Nr.174 - Genbesættelse af direktørstilling.

Sagsnr.: 15/22514

 

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende ansættelsesprocedure og proces for genbesættelse af direktørstilling.

Sagsfremstilling og økonomi

Besættelse af direktørstillingen skal jf. bestemmelserne i § 5 i tjenestemandsregulativet, ske efter offentligt opslag.


Ansættelsen kan ske på tjenestemandsvilkår, åremålsvilkår eller kontraktvilkår efter Byrådets beslutning.


Kontraktansættelse er i dag den foretrukne ansættelsesform ved ansættelse af direktører efter anbefaling fra KL.


Det foreslås derfor, at ansættelsen af direktøren sker på kontraktvilkår, som er samme vilkår, som de 3 øvrige direktører i kommunen.


Proces

I forbindelse med besættelse af direktørstillingen skal det besluttes om rekrutteringsprocessen skal gennemføres ved brug af eksternt rekrutteringsfirma eller internt, hvor Center for Personale og HR bistår i processen.


Såfremt det besluttes at anvende eksternt rekrutteringsfirma vil der blive indhentet tilbud på opgaven fra 2-3 eksterne konsulentfirmaer.


I praksis vil stillingen tidligst kunne genbesættes med virkning fra den 1. november 2015 eller snarest derefter.


Der skal nedsættes et ansættelsesudvalg og administrationen foreslår samme model som ved ansættelse af direktør for Miljø, Kommunale Arealer og Digitalisering, hvor ansættelsesudvalget blev nedsat med repræsentanter for Økonomiudvalget, kommunens ledelse og medarbejdere jf. nedenfor.


Ansættelsesudvalget foreslås nedsat med følgende repræsentanter:

 • Borgmester Thomas Lykke Pedersen
 • Formand for Social- og Seniorudvalget Hans Nissen
 • Formand for Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget Thomas Elgaard
 • Et ØK-medlem fra Radikale Venstre, Lars Simonsen
 • Et ØK-medlem fra Konservativt Folkeparti, Ulla Hardy-Hansen
 • Et ØK-medlem fra Socialistisk Folkeparti, Hanne Berg
 • Et ØK-medlem fra Liberal Alliance, Helle Abild Hansen
 • Et ØK-medlem fra Dansk Folkeparti, Flemming Rømer
 • Et ØK-medlem fra Enhedslisten, Henriette Brandt Pedersen
 • Kommunaldirektør Kim Herlev Jørgensen
 • En ledelsesrepræsentant fra direktørområdet
 • To medarbejderrepræsentanter

Ansættelsesudvalget bemyndiges til – evt. i samarbejde med konsulentfirma – at gennemføre ansættelsesforløbet, herunder godkende annonce samt job og personprofil. Ansættelsesudvalget indstiller til Økonomiudvalget, hvem udvalget anbefaler ansat som ny direktør og med baggrund i Økonomiudvalgets indstilling træffer Byrådet beslutning om ansættelse senest på byrådsmødet i november.


Udkast til tidsplan for proces vedhæftes dagsorden.

Retsgrundlag

Tjenestemandsregulativ af 2008 for kommuner indenfor KL’s forhandlingsområde.

Aftale om aflønning af chefer.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

At Økonomiudvalget godkender, at


 1. ansættelsesprocedure for ansættelse af direktør igangsættes.

 1. ansættelsesproceduren gennemføres ved hjælp af eksternt rekrutteringsfirma/ internt hvor Center for Personale og HR bistår i processen.

 1. ansættelsen sker på kontraktvilkår.

 1. ansættelsesudvalget sammensættes som foreslået.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-08-2015

Godkender administrationens indstillinger med intern bistand.


Lars Simonsen (B) stemmer imod for så vidt angår indstillingens punkt 2, idet han ønsker ekstern bistand.


Fraværende: Thomas Bak (V)