Nr.269 - Great Place to Work 2015 - trivselsundersøgelse

Sagsnr.: 15/35243

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Orientering om de overordnede resultater af trivselsundersøgelsen. Den skriftlige orientering følges op af et kort mundtligt oplæg om resultaterne på Økonomiudvalgsmødet.

Sagsfremstilling og økonomi

Der er gennemført trivselsundersøgelse i perioden fra den 16. september til den 30. september 2015, på alle kommunens arbejdspladser.

 

Trivselsundersøgelsen er gennemført i samarbejde med firmaet Great Place to Work. Til forskel fra trivselsundersøgelsen i 2013, har Fredensborg Kommune denne gang ikke deltaget i konkurrencen om at blive Danmarks Bedste Arbejdsplads 2015. 

 

Generelt er det samlede resultat af undersøgelsen meget tilfredsstillende og i forhold til forrige trivselsundersøgelse ses generelt en fremgang i resultatet. 

 

Nedenfor er gengivet de overordnede resultater af undersøgelserne, mens de mere detaljerede resultater fremgår af vedlagte bilag.

 

Hovedkonklusioner:

86 % af medarbejderne har svaret på trivselsundersøgelsen, i 2013 var svarprocenten 89. Great Place to Work har en anbefaling, der siger, at svarprocenten skal være 70 eller derover for, at resultatet er validt. Det er således fortsat en meget høj svarprocent, og et godt og validt resultat, som er brugbart i den videre drøftelse om trivslen på arbejdspladsen.

 

Generelt mener medarbejderne i Fredensborg Kommune at det er et rigtig godt sted at arbejde. 85 % af medarbejderne har således svaret ofte sandt eller næsten altid sandt svarende til 4 og 5 på en skala fra 1 til 5. Dette tal var i 2013 81 %.  

 

I forhold til resultaterne fordelt på direktørområder viser resultatet, at medarbejderne trives lige godt uanset, hvor i organisationen man er ansat. Også mænd og kvinder trives lige godt. Resultatet tegner også et billede af, at medarbejdere, uanset alder trives lige godt. Som udgangspunkt er dette et vigtigt perspektiv for Fredensborg Kommune som arbejdsplads, blandt andet set i forhold til den mangfoldighed arbejdspladsen rummer, når det gælder forskellige medarbejdergrupper.

 

Nogle af de andre hovedresultater, som undersøgelsen har påpeget er:

 

- 90 procent svarer, at de får et ærligt svar, når de stiller nærmeste leder et

spørgsmål, hvilket er en stigning på 11 procentpoint 

- 90 procent føler, at de gør en forskel, hvilket er et lille fald på 1

procentpoint

-91 procent siger, at arbejdet giver mening, hvilket er en stigning på 3

procentpoint

- 89 procent oplever, at de leverer faglig kvalitet i arbejdet

- 81 procent oplever, at deres nærmeste leder informerer dem og vigtige emner og ændringer, hvilket er en stigning på 15 procentpoint

 

Disse hovedresultater tegner et billede af vores kultur og den identitet, vi har som organisation.

 

Medarbejdergoder og løn er de områder, som scorer lavest. Et af de steder, hvor trivselsundersøgelsen har afdækket et behov og som vil blive taget op i den kommende dialog, er behovet for at kigge nærmere på de nødvendige ressourcer og udstyr, medarbejderne oplever at have til rådighed. 12 procent har tilkendegivet, at dette kunne være bedre, svarende til at 241 medarbejdere har svaret 1 og 2 på en skala fra 1 til 5.

 

Den videre proces

De gode resultater forpligter og derfor er det vigtigt, at alle arbejdspladser fastholder de gode resultater og bliver endnu bedre, hvor der er plads til forbedring. Vi er ambitiøse, når det kommer til at være en attraktiv arbejdsplads, og det er nu ledelsens ansvar, i samarbejde med lokaludvalgene, at vi går fra måling til handling. Alle arbejdspladser skal således selv arbejde videre og sætte fremadrettede initiativer i gang. Derfor har alle enheder, herunder teams modtaget en trivselsrapport.

 

Mange arbejdspladser har allerede aftalt den kommende proces for hvordan der skal arbejdes med trivselsresultatet.

 

Centralt drøftes resultatet i chefforum og i ledercirklen samt i områdeudvalg og hovedudvalg. 

Retsgrundlag

Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne.

 

Kommunen er fra 2008 forpligtet til - mindst hvert tredje år - at foretage målinger af medarbejdernes tilfredshed og trivsel, herunder det psykiske arbejdsmiljø.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Kommunikation

Der udsendes en pressemeddelelse, med det formål, at orientere om det overordnede trivselsresultat og dermed sikre en åben kommunikation om kommunen som arbejdsplads.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2015

Orienteringen blev taget til efterretning. Økonomiudvalget udtrykte ros til kommunens ledere.