Nr.171 - Halvårsregnskab 2015 (ØK)

Sagsnr.: 15/16867

 

Beslutningstema

Godkendelse af halvårsregnskab 2015.

Sagsfremstilling og økonomi

Som en del af aftalen mellem regeringen og kommunerne skal der udarbejdes et halvårsregnskab som led i en øget lokal økonomiopfølgning i kommunerne.

 

Fredensborg Kommune er som led i et frikommuneforsøg fritaget for tidligere fastsatte formkrav til halvårsregnskabet. Dette sker blandt andet idet Fredensborg Kommune udarbejder budgetrevision 30.06 sammen med halvårsregnskabet og i den forbindelse udarbejdes der bemærkninger til første halve år samt forventninger til det samlede årsregnskab for det pågældende år. Den talmæssige side af halvårsregnskabet skal dog stadig indberettes til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

 

Frikommuneforsøget er af Folketinget forlænget til 30.6.2017.


Det forventede regnskab for 2015 fremgår af tabel 1.


 

Korrige-ret budget 2015

Budgetrevision 30.6

Nyt korrigeret budget

Forven-tet over-førsel

Forventet regnskabs-tal

Drift

2.327.705

2.090

2.329.795

0

2.329.795

Finan-siering

-2.432.516

4.944

-2.427.572

0

-2.427.572

Anlæg

104.811

-9.800

95.011

-10.000

85.011


Samlet set er det administrationens forventning pr. 30.6.2015, at regnskab 2015 vil resultere i et mindreforbrug på 12 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Det er forudsat, at tillægsbevillingerne i budgetrevisionen 30/6 og finansieringen heraf godkendes som anbefalet. Det forventede mindre forbrug er alene på anlæg, beløbet forventes overført til 2016.


At der ikke er forventning om mindreforbrug på driften skyldes blandt andet følgende forhold:


  • På handicapområdet er den igangsatte handleplan og yderligere initiativer på området ikke gennemført fuldt ud. Der er for nuværende kun realiseret 12,3 mio. kr., der mangler således at blive realiseret 21,6 mio. Kr. det sidste halve år. Endvidere er der yderligere udfordringer på grund af tilgang af borgere, samlet står området for nuværende med en udfordring på 26,7 mio. kr. 

Det er som følge af aftalen mellem regeringen og kommunerne obligatorisk for kommunerne at udarbejde halvårsregnskab, der skal indberettes til Økonomi- og Indenrigsministeriet.


For en nærmere gennemgang af forventningerne på de enkelte politikområder henvises til bilaget i sagen på samme dagsorden om budgetrevision pr. 30. juni 2015.


Det endelige forventede regnskab som indberettes til Økonomi- og Indenrigsministeriet, vedlægges som bilag.


På baggrund af den lave kassebeholdning og de udfordringer der er beskrevet i dagsorden om budgetrevision 30.6.2015, vil administrationen følge udviklingen i forbruget særligt tæt i 2. halvår. Det anbefales, at der ekstraordinært gennemføres en budgetrevision pr. 31.8.2015.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Håndbog i Økonomistyring.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At det forventede regnskab 2015 godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-08-2015

Anbefaler administrationens indstillinger dog således, at det præciseres, at halvårsregnskabet godkendes.


Fraværende: Thomas Bak (V)