Nr.182 - Fælles brug af Holmegårdshallen frem til etableringen af Gymnastikkens Hus

Sagsnr.: 14/38668

 

Beslutningstema

Udvalget skal træffe beslutning om den fremtidige brug af Holmegårdshallen.


Administrationen har på Børne- og Skoleudvalgets bestilling afholdt to dialogmøder med Kokkedal Skole, Børnehusene Kokkedal og Nivå Gymnastikforening med henblik på at finde en kompromisløsning for den fælles brug af Holmegårdshallen.


Derudover har Fritids- og Idrætsudvalget på udvalgsmøde d. 3. juni 2015 bedt administrationen oplyse, hvordan Kokkedal Skole fordeler sine faciliteter til idrætsundervisning.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

I budgetforlig 2014-2017 besluttede Byrådet, at der skal etableres et Gymnastikkens Hus ved Holmegårdshallen i Kokkedal og bevilligede i alt 12 mio. kr. til etableringen af huset.


Fritids- og Idrætsudvalget besluttede herefter i februar 2014 at gennemføre en pilotprojektperiode på 5 uger i maj med fastopstillede redskaber i Holmegårdshallen. Indtil da havde foreningen stillet deres redskaber frem og tilbage til hver undervisningsgang. Samtidig sendte udvalget tidspunktet for en permanent omdannelse af Holmegårdshallen til gymnastikhal med fastopstillede redskaber i høring.


På baggrund af at både Kokkedal Skole og Børnehusene Kokkedal afgav positive høringssvar i forhold til en permanent omdannelse i forbindelse med opstart af skolereformen, besluttede udvalget i maj 2014 at omdanne Holmegårdshallen til gymnastikhal allerede d. 1. august 2014, altså før etableringen af ”Gymnastikkens Hus”. Det har efterfølgende vist sig, at der er divergerende oplevelser af forløbet frem imod høringen, hvilket medførte at skolen og børnehusene misforstod, at høringsbrevet vedrørte en permanent omdannelse.


Der er i løbet af det seneste skoleår gennemført forsøg med samarbejde mellem foreningen, skolen og børnehusene om at benytte faciliteterne i den daglige idrætsundervisning og bevægelsestilbud. Skolen og børnehusene oplyser dog, at det ikke har været muligt at fortsætte, da det har været vanskeligt at finde en løsning der tilgodeser alle parter, affødt bl.a. på grund af manglende midler i budgettet til aflønning af instruktører og oplæring af personale. Skolen og børnehusene kan derfor pt. ikke benytte hallen til deres aktiviteter. Den permanente omdannelse er således en udfordring i forhold til skolens og børnehusenes aktiviteter.


Børne- og Skoleudvalget har på den baggrund i maj 2015 bedt administrationen tage initiativ til afholdelse af dialogmøder med skolen, børnehusene og gymnastikforeningen for at finde en løsning på den fælles brug af hallen frem til etableringen af Gymnastikkens Hus.


Fritids- og Idrætsudvalget har derudover i udvalgets behandling den 3. juni 2015 af sagen om brugerinddragelse og prisestimering af Gymnastikkens Hus bedt administrationen om at oplyse, hvordan Kokkedal Skole fordeler sine faciliteter til idrætsundervisning.


Faciliteter til idrætsundervisning

Som det fremgår af vedlagte notat (bilag 1), har skolen i skoleåret 2014/2015 reelt ikke haft råderet over Holmegårdshallen. Når skolen ikke i tilstrækkeligt omfang har kunnet organisere sine aktiviteter i de øvrige indendørs idrætsfaciliteter, skyldes det, at disse ikke på samme måde som Holmegårdshallen, der indeholder en hal samt to sale i samme bygning, giver mulighed for at gennemføre undervisning for en hel årgang ad gangen.


Skolen oplyser, at idrætsundervisningen og bevægelsesaktiviteter i undervisningen i udgangspunktet altid gennemføres for en hel årgang ad gangen. Pladsen til undervisningen er en afgørende faktor ift. at sikre, at eleverne får et rimeligt og varieret udbytte af undervisningen. I udgangspunktet kalkuleres der med én lærer pr. klasse. Hvor mange lærere, der afsættes, afhænger imidlertid også af flere andre forhold, herunder bl.a. hvor mange lokaliteter, undervisningen skal spredes over for at få tilstrækkeligt med plads, samt hvor sammenhængende lokaliteterne er. Hvis eleverne fordeles på flere, ikke sammenhængende lokaliteter, vil det kræve, at der afsættes flere lærerressourcer til undervisningen.


Hvis skolen ikke kan benytte Holmegårdshallen, må den fordele sine aktiviteter på Egedalshallen med gymnastiksal (mindre sal med spejlbeklædte vægge) og tumlesal (forhal til Egedalshallen) samt de to større sale, der er sammenhængende med Holmegårdshallen. Da de to mindre sale, der er sammenhængende med Egedalshallen er forholdsvis små og ikke egner sig til pladskrævende klassiske boldspil (såsom håndbold og fodbold), og samtidig er placeret langt fra Holmegårdshallens to større sale, vil det kræve, at undervisningen tilføres flere lærerressourcer. Med skolens nuværende økonomi og disponeringer er det ikke muligt at øge antallet af idrætslærere.


Dialogmøder

Der har i løbet af juni været afholdt to dialogmøder omkring den fælles brug af Holmegårdshallen med deltagelse af repræsentanter fra Kokkedal Skole, Nivå Gymnastikforening, Børnehusene Kokkedal samt administrationen (se referat i bilag 2).


Skolen fremlagde på det første møde en række løsningsmodeller, som er blevet drøftet.


Model 1: Opdeling af året

At Holmegårdshallen er ryddet for redskaber i perioden fra 1. oktober til 1. maj. Nivå Gymnastikforening kan i perioden fra 1. maj til 1. oktober fastopstille redskaber i hallen, da skolen kan henlægge undervisningen til udendørsfaciliteterne i denne periode.


Model 2: Opdeling af ugedagene

At hallen benyttes af Kokkedal Skole på tre hverdage (fx mandag-onsdag), og af Nivå Gymnastikforening på to hverdage og weekender (fx torsdag-fredag og lørdag-søndag). Nivå Gymnastikforening kan på de to hverdag og i weekenden lade redskaberne stå fremme i hallen. På de tre hverdage, hvor Kokkedal Skole har råderet over hallen, skal redskaberne fjernes helt.


For Kokkedal Skole skal det være tre hverdage. Det kan dog godt være andre end de foreslåede dage.


Model 3: Opdeling af hallen (2/3)

At Kokkedal Skole får omkring 2/3 af hallen og Nivå Gymnastikforening omkring 1/3, som afskærmes.


Løsningsmodel 4

På møderne har parterne drøftet løsningsmodellerne og arbejdet med at prioritere imellem dem. Begge parter blev således bedt om at prioritere modellerne – først hver for sig uden hensyntagen til den anden part, og dernæst en fælles prioritering.


Hvis Kokkedal Skole skulle pege på den model, der er mest fordelagtigt for skolen alene, peger man på model 1, hvor der kun er fastopstillede redskaber i sommerhalvåret.


Hvis Nivå Gymnastikforening skulle pege på den model, der er mest fordelagtig for foreningen alene, peger man på en model, hvor foreningens aktiviteter flyttes til en ny lokation, hvor man kan have fastopstillede redskaber permanent. Forud for mødet orienterede foreningen administrationen om at man agtede at ansøge om et lejemål på Møllevejen 9 jf. anden sag på denne dagsorden. Vedlagt sagen er henvendelse fra Nivå Gymnastikforening, hvor foreningen beskriver årsagerne til, at det ikke er muligt at gå tilbage til at stille redskaber frem og tilbage (se bilag 3).


Undervejs i drøftelsen udviklede parterne en løsningsmodel, der kombinerer flere af skolens modeller (kaldet model 4). Den fjerde løsningsmodel indebærer, at hallen i vinterhalvåret (oktober-maj) opdeles sådan, at Kokkedal Skole har råderet over halvdelen af hallen tre hverdage om ugen. De resterende dage og i hele sommerhalvåret kan Nivå Gymnastikforening fastopstille redskaber i hele hallen.


Set fra skolens perspektiv er denne model mere vidtgående end de oprindeligt foreslåede modeller, som skolen i udgangspunktet betragtede som minimumsløsninger. Skolen valgte dog at strække sig yderligere, da den ønsker samarbejdet og ser det som et stort aktiv for Kokkedal bysamfund som sådan. Modellen forudsætter for skolen, at der er mulighed for afskærmning af redskaberne.


Trods enighed om at model 4 rummer de løsninger, der gør mindst ondt på begge parter, ønskede Nivå Gymnastikforening ikke at pege på modellen som en fælles kompromisløsning og tilkendegav at man foretrak en politisk stillingtagen.


Administrationens bemærkninger

Administrationen bemærker, at det seneste års erfaringer med permanent opstillede redskaber har vist, at skolen har vanskeligt ved at bruge og organisere undervisningen i Holmegårdshallen, når der er fastopstillede redskaber, og at skolen som konsekvens heraf har været nødsaget til at skubbe for store dele af undervisningen til sommerhalvåret. Samtidig noterer administrationen sig, at skolen i sine løsningsforslag til sambrug har strakt sig vidt for at imødekomme foreningens behov. Administrationen bemærker dog også, at de udfordringer med fastopstillede redskaber som skolen oplever også vil gøre sig gældende i et fremtidigt Gymnastikkens Hus. Som det fremgik af sagen om Gymnastikkens Hus, behandlet på seneste udvalgsmøde, vil ingen af modellerne både kunne imødekomme alle gymnastikforeningens og alle skolens behov.


Administrationen bemærker, at Nivå Gymnastikforening ikke har ønsket at pege på et kompromis, da foreningen ikke ser det som en mulighed at rulle fastopstillingen af redskaber tilbage. Det vil ifølge foreningen bl.a. skabe nogle logistiske udfordringer, når redskaber skal stilles frem og tilbage; det vil gøre det mindre attraktivt at være medlem eller træner i foreningen, og der vil være for lidt opbevaring til redskaber, som der er indkøbt flere af i løbet af året. Administrationen har sideløbende med dialogmøderne også modtaget en ansøgning fra foreningen om lejemål af en anden bygning med henblik på at ombygge denne til gymnastikhal (jf. anden sag på denne dagsorden).


Administrationen ser det således som en forudsætning for sambrug af den eksisterende hal såvel som et kommende Gymnastikkens Hus i Holmegårdshallen, at skolen prioriterer en ny organisering af idrætsundervisningen og opkvalificering af lærerne, der muliggør en bedre udnyttelse af gymnastikfaciliteterne.


Administrationen ser det yderligere som en forudsætning for sambrug af den eksisterende hal såvel som et kommende Gymnastikkens Hus i Holmegårdshallen, at gymnastikforeningen er indstillet på sambrug af faciliteterne og redskaberne, og at skolen får adgang til faciliteterne og til at bruge redskaberne på lige fod med gymnastikforeningen. Det vil sige, at skolen har adgang til at bruge opstillede redskaber i hallen uanset om de er finansieret af Nivå Gymnastikforening eller af Fredensborg Kommune. Redskaberne skal anvendes korrekt så brugernes sikkerhed sikres og så redskaberne ikke ødelægges eller slides ved forkert brug.


Administrationen bemærker, at en afskærmning af redskaberne kan ske ved opsætning af spærrenet, som kan trækkes frem og tilbage og som kendes fra andre af kommunens idrætshaller. Finansieringen af spærrenettet kan ske ved at prioritere uforbrugte midler (tidligere reserveret) fra Fritidspuljen til indkøb og opsætning. Indkøb og opsætning af spærrenet beløber sig til 45.000 kr. Nettet vil også kunne bruges til opdeling af hal og afskærmning ved boldaktiviteter, hvis det besluttes at Gymnastikkens Hus opføres andet sted jf. anden sag på denne dagsorden.


Administrationen ser store fordele for borgerne i at have en gymnastikhal med unikke faciliteter centralt placeret i Kokkedal. Administrationen vurderer også at et vellykket samarbejde mellem skole og børnehuse og gymnastikforeningen kan komme alle parter til gode.


På den baggrund anbefaler administrationen, at løsningsmodel 4, hvor hallen i vinterhalvåret (oktober-maj) opdeles sådan, at Kokkedal Skole har råderet over halvdelen af hallen tre hverdage om ugen, mens Nivå Gymnastikforening kan fastopstille redskaber i hele hallen de resterende dage og i sommerhalvåret, gennemføres. Administrationen anbefaler, at der indkøbes og opsættes spærrenet som understøtter denne model. Modellen er ikke optimal for nogen af parterne, men muliggør et fortsat sambrug af hallen frem mod etableringen af Gymnastikkens Hus.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget: beslutningskompetence

Børne- og Skoleudvalget: udtaleret

Kommunikation

Kokkedal Skole, Børnehusene Kokkedal og Nivå Gymnastikforening orienteres om udvalgets beslutning.

Indstilling

  1. At Fritids- og Idrætsudvalget godkender løsningsmodel 4, hvor Holmegårdshallen i vinterhalvåret (oktober-maj) opdeles sådan, at Kokkedal Skole har råderet over halvdelen af hallen tre hverdage om ugen, mens Nivå Gymnastikforening kan fastopstille redskaber i hele hallen de resterende dage og i alle dage i sommerhalvåret.
  2. At Fritids- og Idrætsudvalget godkender at udgifter til afskærmning af gymnastikredskaber finansieres inden for området ved brug af uforbrugte midler fra Fritidspuljen.
  3. At Børne- og Skoleudvalget afgiver deres bemærkninger til sagen.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 10-08-2015BSU udtaler, at det er en forudsætning, at skolen skal have den fornødne adgang til idrætsfaciliteter i Holmegårdshallen for at leve op til den lovpligtige undervisning i folkeskolereformen. BSU synes, at skolen i forhandlingerne har strakt sig langt. BSU har noteret sig, at Nivå Gymnastikforening ikke har ønsket at pege på en løsning, men har ønsket en politisk stillingtagen til sagen.


På den baggrund kan BSU anbefale model 4, hvor skolen får råderet over halvdelen af hallen tre hverdage om ugen i vinterhalvåret.


BSU ønsker en status på sagen i januar 2016, og tager forbehold for at ændre beslutningen til årsskiftet, såfremt det viser sig at skolen har strakt sig for langt.

Beslutning i Fritids- og Idrætsudvalget den 12-08-2015

Fritids- og Idrætsudvalget noterede sig udtalelsen fra Børne- og Skoleudvalget.


Fritids- og Idrætsudvalget vedtog med 8 stemmer for (A, B, C, D, O og Lars Søndergaard (V)) model 4, hvor skolen får råderet over halvdelen af hallen tre hverdage om ugen i perioden fra 1. oktober til 1. maj. Lars Egedal (V) undlod at stemme.


Administrationens indstilling punkt 2 herefter vedtaget.


Nivå Gymnastikforening havde inden mødet fremsendt skema over faciliteter, som indgik i behandling af sagen.


Bemærkninger fra Forebyggelsesrådet indgik i behandling af sagen.


Hossein Armandi (D) begærede sagen i Byrådet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-08-2015

Økonomiudvalget drøftede sagen.


Fraværende: Thomas Bak (V)