Nr.172 - Budgetrevision pr. 30.06.15 (Byråd)

Sagsnr.: 15/16867

 

Beslutningstema

Godkendelse af budgetrevision 30. juni 2015 for årene 2015 – 2019.

Sagsfremstilling og økonomi

Budgetrevision pr. 30. juni 2015 omfatter alle politikområder, det vil sige såvel drift, anlæg og finansiering. Herved skabes et helhedsbillede af kommunens budget, forbrug og forventet regnskab for 2015. For god ordens skyld skal det bemærkes, at forventet regnskab er beregnet under forudsætning af godkendelse af de ansøgte bevillinger.


Denne budgetrevision medfører, at der samlet for perioden 2015 – 2019 på driftsområdet ansøges om 4,8 mio. kr., på anlægsområdet lægges 5,8 mio. kr. i kassen og på finansieringsområdet søges om 4,9 mio. kr. Samlet er virkningen af budgetrevisionen , at der over den fireårige budgetperiode sker et kassetræk på 3,9 mio. kr.


Ved denne budgetrevision er indarbejdet Lov- og Cirkulæreprogram for 2015. Lov- og Cirkulæreprogrammet udgør i alt 1,5 mio. kr. fordelt på udvalgte politikområder.


Det samlede resultat af budgetrevisionen fremgår af tabel 1. En mere detaljeret gennemgang af de ansøgte bevillinger (såvel positive som negative) for alle politikområder fremgår af bilag 1.


Tabel 1. Samlet resultat af budgetrevisionen pr. 30/6-15 (1.000 kr.)

2015

2016

2017

2018

2019

Drift

2.090

619

650

681

711

Anlæg

-9.800

1.800

1.100

1.100

0

Finansiering

4.944

0

0

0

0

I alt

-2.766

2.419

1.750

1.781

711

(+ for merudgift/- for mindreudgift)


Drift

På Byrådets møde den 26. maj blev der truffet beslutning om en økonomisk genopretningsplan med blandt andet nye besparelser og indefrysning af overførsler. Hertil kommer, at der i 2016 ikke kan overføres underskud.


For institutioner, der ikke kan overholde budgettet, skal der søges byrådet om dispensation for de strammere overførselsregler.  På skoleområdet har der tidligere været truffet beslutning om, at køb af nye møbler i forbindelse med skolereformen blandt andet blev finansieret gennem midler i 2016 ved at skolerne trak på overførslerne i 2015. Det eller andre særlige omstændigheder kan betyde, at en række institutioner – primært på skoleområdet – får behov for en dispensation for overførselsreglerne (så de kan operere med et mindre underskud inden for 5 pct. grænsen i 2015). Eventuelle dispensationer vil blive taget op ved en ekstra budgetopfølgning. Administrationen vil inden da arbejde på, at merforbrug på nogle institutioner dækkes af mindreforbrug andre steder i organisationen, således at der samlet ikke sker et træk på kassen som følge af eventuelle dispensationer.

 

På ældreområdet forudsætter budgetoverholdelse en række supplerende tiltag, jf. sag herom på Social og Sundhedsudvalgets (SSU) møde i august. Med disse tiltag forventes budgettet at holde.


På Handicap og Socialpsykiatri har der været en yderligere tilgang af borgere/sager svarende til en udgiftsstigning på 5 mio. kr. Det øger udfordringen med at nå i mål med handleplanen allerede i indeværende år. Der er på nuværende tidspunkt realiseret besparelser på 12,3 mio. kr. Den politiske følgegruppe og på SSU’s møde i september vil der blive gjort status på implementeringen af handleplanen og de opnåede besparelser. Der er ikke medtaget merudgifter på områderne i denne budgetrevision. Områderne vil blive behandlet ved den anbefalede ekstraordinære budgetopfølgning.

 

Af tillægsbevillinger på Driftsområdet kan blandt andet nævnes:

 

·         På Politikområde Veje og Trafik lægges der som en konsekvens af forhandlingerne med DONG om overtagelse af vejbelysningen 0,8 mio. kr. i kassen i 2015. Øvrige budgetmæssige konsekvenser er indarbejdet i budgetforhandlingerne for budget 2016 – 2020.

 

·         På Politikområde Kommunale Ejendomme ansøges om en tillægsbevilling på 0,86 mio. kr. da budget til ejendomsskatter de seneste år er blevet udhulet dels på grund af de indarbejdede prioriteringsbidrag og dels på grund af stigende ejendomsskatter. De budgetmæssige konsekvenser for årene 2016 – 2020 er medtaget til budgetforhandlingerne.

 

Af udgiftsneutrale korrektioner på driftsområdet mellem politikområder, skal nævnes:

 

·         Budget til skolebuskørsel i kommunens folkeskoler deles mellem normalområdet og specialområdet. Det er nu konstateret en ændret fordeling af udgiften til kørsel mellem Politikområde Skole og Politikområde Udsatte Børn og Unge. Derfor forslås budgettet til skolebuskørsel omfordelt i overensstemmelse med den ny fordeling af udgifterne.


anlægsområdet reguleres budgettet vedrørende lånefinansierede klimatiltag med i alt 5,8 mio. kr.. Denne regulering modsvares af en tilsvarende regulering på finansieringsområdet. Ligeledes flyttes budget til fejlkoblinger på kloak på 4 mio. kr. fra 2015 til 2016.


Årets resultat, bevillingsreserven mv.

Denne budgetrevision medfører, at der samlet for perioden 2015-2019 tages 3,9 mio. kr. op af kommunekassen. Budgetrevisionens betydning for årets samlede resultat fremgår nedenfor:


Tabel 2. Ændring i resultatet fra vedtaget til korrigeret budget

1.000 kr.

2015

2016

2017

2018

2019

Vedtaget budget

-12.653

-9.859

-10.032

-31.749

-83.537

 

 

 

 

 

 

Tillægsbevillinger:

-52.257

15.360

-39.616

-1.819

-21.707

Annullering af Salg af Niverødgården

-4.140

 

 

 

 

Budgetrevision 30.11.14

40.552

1.648

10.185

3.007

3.318

Likviditetsgenopretning

-26.590

-12.540

-14.540

-11.340

-11.340

Salg af Niverødgården 2.

-2.752

0

0

0

0

Genberegning af forældrebetalingen

-250

0

0

0

0

Placering af det nye plejecenter i Humlebæk

450

-10.000

-14.200

24.200

0

Opfølgning på likviditetsgenopretning (bevillingsreserven)

-12.000

0

0

0

0

Overførsel, drift og anlæg

34.868

0

0

0

0

Hurtig Kassegenopretning

-105.253

36.274

-20.940

-17.565

-13.565

Budgetrevision 30.04.15

22.758

-22

-121

-121

-120

Tillæg 6 til spildevandsplan 2011-20

100

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Korrigeret budget inden budgetrevision 30.06.15

-64.910

5.501

-49.648

-33.568

-105.244

 

 

 

 

 

 

Budgetrevision 30.06.15

-2.766

2.419

1.750

1.781

711

 

 

 

 

 

 

Korrigeret budget efter budgetrevision 30.06.15

-67.676

7.920

-47.898

-31.787

-104.533

Negativt fortegn er overskud/kasseopbygning. Positivt fortegn er underskud/kassetræk.


Udviklingen i likviditeten, hvis budgetrevisionen gennemføres som indstillet fremgår af figuren nedenfor:


Figur 1: Forventet kassebeholdning  Budget 2015 - 2018 -

             365 glidende gennemsnit

Bevilling

De bevillingsmæssige konsekvenser af budgetrevisionen fremgår af nedenstående skema.

 

1.000 kr.

2015

2016

2017

2018

2019

Drift

2.090

619

650

681

711

Anlæg

-9.800

1.800

1.100

1.100

0

Finansiering

4.944

0

0

0

0

I alt

-2.766

2.419

1.750

1.781

711

+ for merudgift/- for mindreudgift

Retsgrundlag

Håndbog om økonomistyring

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At den samlede budgetrevision pr. 30.06.2015 godkendes, herunder at de samlede ansøgte bevillinger i perioden 2015-2019 på driftsområdet på 4,8 mio. kr., på finansieringsområdet på 4,9 mio. kr. samt på anlægsområdet på -5,8 mio. kr. godkendes som fremlagt.
  2. At der af hensyn til en så retvisende budgetlægning som muligt gennemføres en ekstra budgetopfølgning pr. 31.8.2015.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-08-2015

Anbefaler administrationens indstillinger.


Fraværende: Thomas Bak (V)