Nr.177 - Verserende retssager

Sagsnr.: 10/53233

 

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om de retssager kommunen er involveret i.

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomiudvalget har anmodet om løbende at blive orienteret om de retssager kommunen er involveret i.

 

Kommunen er i øjeblikket involveret i følgende 5 retssager:

 

  • Anlæg af cykelsti langs Humlebækvej. Grundejer har anlagt sag mod kommunen for at få underkendt ekspropriation til anlæg af cykelsti. Sagen er anket til Østre Landsret
  • Anlæg af cykelsti langs Lågegyde. Grundejer har anlagt sag mod kommunen med påstand om underkendelse af ekspropriationen helt eller delvist
  • Ophør af driftsoverenskomst. Institution har anlagt sag mod kommunen om betaling af feriepengeforpligtelse m.m.
  • Sag om tilbagebetaling af sygedagpenge. Kommunens afgørelse om tilbagebetaling er stadfæstet af Ankestyrelsen. Borgeren har stævnet kommunen.
  • Konkursboet efter leverandør har stævnet kommunen for manglende betaling for udført arbejde. Kommunen anser arbejdet for yderst mangelfuldt og har tilbageholdt betaling jf. kontrakten.

Sagerne er mere uddybende beskrevet i vedlagte lukkede bilag.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-08-2015

Orienteringen blev taget til efterretning.


Fraværende: Thomas Bak (V)

Bilag