Nr.183 - Aftale om Iværksætterhuset 2016-2018

Sagsnr.: 15/22369

 

Beslutningstema

Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget godkendte på sit møde den 9. juni 2015, at der blev igangsat en proces med henblik på at få en ny aftale for Iværksætterhuset gældende fra 01.01.2016 - 31.12.2018.

 

I nærværende sag forelægges forslag til ny aftale, som den nedsatte styregruppe for Iværksætterhuset har udarbejdet i samarbejde med Væksthuset Hovedstadsregionen. Styregruppen består af én embedsmands repræsentant fra hver kommune.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

9 kommuner i Nordsjælland og Væksthus Hovedstadsregionen indgik den 12. oktober 2012 aftalen om Iværksætterhuset. Aftalen løb fra 1. januar 2013 til 31. december 2014. Efterfølgende er der udarbejdet en allonge gældende for 1. januar 2015 til 31. december 2015.


De 9 kommuner som er med i Iværksætterhuset er: Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Helsingør, Hillerød og Hørsholm. 


Med etableringen af Iværksætterhuset ønskede de 9 kommuner i Nordsjælland at sætte fokus på iværksættere samt styrke et enstrenget og ensartet erhvervsfremmetilbud for kommunernes iværksættere og nystartede virksomheder. Dette for at sikre at iværksættere med vækstpotentiale identificeres og henvises til Væksthuset eller andre relevante aktører, og at iværksætterene får information og vejledning om relevante erhvervsfremmetilbud.


Ny aftale

Den nye aftale indeholder følgende ændringerne:


  1. Kontraktperioden forlænges fra ét til 3 år. Samtidig er det indskrevet i kontrakten, at de 9 kommuner, som kollektivt udgør den ene part og Væksthuset som den anden part, kan ophæve kontrakten med 12 måneders varsel. Enkelte kommuner kan udtræde aftalen med 6 måneders varsel, dog tidligst den 1. januar 2018.

  1. For at sikre relevant tilbud evalueres aktiviteter løbende, således at aktiviteterne kan tilpasses og udvikles, så de giver mest mulig effekt. 

  1. Der er justeret i aftalens aktiviteter, således at Hovedstadens Iværksætterprogram (HIP) bliver en integreret del af Iværksætterhuset inden for den eksisterende budgetramme, idet intentionen i HIP er samstemmende med Iværksætterhusets arbejde og løfter digitalisering på området.

  1. Tilskuddet til Iværksættersætterhuset er fortsat 6 kr. pr. borgere i kommunen. Tilskuddet fremskrives med KLs fremskrivningsprocent for løn og prisudvikling, hvor udgangspunktet er 2014.

  1. Andre kommuner kan deltage ad hoc og i faglige drøftelser i styregruppemøderne

Bevilling

Tillskuddet til Iværksætterhuset er indeholdt i buget for erhverv og turisme.

Retsgrundlag

Loven om erhvervsfremme.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At aftalen for Iværksætterhuset gældende fra 1. januar 2016 til 31. december 2018 godkendes.

Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget den 18-08-2015

Anbefaler administrationens indstilling.


Helle Abild Hansen (I) tager forbehold.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-08-2015

Anbefaler Arbejdsmarkeds– og erhvervsudvalgets indstilling.


Fraværende: Thomas Bak (V)