Nr.108 - Takst for opsætning af mobilmast på vejareal

Sagsnr.: 15/9519

 
Thomas Lykke Pedersen (A)

Beslutningstema

Tilføjelse til kommunens takster for råden over vejareal.

Sagsfremstilling og økonomi

I forbindelse med en konkret sag, hvor et mobilselskab ønsker at opsætte en mobilmast på Humlebæk Strandvej ved busstoppestedet overfor Gl. Strandvej, er det blevet aktuelt at opdatere kommunens takstbilag for råden over vejareal, da takstbilaget ikke indeholder takster for placering af master på vejarealet.


Benyttelse af vejareal til varige eller midlertidige anlæg er reguleret i Lov om offentlige veje § 102 som giver kommunen mulighed for at kræve en leje for at stille kommunens areal til rådighed for master og de teknikskabe, der servicere mastens udstyr. Administrationen har rådført sig hos Vejdirektoratets juridiske afdeling i forhold til tolkningen af lovgivningen.


Administrationen anbefaler at taksten følger kommunens normale leje til opsætning af Mobilmaster på offentlig grund, således at det sikres at benyttelsen af vejarealet sker på markedsvilkår. Jævnfør Økonomiudvalgets beslutning af 15. dec. 2014, er prisniveauet i 2014 på 35.000 kroner om året.


Administrationen kan ved en godkendelse af opsætningen af mobilmasten stille vilkår så længe at disse begrundes i trafiksikkerhed, fremkommelighed eller vejarealet benyttelse til vejformål. Administrationen vil i forbindelse med en eventuel godkendelse stille krav om at masten skal fjernes, med en frist på 3 måneder, hvis arealet skal bruges til vejformål.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje § 106

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At der i kommunens takstbilag for råden over vejareal indføres en takst for opsætning af mobilmaster og teknikskabe.
  2. At taksten for opsætning af mobilmaster og teknikskabe på vejareal følger kommunens takster for leje af kommunale ejendomme til samme formål

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 07-04-2015

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget anbefaler administrationens indstilling punkt 1 og 2.


Thomas Bak (V) stillede forslag om at taksten fastsættes til 0 kr.


For forslaget stemte Ulla Hardy-Hansen (C), Flemming Rømer (O), Lars Søndergaard (V), Thomas Bak (V).


Imod forslaget stemte Carsten Nielsen (A), Rasmus Østrup Møller (A), Ergin Øzer (A), Lars Simonsen (B), Hanne Berg (F).


Forslaget faldt hermed.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2015

Godkender Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets indstilling.


Venstre stillede forslag om, at taksten fastsættes til 0 kr.


For stemte 2: Thomas Elgaard (V), Thomas Bak (V).


Imod stemte 8: Hans Nissen (A), Per Frost Henriksen (A), Lars Simonsen (B), Hanne Berg (F), Helle Abild Hansen (I), Flemming Rømer (O), Henriette Brandt Pedersen (Ø) og Ulla Hardy-Hansen (C).


Forslaget faldt hermed.