Nr.181 - Driftsbudget til Humlebæk Idrætscenter

Sagsnr.: 14/36050

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til driftsbudgettet for Humlebæk Idrætscenter.

Sagsfremstilling og økonomi

Der er afsat 1,528 mio. kr. i 2016 og frem til drift af Humlebæk Idrætscenter og udearealer.


Administrationen har i tidligere sag vurderet og redegjort for, at budgettet til drift af Humlebæk Idrætscenter er lavt og er mindre pr. m2 sammenlignet med de øvrige idrætshaller (sag nr. 181 fra møde i Fritids- og Idrætsudvalget den 3. december 2014).


Administrationen har siden med hjælp fra rådgiver kvalificeret budgettet og beregnet, at den samlede drift og vedligehold beløber sig til 2,722 mio. kr. i 2016 og frem. Der mangler derfor 1,194 mio. kr. i 2016 og frem jf. tabel 1 nedenfor.


Tabel 1: Fordeling af nuværende driftsbudget Humlebæk Idrætscenter (kr.)

Politikom-råde/

Budgetan-svarligt center

Forvente-de drifts-udgifter

Fordeling af budget 2016 og frem*

Difference mellem afsat budget 2016 og forventet forbrug 2016 ved nuværende åbningstid

Difference mellem afsat budget 2016 og forventet forbrug 2016 ved udvidet åbningstid

Pol 5/Center for Kultur, Idræt og Sundhed

1.128.873

633.713

-495.160

-914.484

Pol 4/Center for Kommunale Ejendomme

1.553.052

871.833

-681.219

-681.219

Pol 16/Center for Økonomi og Indkøb

40.000

22.455

-17.545

-17.545

I alt

2.721.925

1.528.000

-1.193.925

-1.613.249

*Hele driftsbudgettet på 1,528 mio. kr. er i dag placeret på pol 5. I budgetrevisionen 30/6-2015 fordeles budgettet jf. tabellen.

 

Tabel 1 viser fordelingen af de forventede driftsudgifter på 2,7 mio. kr. mellem de 3 politikområder. Fordelingen er baseret på udgiftsposternes fordeling på politikområder i forhold til de øvrige haller. De manglende 1,194 mio. kr. fordeler sig på 0,5 mio. kr. på politikområde 5 (primært energiforbrug og indvendig vedligeholdelse) og 0,7 mio. kr. på politikområde 4 (primært rengøring, udvendig vedligeholdelse, udearealer og tekniske installationer). Der ud over har Fritids- og Idrætsudvalget på møde den 3. juni besluttet, at øgede udgifter på estimeret 0,42 mio. kr., som følge af udvidet åbningstid i Humlebæk Idrætscenter i 2016 og frem, skal indgå i en ny drifts- og tilskudsmodel. Det vil øge udfordringen for politikområde 5 til ca. 0,9 mio. kr. årligt.


Det skal bemærkes, at alle beregninger af udgifter til drift og vedligeholdelse af Humlebæk Idrætscenter er behæftet med usikkerhed, da de er baseret på erfaringstal og bedst mulige skøn. Det vil først være efter at idrætscentret har været i drift i et år og tre måneder, at det faktiske forbrug vil vise sig.


Det afsatte beløb til drift af Humlebæk Idrætscenter blev i sin tid fastsat ud fra udgifter til øvrige fritidsidrætshaller i kommunen samt en forventning om at arealet ville blive nogenlunde samme størrelse. Det viste sig dog ved licitation og senere forhandlinger med totalentreprenører, at idrætscentrets faktiske areal er blevet større end forudsat i beregninger, herunder en ekstra tennisbane. Det har samlet betydet en arealforøgelse fra 2860 kvadratmeter til 3800 kvadratmeter svarende til godt 30 pct.


Der kan tilføres flere midler eller der kan ske en omfordeling inden for rammen.


Tabel 2 og 3 nedenfor viser budgettet pr. kvadratmeter for Humlebæk Idrætscenter sammenlignet med de øvrige kommunale idrætshaller. Budgetterne der fremgår af tabel 2 og 3, er de budgetter, der indgår i Drifts- og tilskudsmodellen på politikområde 5 - Fritid og Idræt, hvor budget til fx udvendig vedligeholdelse, grundskyld og ejendomsskatter ikke indgår. Dette er forklaringen på, at tallet i tabel 2 vedr. Humlebæk Idrætscenter er 1,6 mio. kr. (forventet forbrug) og ikke 2,7 mio. kr., som det fremgår i tabel 1.


Tabel 2: Budget pr. kvadratmeter ved opskrivning af budget til Humlebæk Idrætscenter

Idrætshal

Budget 2016 (kr.)

Kvadratmeter

Budget pr. kvadratmeter (kr.)

Fredensborg Hallen

960.000

2.286

420

Gl. Humlebæk Hal

995.000

1.474

675

Egedalshallen

1.249.000

2.698

463

Humlebæk Idrætscenter*

1.630.473

3.800

429

I alt

4.834.473

10.258

471

*Forventet forbrug 2016 i stedet for afsat budget 2016


Tabel 2 sammenligner budgettet pr. kvadratmeter for de 4 kommunale idrætshaller såfremt budgettet til Humlebæk Idrætscenter opskrives med 1,2 mio. kr. til samlet 2,7 mio. kr. Tabellen viser, at ved en opskrivning af budgettet til Humlebæk Idrætscenter, vil budgettet pr. kvadratmeter (for det budget, der er en del af drifts- og tilskudsmodellen) være på niveau med det budget, der er afsat til de øvrige idrætshaller.


Tabel 3: Budget pr. kvadratmeter ved nuværende budget til Humlebæk Idrætscenter

Idrætshal

Budget 2016 (kr.)

Kvadratmeter

Budget pr. kvadratmeter (kr.)

Fredensborg Hallen

960.000

2.286

420

Gl. Humlebæk Hal

995.000

1.474

675

Egedalshallen

1.249.000

2.698

463

Humlebæk Idrætscenter*

914.695

3.800

241

I alt

4.118.695

10.258

402

*Budget 2016 er 44 pct. lavere end forventet forbrug 2016 (1,6 mio kr.)


Tabel 3 sammenligner budget pr. kvadratmeter for de 4 kommunale idrætshaller såfremt budgettet til Humlebæk Idrætscenter ikke opskrives. Tabellen viser, at kvadratmeterprisen vil være markant lavere for Humlebæk Idrætscenter sammenlignet med de øvrige kommunale idrætshaller.


Ens serviceniveau

Der er i dag en ulig fordeling af midler til fritidsidrætshallerne, som det fremgår af tabel 2 og 3. En ulig fordeling af midlerne i dag kommer blandt andet til udtryk ved forskelligt serviceniveau i hallerne i forhold til fx bemanding, åbningstider, vedligeholdelse m.v. Dette skyldes snarere historiske forhold og aftaler end objektive forhold. Ved at fastholde det lave driftsbudget til Humlebæk Idrætscenter vil uligheden i serviceniveau blandt hallerne blive endnu større.


Administrationen har fået bemyndigelse af Fritids- og Idrætsudvalget med inddragelse af brugerne til at udvikle og komme med løsningsforslag til en ny drifts- og tilskudsmodel til fritidsidrætshallerne i efteråret 2015. Den nye tilskudsmodel skal sikre en mere lige og tidssvarende fordeling af midler, således at der bliver et mere ens serviceniveau for alle hallerne. Der ud over er formålet at skabe incitament til mere aktivitet og bedre udnyttelse af idrætshallerne, for at efterkomme efterspørgsel efter øget aktivitet og mere træningstid samt imødekomme nye træningstendenser.


Administrationen vurderer, at finansieringen til den manglende drift af Humlebæk Idrætscenter, for så vidt angår politiområde 5, kan findes ved en omfordeling af midler inden for rammen af tilskud til fritidsidrætshallerne. Det kan således ske ved harmonisering af serviceniveau og omprioritering i forhold til udgifter til fx bemanding, rengøring, indvendig vedligeholdelse, åbningstider og/eller faktisk brug.


Vedligeholdelse af kommunale bygninger

Ud over udgifter i henhold til drifts- og tilskudsmodel til fritidsidrætshaller er der andre udgifter ved drift af idrætshaller, der varierer i forhold til lokale forhold, fx grundskyld, ejendomsskatter og udvendig vedligeholdelse.


Disse udgifter finansieres af den afsatte drifts- og vedligeholdelsespulje til alle kommunale bygninger på politikområde 4. Der vil således ske en serviceforringelse for alle bygninger, hvis finansiering af Humlebæk Idrætscenter skal finansieres af denne pulje uden at flere midler tilføjes.


Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler, at den manglende finansiering til Humlebæk Idrætscenter fra 2016 og frem sker inden for områdernes ramme. Dels ved en harmonisering af serviceniveau og omprioritering af tilskud til fritidsidrætshallerne på politikområde 5. Harmoniseringen og omprioriteringen vil indgå i den nye drift- og tilskudsmodel, således at brugerne inddrages og høres herom inden en endelig politisk godkendelse af en ny drifts- og tilskudsmodel. Dels fra drifts- og vedligeholdelsespuljen på politikområde 4.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Økonomiudvalget.


Plan- Miljø- og Klimaudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget i forhold til politikområde 4 og Fritids- og Idrætsudvalget i forhold til politikområde 5.  

Indstilling

  1. At finansieringen af det manglende drifts- og vedligeholdelsesbudget til Humlebæk Idrætscenter sker inden for områdernes ramme.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 11-08-2015

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Fritids- og Idrætsudvalget den 12-08-2015

Til brug for udvalgets behandling forelå breve fra Humlebæk Hallen v/ formand Lars La Cour og fra Fredensborg Idrætsråd.


Fritids- og Idrætsudvalget anbefaler administrationens indstilling.


Udvalget bemærker, at beslutningen sikrer driftsfinansiering af Humlebæk Idrætscenter fra 2016, og at en ny model for fordeling af tilskud til hallerne inklusiv Humlebæk Idrætscenter vil blive udarbejdet og sendt i høring inden endelig vedtagelse.


Bemærkninger fra Forebyggelsesrådet indgik i behandling af sagen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-08-2015

Godkender Fritids– og Idrætsudvalgets og Plan-, Miljø-, og Klimaudvalgets indstilling.


Fraværende: Thomas Bak (V)