Nr.109 - Forslag til lokalplan F111- for en boligbebyggelse ved Benediktevej

Sagsnr.: 15/7349

 
Thomas Lykke Pedersen (A)

Beslutningstema

Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan F111– for en boligbebyggelse ved Benediktevej i Fredensborg.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Fredensborg Kommune solgte i 2014 den tidligere Asminderød Skole, og den tilhørende parkeringsplads til firmaet Lind & Risør.

 

Området er solgt til boligformål, og før der kan bygges boliger i området skal der udarbejdes en ny lokalplan. I dag er ejendommen udlagt til offentligt formål, og er en del af lokalplan F15.

 

En proces omkring nedrivning af de eksisterende skolebygninger på ejendommen er i gangsat.

 

Lokalplanområdet og omgivelser

Lokalplanområdet dækker det gamle skoleområde med parkeringspladsen mod vest og sportspladsen mod øst.

 

Umiddelbart nord for området ligger eksisterende villaer samt en kolonihaveforening. Mod syd findes eksisterende børneinstitution samt et boligområde med kædehuse. Mod øst byparken i Fredensborg. Mod vest afgrænsningen mod Benediktevej.

 

Lokalplanforslaget

Formålet med lokalplanforslaget er, at skabe det planlægningsmæssige grundlag for områdets anvendelse til boligformål samt at understøtte mulighed for bæredygtige og klimamæssige løsninger.

 

Det nye lokalplanforslag giver mulighed flere boligtyper og boligstørrelser, hvilket vil gøre det attraktivt for en større målgruppe. 

 

I den nordlige del placeres 2-plans rækkehuse. Terrænet i den del af området er væsentlig lavere end ved den eksisterende bebyggelse mod nord.

 

I den vestlige del mod Benediktevej opføres 1-plans rækkehuse, mens der i den østlige del mod den grønne bypark placeres parcelhuse.

 

Vejbetjening

Eksisterende vejadgang fra Benediktevej fastholdes.

Ubebyggede arealer

Det eksisterende beplantningsbælte mod nord bibeholdes. Den centrale del af området udlægges til et grønt fællesareal med sø. Fællesarealet er beliggende i den laveste del af området, og det er derfor naturligt at friholde det for bebyggelse.

 

Bæredygtighed og Klimatilpasning

På grund af en planlovsændring er det ikke længere muligt at stille krav om lavenergibebyggelse i lokalplaner.

 

For at opnå en høj grad af bæredygtighed er rækkehusene primært placeret således at de har facade mod syd, hvilket giver mulighed for passiv og aktiv udnyttelse af solenergi. Der vil være mulighed for at etablere solenergianlæg på facader og tage. De anlæg skal jf. lokalplanforslaget være ikke reflekterende.

 

I forbindelse med det nye boligområde foretages der en terrænregulering i området. En nuværende stor lavning fyldes delvist op, så der i stedet dannes en mindre sø, som tænkes anvendt til overskydende regnvand i tilfælde af kraftig regn. Det lavest liggende område omkring søen friholdes for bebyggelse, og alle boliger i området bygges med høj sokkelkote.

 

For at mindske effekten af den øgede regnmængde etableres faskiner under vejene og under søen i fællesarealet. Al regnvand ledes til disse faskiner og regnvandssøen, hvor det nedsives og forsinkes inden den resterende del evt. ledes til det offentlige regnvandssystem. Dermed sikres at langt størstedelen af regnvandet nedsives hvor det er faldet, og kan indgå i det naturlige kredsløb for regn- og drikkevand.

 

Fredensborg kommune henstiller i lokalplanforslaget, at tagmaterialer og tagrender skal være uden kobber eller zink, idet tungmetallerne kan udvaskes med regnvandet til jorden og vandmiljøet ved lokal håndtering af regnvand.

 

Kommuneplan 2013

Lokalplanforslag F111 er i overensstemmelse med den gældende Kommuneplanramme. Lokalplanforslaget udnytter ikke muligheden for at opføre bebyggelse i 4 etager.

 

Kommuneplan 2013 fastlægger følgende rammer for området:

 

Rammeområde FB37 – Boligområde ved Benediktevej

Anvendelse: Blandet boligområde.

Max. bebyggelsesprocent: 45 % for området under et.

Max. Højde: 4 etager.

 

Andet:

a) Bebyggelsen skal bestå af varierede boligtyper og boligstørrelser.

b) Bebyggelsen skal i placering, skala og formsprog tilpasses således, at der skabes sammenhæng med de omkringliggende bebyggelser og tilgrænsende grønne område/bypark.

c) Bebyggelsen skal opføres som lavenergibebyggelse i henhold til enhver tid gældende bygningsreglement. Aktuelt i lavenergiklasse 2015 (BR10).

 

Miljøvurdering

Fredensborg Kommune har foretaget en screening af lokalplanforslaget efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det er vurderet, at det i henhold til lovens § 3, stk. 2 ikke er nødvendigt at foretage en egentlig miljøvurdering af lokalplanforslaget, idet planforslaget alene fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Borgerinddragelse

Borgermøde om lokalplanforslaget afholdes i juni 2015.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Planlovens kapitel 5 om lokalplanlægning

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Lokalplanforslag F111 offentliggøres

Indstilling

  1. At forslag til lokalplan F111 – for et boligområde ved Benediktevej fremlægges til offentlig høring i henhold til planlovens § 24.
  2. At der ikke foretages en egentlig miljøvurdering efter miljøvurderingsloven.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 07-04-2015

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2015

Anbefaler Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets indstilling.