingen af en sag om kvalitetsstandard for ydelser, som den pågældende selv er modtager af. Sagen er ud fra dette synspunkt af principiel betydning.


Tilsynets udtalelse vedrørende inhabilitet beror imidlertid på en konkret og skønsmæssig vurdering, og som det fremgår af udtalelsen, har Statsforvaltningen flere steder i sin argumentation givet udtryk for, at vurderingen giver anledning til tvivl.


Selvom spørgsmålet i sig selv må anses for at være principielt, er der således tale om en meget konkret afgørelse.


Tilsynet har i sin vurdering taget udgangspunkt i de samme hensyn, som indgik i sagen ved administrationens vurdering af spørgsmålet, men er ved afvejningen af disse hensyn nået til et andet resultat. Efter administrationens opfattelse er det overraskende, at Tilsynet i sin vurdering har valgt ikke at lægge særlig vægt på Kristian Hegaards egne tilkendegivelser om de eventuelle personlige konsekvenser af BPA-kvalitetsstandardens vedtagelse, ligesom Tilsynet ikke finder det afgørende, at kun 9 borgere vil være omfattet af ændringerne på BPA-området.  Tilsynet vælger også at lægge betydelig vægt på hensynet til, at der ikke i unødigt omfang lægges hindringer i vejen for, at byrådsmedlemmer kan deltage i sagsbehandlingen i byrådet og udvalgene.


Det er dog vigtigt at præcisere, at Byrådets beslutning om inhabilitet ikke har haft betydning for sagens afgørelse, da der har været indkaldt en stedfortræder til Byrådets behandling. Det forhold, at et byrådsmedlem har været vurderet som inhabil, medfører således efter praksis ikke, at sagen skal gå om, nu hvor Tilsynet har vurderet, at den pågældende ikke var inhabil.Administrationen har haft en drøftelse med KL, Jura og EU, om Tilsynets vurdering af sagen.


KL oplyste, at spørgsmålet om konkret inhabilitet – i modsætning til spørgsmålet om generel inhabilitet – altid afgøres på grundlag af en konkret vurdering.

KLs jurister er af den opfattelse, at der er tale om en kompleks problemstilling, som Tilsynet har foretaget en konkret samlet vurdering af. KL bemærker, at Tilsynet i udtalelsen har valgt en forholdsvis afdæmpet formulering om at ”Fredensborg Kommune ikke har handlet i overensstemmelse med princippet i forvaltningslovens § 3”.


Det er KLs opfattelse, at spørgsmålet om Kristian Hegaards personlige økonomiske interesser i sagen meget vel kunne føre til en anden afgørelse fra Tilsynet.


Det har været velbegrundet, at administrationen, ud fra et forsigtighedsprincip, har været mere konservativ i sin vurdering af spørgsmålet end Tilsynets udtalelse lægger op til, da konsekvenserne kan være meget store, såfremt et byrådsmedlem efterfølgende erklæres inhabil i en sag, som vedkommende har deltaget i. Tilsynet har, som klageinstans, en større frihed til at afveje de forskellige hensyn overfor hinanden, og har således anlagt en anden samlet vurdering af sagen, hvor man ikke mindst har lagt betydelig vægt på hensynet til byrådsmedlemmernes mulighed for at deltage i sagsbehandlingen.


KL peger på, at Fredensborg Kommune har mulighed for at indbringe sagen for Indenrigsministeriet. KL bistår gerne Fredensborg Kommune, såfremt Byrådet træffer beslutning om at indbringe sagen for Indenrigsministeriet.


Sagen forelægges med henblik på en drøftelse af, hvorvidt kommunen skal anmode Social- og Indenrigsministeriet om at tage stilling til sagen.


Statsforvaltningen har i sin udtalelse anmodet kommunen om inden to måneder at oplyse, hvad Statsforvaltningens udtalelse giver Byrådet anledning til.


Det indstilles, at meddele Statsforvaltningen resultatet af Byrådets drøftelse af sagen, samt at det meddeles Statsforvaltningen, at udtalelsen ikke giver Byrådet anledning til at behandle sagen om handleplan og kvalitetsstandarder på ny.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven, forvaltningsloven og lov om social service.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At Byrådet drøfter, om kommunen skal anmode  Social- og Indenrigsministeriet om at behandle sagen, og at resultatet af drøftelserne meddeles statsforvaltningen, samt at det meddeles statsforvaltningen, at udtalelsen ikke giver Byrådet anledning til på ny at behandle sagen om handleplan og kvalitetsstandarder på handicapområdet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2015

Økonomiudvalget anbefaler, at tilsynets afgørelse samlet set tages til efterretning.


Flemming Rømer (O) stemmer imod den del af sagen, der angår inhabilitet, idet han ønsker, at sagens ankes.