31-08-2015 kl. 16:45
Kontrabassen

Medlemmer

Thomas Lykke Pedersen (A)

Ulla Hardy-Hansen (C)

Lars Simonsen (B)

Per Frost Henriksen (A)

Flemming Rømer (O)

Thomas Elgaard (V)

Henriette Brandt Pedersen (Ø)

Helle Abild Hansen (I)

Hanne Berg (F)

Afbud

Hans Nissen (A)

Thomas Bak (V)

31-08-2015 kl. 16:45
Kontrabassen

Medlemmer

Thomas Lykke Pedersen (A)

Ulla Hardy-Hansen (C)

Lars Simonsen (B)

Per Frost Henriksen (A)

Flemming Rømer (O)

Thomas Elgaard (V)

Henriette Brandt Pedersen (Ø)

Helle Abild Hansen (I)

Hanne Berg (F)

Afbud

Hans Nissen (A)

Thomas Bak (V)

Nr.189 - Ansøgning til regeringens skattepulje

Sagsnr.: 15/25476

 
Hans Nissen (A), Thomas Bak (V)

Beslutningstema

Eventuel ansøgning til skattepulje.

Sagsfremstilling og økonomi

Som led i aftalen om kommunernes økonomi for 2016 er aftalt, at nogle kommuner inden for en ramme på 200 mio. kr. kan sætte skatten op forudsat, at andre kommuner sætter skatten ned.


Tilladelse til at sætte skatten op uden risiko for individuelle og kollektive sanktioner opnås efter ansøgning til Social og indenrigsministeriet med frist 3. september 2015.


Administrationen har – i lyset af den meget stramme tidsplan for budgetmaterialet som følge af folketingsvalget - haft forespurgt ministeriet om muligheden for at forlænge fristen til efter budgetseminaret. Det har ikke været muligt. Til gengæld vil ministeriet den 18. september, give besked om, hvilke kommuner, der har fået del i puljen. Det betyder at der vil foreligge et tilsagn umiddelbart inden sidste planlagte budgetforhandlingsmøde den 20. september.


Byrådet skal på den baggrund tage stilling til, hvorvidt man ønsker at søge på puljen for skatteforhøjelser og i givet fald, hvor stort et merprovenu ved skatteforhøjelse kommunens skal søge på. Merprovenuet kan findes ved en stigning på personskatten, grundskylden og dækningsafgiften eller en kombination. Der skal ikke i ansøgningen tages stilling til, hvilken skattetype, der søges på. Der skal alene søges på et provenu.


Social og Indenrigsministeriet har udmeldt 5 kriterier, som vil blive lagt til grund ved vurderingen af ansøgningerne:

 

·         Driftsmæssig ubalance, hvor den driftsmæssige balance defineres som forskellen mellem kommunens driftsudgifter på det skattefinansierede område og kommunens nettoindtægter fra skatter, tilskud, udligning og renter.

·         Udgiftspres fra demografiske forskydninger, herunder særligt som følge af høj vækst i antal børn og/eller ældre.

·         Udgiftspres på overførselsområdet som følge af udviklingen i udgifter til blandt andet førtidspension og kontanthjælp.

·         Udfordringer i forhold til den kommunale indtægtsside, herunder skatteindtægterne.

·         Strukturel ubalance i kommunens økonomi i øvrigt.


Administrationen vurderer, at en eventuel ansøgning fra Fredensborg Kommune vil skulle ligge vægt på Strukturel ubalance i kommunens økonomi i øvrigt.

 

Såfremt kommunen sætter skatten op, vil kommunen ”miste” den kompensation som kommunen vil modtage i 2016 og 2017 for personskattenedsættelsen på 0,1 pct. point med budget 2014. Provenuet ved en skattestigning vil derfor være lidt mindre de første to år.


Beregningerne forudsætter, at kommunen får del i skattepuljen og dermed ikke udsættes for individuelle eller kollektive sanktioner. Især for større skatteforhøjelser, hvor kommunen lægger beslag på en uforholdsvis stor andel af den samlede skattepulje, vil denne forudsætning næppe være realistisk. 

Tabel 1. Merprovenu ved stigning skat

Mio. kr., 2016-priser

2016

2017

2018

2019

2016-2019

Sat op med

 

 

 

 

 

0,1

-2,95

-4,95

-6,92

-7,15

-21,97

0,2

-9,44

-11,66

-13,85

-14,30

-49,25

0,3

-15,92

-18,38

-20,77

-21,44

-76,51

0,5

-28,88

-31,81

-34,62

-35,74

-131,05

1,0

-61,29

-65,37

-69,25

-71,48

-267,39

1,5

-93,69

-98,94

-103,87

-107,22

-403,72

2,0

-126,10

-132,51

-138,49

-142,96

-540,06

(minus = indtægt, plus = udgift)


Ved beregning af merprovenu i 2016 og 2017 er indregnet at Fredensborg Kommune mister sit tilskud til skattenedsættelse som blev gennemført fra og med 2014. Ved en stigning på 0,2 pct. i 2016 udgør merprovenuet brutto: 12,97 mio.kr. – men da tilskuddet til skattenedsættelse på 3,5 mio.kr. mistes, bliver merprovenuet kun på 9,44 mio.kr. Problemet fortsætter i 2017 hvor det tabte tilskud i tilfælde af stigning udgør 1,7 mio.kr. Først i 2018 og 2019 er Fredensborg Kommune ude af denne problematik.


Tabel 2. Merprovenu ved stigning grundskyld

Mio. kr., 2016-priser

2016

2017

2018

2019

2016-2019

Sat op med

 

 

 

 

 

0,2 promille

1,23

-0,62

-2,47

-2,63

-4,49

0,6 promille

-3,31

-5,37

-7,42

-7,89

-23,99

1,0 promille

-7,86

-10,12

-12,37

-13,16

-43,51

1,5 promille

-13,53

-16,05

-18,55

-19,74

-67,87

2,0 promille

-19,21

-21,98

-24,73

-26,32

-92,24

2,5 promille

-24,89

-27,92

-30,91

-32,89

-116,61

3,0 promille

-30,57

-33,85

-37,10

-39,47

-140,99

(minus = indtægt, plus = udgift)


Samme problematik som nævnt under tabel 1, med mistet tilskud til skattenedsættelse i 2016 og 2017 gælder også for stigninger på grundskyld, og er indarbejdet i Tabel 2.


Kommunens skattesatser sammenlignet med nabokommunerne og hhv. regions- og landsgennemsnittet fremgår til orientering af tabel 3.


Tabel 3. Udskrivningsprocent, grundskyldspromille, dækningsafgift 2015

Mio. kr., 2016-priser

Fredens-

borg

Hillerød

Helsingør

Hørs-

holm

Region Hovedstaden

Lands-plan

Udskrivningsprocent

25,30

25,60

25,40

23,20

24,19

24,90

Grundskyldspromille

24,65

20,65

29,30

22,10

26,90

26,18

Dækningsafgift

9,00

9,40

7,10

10,00

-

-

Anm. Da flere kommuner ikke opkræver dækningsafgift udregnes ikke gennemsnit Skattesænkning – tilskud

For at give kommunerne incitament til at sætte skatten ned er der igen i år etableret en tilskudsordning således, at kommunen ved en skattenedsættelse kompenseres for 75 pct. af provenuet det 1. år. 50 pct. de to efterfølgende år og 25 pct. i år 4. Der er samlet afsat 150 mio. kr. til tilskud til skattenedsættelse i 2016 svarende til fuld kompensation for skattenedsættelser på 200 mio. kr. Sætter kommunerne tilsammen skatten ned med mere end 200 mio. kr. falder kompensationsgraden. Der skal ikke ansøges om at få lov at sætte skatten ned. Puljen til kompensation fordeles når alle kommunernes budgetter er vedtaget. Stillingtagen til en eventuel skattenedsættelse kan derfor afvente budgetforhandlingerne.

Retsgrundlag

Aftale om kommunernes økonomi for 2016.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At der tages stilling til om kommunen skal søge på skattepuljen og i givet fald, hvor stort et provenu kommunen skal søge på.

Beslutning i Økonomiudvalget den 31-08-2015

Økonomiudvalget anbefaler, at kommunen  søger skattepuljen med et provenu på 30 millioner kroner.


For stemte 6: Thomas Lykke Pedersen (A), Per Frost Henriksen (A), Lars Simonsen (B), Hanne Berg (F), Henriette Brandt Pedersen (Ø), Flemming Rømer (O).


Imod stemte 3: Ulla Hardy-Hansen (C), Helle Abild Hansen (I) og Thomas Elgaard (V)

Beslutning i Byrådet den 31-08-2015

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget efter afstemning:


For: 16 (Bo Hilsted (A), Charlotte Sander (A), Dorte Beyer (A), Ergin Øzer (A), Hans Nissen (A), Per Frost Henriksen (A), Pia Bødtker (A), Rasmus Østrup Møller (A), Thomas Lykke Pedersen (A), Kristian Hegaard (B), Lars Simonsen (B), Hossein Armandi (D), Hanne Berg (F), Flemming Rømer (O), Kim E. Jensen (O), Henriette Brandt Pedersen (Ø))


Imod: 11 (Christian de Jonquiéres (C), Ulla Hardy-Hansen (C), Helle Abild Hansen (I), Carsten Wulff (V), Charlotte Bie (V), Knud Løkke Rasmussen (Frie Liberale), Lars Egedal (V), Lars Søndergaard (V), Susanne Rasmussen (V), Thomas Elgaard (V), Tinne Borch Jacobsen (V))


Undlader: 0


Forslaget blev dermed vedtaget.


Helle Abild Hansen stemte imod med den begrundelse, at det ønskes, at byrådet arbejder for lavere skatter.